Zmiany w KN Drukuj
Wpisany przez W.S.   
środa, 22 maja 2019 21:04

Zmiany w Karcie Nauczyciela najprawdopodobniej już wkrótce przejdą całą procedurę legislacyjną. Resort edukacji chce, by były uchwalone jako projekt poselski. Ustawa ma wdrożyć rozwiązania, które MEN zapowiadał w negocjacjach ze związkami zawodowymi.

Podziel się artykułem:

Szefowa MEN zapowiedziała, że jej resort zrealizuje układ zawarty z oświatową "Solidarnością". Uważa, że normalna procedura związana ze zgłaszaniem projektów rządowych byłaby zbyt żmudna, więc projekt trafi do parlamentu jako projekt poselski lub MEN skorzysta z szybkiej ścieżki legislacyjnej.

Projekt od marca w konsultacjach

- Będzie to albo projekt w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej, tak jak było z projektem tzw. ustawy maturalnej, albo będzie to projekt poselski. Decyzja zapadnie w tym tygodniu - zapowiedziała minister edukacji - Termin przyjęcia ustawy warunkuje termin wydania rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, a to rozporządzenie powinno być podpisane pod koniec lipca, żeby samorządy mogły dostać zwiększone środki na podwyżki dla nauczycieli i uchwalić nowe regulaminy wynagradzania tak, by podwyżki zostały wypłacone we wrześniu. Mamy w zasadzie tylko półtora miesiąca – wyjaśniła Anna Zalewska.

Choć szefowa MEN mówi o wdrażaniu ustawy, jak o nowych propozycjach, to tak naprawdę projekt został przekazany do konsultacji na początku marca - pomysły MEN ustalone z "Solidarnością" niewiele odbiegają od pierwotnych założeń. Ustępstwa MEN podczas strajku były raczej kosmetyczne.

Podwyżki i regulaminy wynagradzania

Projekt zakłada podwyżki dla pedagogów poza 5 proc. od stycznia 2019 r. dostaną także kolejne 9,6 proc. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.

Ustawa ma przywrócić obowiązek uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli. Będą obowiązywały od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku i będą corocznie uzgadniane ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Te z poprzedniego roku będą mogły obowiązywać maksymalnie przez dwa miesiące od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok.

Jak tłumaczy resort edukacji, przywrócenie regulaminów sprawi, że jednostki samorządu terytorialnego będą prowadzić bardziej racjonalną politykę wynagradzania nauczycieli odpowiednio do najbardziej pożądanych w danym roku potrzeb. Ma to też wzmocnić kontrolę ze strony państwa. Regulaminy zostaną przywrócone w 2020 r.

1000 zł dla stażysty i dodatek za wyróżniającą pracę

Nauczyciele odbywający staż na nauczyciela kontraktowego dostaną w każdym roku stażu jednorazowy dodatek w wysokości tysiąca złotych.  Świadczenie będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

MEN proponuje również rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Do dodatku tego będą uprawnieni nauczyciele kontraktowi i nauczyciele mianowani, jeżeli po zakończeniu stażu odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego uzyskają wyróżniającą ocenę pracy. Dodatek będzie przysługiwał w okresie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Jeżeli przed upływem tego terminu nauczyciel otrzyma ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca, prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa. Dodatki będą wypłacane od 1 września 2020 r.

Nauczyciel jednak nie będzie urzędnikiem

Nauczyciele nie będą urzędnikami - pogłoski o pracach nad kodeksem urzędniczym dementuje ministerstwo przedsiębiorczości. Takie rozwiązanie miała proponować szefowa tego resortu Jadwiga Emilewicz. Pedagodzy w służbie cywilnej mogliby liczyć na wyższe dodatki, ale jednocześnie zostaliby objęci zakazem strajku.