Przebieg sporu zbiorowego i udział w strajku Drukuj
Wpisany przez W.S.   
czwartek, 14 lutego 2019 13:43

Związek Nauczycielstwa Polskiego wszczął procedury sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami, przedszkolami i placówkami objętymi działaniem ZNP (szkołą objętą działaniem ZNP jest taka placówka, w której choć jedna osoba należy do ZNP). Odbyło się to na podstawie uchwały nr 1/2019 Zarządu Głównego ZNP z 10 stycznia 2019 r. i uchwał oddziałów Związku na terenie całego kraju.

Obecnie spór zbiorowy jest na etapie rokowań lub mediacji, w zależności od tego, kiedy oddział złożył pracodawcy pismo inicjujące spór (tj. żądanie podwyższenia o 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i placówek).

Po zakończeniu mediacji i ewentualnym braku porozumienia co do żądania ZNP można przystąpić do przygotowań do strajku. W tym celu zarządy oddziałów ZNP podejmą uchwały w sprawie zarządzenia referendum i przeprowadzą je w ścisłej współpracy z ogniskami ZNP. Dopiero po udzieleniu przez pracowników (osoby wykonujące pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy) zgody na akcję strajkową, zarządy oddziałów będą mogły ogłosić strajk (aby pracownicy danej szkoły mogli strajkować, w referendum strajkowym w tej szkole musi wziąć udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich musi opowiedzieć się za strajkiem).

Warto podkreślić, że w referendum strajkowym i strajku mogą brać udział wszyscy pracownicy szkoły (oraz osoby pracujące na innej podstawie niż stosunek pracy), niezależnie od tego czy są członkami związku zawodowego, czy też nie.

Wszystkie ww. działania dotyczące przygotowania i ogłoszenia strajku, będą podejmowane po 28 lutego, tj. po zakończeniu ferii zimowych we wszystkich województwach i etapu mediacji we wszystkich szkołach, przedszkolach i placówkach.

Przypominamy również, że spór zbiorowy w imieniu pracowników może prowadzić wyłącznie związek zawodowy, a konkretnie zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa. Zgodnie ze Statutem ZNP organizacją międzyzakładową jest oddział Związku, a nie ognisko. Dlatego też, to oddziały ZNP otrzymały wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia sporu zbiorowego a pod koniec lutego, otrzymają wszystkie informacje dotyczące zorganizowania referendum i ogłoszenia strajku, o czym prezesi ognisk będą z całą pewnością informowani.

Mamy świadomość, że determinacja środowiska i gotowość do strajku jest bardzo wysoka, ale procedury sporu zbiorowego są w Polsce bardzo skomplikowane i w przypadku sporu na tak dużą skalę – niezwykle czasochłonne. Musimy te procedury wypełnić jak najstaranniej, aby nie narażać uczestników zapowiadanego strajku na negatywne konsekwencje prawne