Informacja nt. zmian w KN - ocena pracy Drukuj
Wpisany przez Wiesław Serafin   
wtorek, 27 listopada 2018 13:20

W art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – została znowelizowana ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach.

Art. 6a ust.1 pkt. 3 KN

Praca nauczyciel kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego podlega ocenie co 5 lat – było 3 lata. Zmiana będzie obowiązywała od 1 września 2019 roku.

Art. 6a ust.14-18

Od 1 stycznia 2019 roku nie będą obowiązywały regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ustalane przez dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny. Zostały uchylone ust. 14 do 18 art. 6a.

Art. 140 przepisów przejściowych

1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych po 31 sierpnia 2018 r. i nie zakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego , stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 141 przepisów przejściowych

1. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w znowelizowanym art. 6a KN, do 31 sierpnia 2023 r. ( było do 2021).

2. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w znowelizowanym art. 6a KN, do 31 czerwca 2022 r. ( było do 2020).

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP