Informacje MEN Drukuj
Wpisany przez Administrator   
sobota, 29 kwietnia 2017 19:57

Finansowanie oświaty i nowe rozwiązania dla nauczycieli – konferencja prasowa szefowej MEN.

W ciągu najbliższych trzech lat zwiększymy wynagrodzenie dla nauczycieli o 15 procent – poinformowała minister Anna Zalewska.

Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że wdrażanie reformy edukacji przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Zapowiedziała również, że w drugiej połowie maja zostanie przekazany do uzgodnień projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza zmiany także w Karcie Nauczyciela.

Minister Anna Zalewska poinformowała także o rozpoczęciu prac nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi opieki stomatologicznej dla uczniów oraz posiłkami w szkołach.

– Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia 22 maja przedstawiamy wstępne założenia dotyczące objęcia polskich dzieci opieką stomatologiczną. To niezbędny element – oprócz ciepłego posiłku – który stanowi o dobrej szkole – zaznaczyła minister edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej sukcesywnie przygotowuje kolejne rozporządzenia dostosowujące przepisy wykonawcze do nowego prawa oświatowego. Zakończył się również proces przyjmowania uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Jednostki samorządu terytorialnego świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności ustalały sieć szkół biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i uwarunkowania.

Przypomnijmy, że zmiany w oświacie zaproponowane w ustawie – Prawo oświatowe oraz ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe mają charakter ewolucyjny. Zmiany zaczną się w roku szkolnym 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Z kolei zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają być zapoczątkowane od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Podczas wprowadzania zmian jesteśmy blisko każdego samorządu, każdej szkoły i każdego rodzica. Kuratorzy oświaty i wojewodowie nadal są do dyspozycji samorządów, nauczycieli i rodziców, a także monitorują stan wdrażania reformy edukacji.

O szczegółach stanu wdrażania nowego ustroju szkolnego na poziomie samorządów lokalnych oraz nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego mówił wiceminister Maciej Kopeć.

– Proces wprowadzania nowego ustroju szkolnego przebiega spokojnie i zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Następny etap wprowadzania zmian dotyczy podręczników i nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych – podkreślił wiceminister Maciej Kopeć.

Wiceminister poinformował również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło dziś przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z prawem, do 31 marca br. samorządy powinny podjąć 2858 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, uzyskanie pozytywnej (wiążącej) opinii kuratora oświaty oraz uzyskanie (niewiążącej) opinii reprezentatywnych związków zawodowych.

Do kuratorów oświaty wpłynęło 2 816 uchwał w sprawie projektów dostosowania sieci szkół. Oznacza to, że 98,53% samorządów przesłało uchwały do kuratorów w celu uzyskania opinii.

Podręczniki do nowej podstawy programowej

Do 25 kwietnia br. do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły 134 wnioski o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego, w tym:

• 25 wniosków do I etapu edukacyjnego,

• 109 wniosków do II etapu edukacyjnego.

Do tej pory:

• 2 podręczniki zostały już dopuszczone do użytku szkolnego: do matematyki dla klasy IV i do edukacji wczesnoszkolnej,

• 11 wniosków jest w trakcie rozpatrywania,

• pozostałe podręczniki są w trakcie opiniowania przez rzeczoznawców.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wskazuje rzeczoznawców do sporządzenia 2 opinii merytoryczno-dydaktycznych i 1 opinii językowej podręcznika.

Dopuszczenie podręczniku do użytku szkolnego wymaga pozytywnej opinii rzeczoznawców. Dotychczas zawarto 378 umów z rzeczoznawcami.

Każdy zainteresowany, zarówno wnioskodawcy ubiegający się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, jak również nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice uczniów mogą na bieżąco obserwować proces dopuszczenia podręczników uwzględniających nową podstawę programową.

Informacja o przebiegu procedury dopuszczenia do użytku szkolnego poszczególnych podręczników znajduje się na stronie internetowej MEN.

Wdrażanie nowej podstawy programowej

W ramach przygotowania do wdrażania nowej podstawy programowej, na zlecenie MEN, Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował i udostępnił materiały dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

W terminie od 27 lutego do 7 kwietnia 2017 r. dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli ORE zorganizowało cykl 11 konferencji dotyczących nowej podstawy programowej. Wzięło w nich udział 1317 osób, w tym autorzy podstaw programowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele kuratoriów oświaty oraz nauczyciele-konsultanci i nauczyciele-doradcy metodyczni poszczególnych przedmiotów.

Oznacza to, że przygotowano już około 88% kadry tych placówek do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w całej Polsce. Do końca obecnego roku szkolnego placówki doskonalenia nauczycieli zaplanowały w całej Polsce 4094 szkoleń z wdrażania nowej podstawy programowej, w których udział weźmie 228 241 nauczycieli.

Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy edukacji zmieniającej strukturę szkół. Jako pierwsi – od 1 września 2017 r. – uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej.

Bazy ofert pracy dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego dyrektorzy szkół zobowiązani są do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Obecnie w bazie znajduje się 4556 ofert o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli (stan na 27 kwietnia 2017 roku).

Nowe rozwiązania w finansowaniu oświaty i w pragmatyce zawodowej nauczycieli

W II połowie maja 2017 r. przekażemy do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza także zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.

Zaproponowane rozwiązania były przedmiotem dyskusji I etapu prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez Minister Edukacji Narodowej.

W skład Zespołu weszły wszystkie reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe, organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw.

Rozmowy w Zespole dotyczyły finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli oraz czasu pracy nauczycieli. Dyskutowane przez Zespół zmiany w systemie finansowania oświaty dotyczą korzystniejszego finansowania małych szkół, uproszczenia systemu finansowania dostępu do darmowych podręczników, zmian w zakresie udzielania dotacji z budżetów samorządów oraz zmian w finansowaniu kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do potrzeb rynku pracy.

W ustawie Karta Nauczyciela zaproponowane zostały rozwiązania dotyczące m.in. ujednolicenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych – 22 godziny pracy z dzieckiem

Proponowane zmiany dotyczą również ceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego. Zmieniamy skalę oceny pracy nauczyciela, a dotychczasowa ocena dorobku zawodowego zostanie włączona do oceny pracy nauczyciela – jedna ocena zamiast dwóch.

Ponadto uelastyczniony zostanie przebieg ścieżki awansu zawodowego (możliwość skrócenia lub wydłużenia ścieżki awansu w zależności od jakości pracy nauczyciela) oraz wprowadzony nowy mechanizm motywacyjny dla nauczycieli dyplomowanych – dodatek do wynagrodzenia po otrzymaniu najwyższej oceny pracy (nauczyciel, po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie obligatoryjnie oceniany co 5 lat). Z kolei zamiast rozmowy przed komisją kwalifikacyjną odbędzie się egzamin zewnętrzny dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (wydłużenie stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy).

W ustawie będą zawarte przepisy porządkujące, dostosowujące do organizacji pracy szkoły, m.in. ustalenie urlopu wypoczynkowego dla dyrektorów.

Prace Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty będą kontynuowane. Kolejne spotkanie planowane jest w maju br.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej