Arkusz organizacji pracy szkoły Drukuj
Wpisany przez Wiesław Serafin   
piątek, 29 kwietnia 2016 12:58

 O tym, w jakiej formie zostanie przedstawiona informacja o arkuszu organizacji, decyduje dyrektor szkoły.

Rozkład godzin może przekazać całej radzie lub każdemu nauczycielowi  z osobna - przypomina Bożena Barszczewska w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Czy podczas opiniowania przez radę pedagogiczną arkusza organizacyjnego dyrektor powinien poinformować radę o imiennym przyporządkowaniu godzin z poszczególnych zajęć, czyli ile godzin z jakiego przedmiotu otrzymał dany nauczyciel?
Czy też imienny przydział godzin powinien podać na kartkach poszczególnym nauczycielom
?
 
Odpowiedź
Oba sposoby poinformowania rady są dopuszczalne. O tym, w jakiej formie zostanie przedstawiona informacja o arkuszu organizacji, decyduje dyrektor szkoły. Przepisy prawa oświatowego nie normują trybu i metody opiniowania arkusza organizacji szkoły.
 
Uzasadnienie
Rada pedagogiczna powinna zapoznać się z całym projektem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny, zawierającym wszystkie dane, do zamieszczenia których obligują dyrektora szkoły zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Szczególnie                    z przydziałem nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgłaszać ewentualne uwagi do projektu i w ramach kompetencji opiniodawczych podjąć stosowną uchwałę.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przedstawienia radzie pedagogicznej szkoły treści arkusza organizacyjnego pod głosowanie w przedmiocie jego zaopiniowania, po uprzednim zapoznaniu jej z treścią tego dokumentu. W zakresie kompetencji opiniodawczych rada pedagogiczna nie ma prawa decydowania. Informacje zawarte w projekcie arkusza organizacji nie mają charakteru wiążącego, ponieważ przed zatwierdzeniem mogą ulec zmianie. Opinia rady pedagogicznej wyrażona w uchwale powinna być rozpatrzona przez dyrektora szkoły i organ prowadzący pod kątem zgodności z prawem i w miarę możliwości uwzględniona.

Udostępnianie projektu arkusza organizacyjnego związkom zawodowym


Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - dalej u.d.i.p. Obowiązane do jej udostępnienia są m.in. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, w tym szkoły (art. 4 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p.).

W wyroku z dnia 19 czerwca 2009 r. (wyrok WSA z dnia 19 czerwca 2009 r. IV SAB/Gl 30/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że treść arkusza organizacji szkoły stanowi informację publiczną, gdyż jest nią każda wiadomość wytworzona przez podmiot, który realizuje władzę publiczną, bądź gospodaruje mieniem komunalnym w zakresie swych kompetencji. Informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do takiego organu, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go.