ZNP żąda podwyżek płac nauczycieli Drukuj
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 21 kwietnia 2016 09:11

ZNP domaga się wzrostu płac na poziomie 10% od stycznia 2017 roku.

Po raz ostatni płace zasadnicze nauczycieli wzrosły w 2012 r. (w zależności od ich stopnia awansu zawodowego od 83 zł do 114 zł).  W efekcie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosi brutto:

stażysty - 2265 zł,

nauczyciela kontraktowego - 2331 zł,

nauczyciela mianowanego - 2647 zł,

nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł.

- W przyszłym roku upłynie pięć lat od ostatniej podwyżki w oświacie. Od 2012 roku nauczycielskie wynagrodzenia nie były nawet waloryzowane o stopień inflacji! To oznacza, że w praktyce płace nauczycieli stopniały i mają mniejszą siłę nabywczą – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP na konferencji prasowej 18 kwietnia 2016 r. – Koniec z tym postem! Nauczyciele oczekują na finansowe docenienie. Tym bardziej, że praca nauczycieli jest bardzo dobrze oceniana. UNICEF w raporcie "Równe szanse dla dzieci” docenił polską edukację. Najlepiej wypadliśmy w edukacji!

- Przygotowaliśmy cały pakiet płacowy, kompleksowo ujmując zmiany w systemie wynagrodzeń nauczycieli. Chodzi o podwyżkę płac oraz zmianę mechanizmu wypłacania wynagrodzeń nauczycieli - mówił.

ZNP domaga się wzrostu płac na poziomie 10% od stycznia 2017 roku.

Wciąż aktualne są postulaty ZNP z lat ubiegłych dotyczące:

•        wprowadzenia mechanizmu corocznego waloryzowania stawek wynagrodzenia zasadniczego przynajmniej o stopień planowanej inflacji,

•       zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w średnim wynagrodzeniu oraz przyjęcia zasady, że minimalny udział wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego będzie wynosił 65%.

 - Aby uniknąć problemów z wypłatą wynagrodzeń w poszczególnych szkołach proponujemy nowy mechanizm wypłacania pensji. Chcemy odciążyć samorządy, dlatego proponujemy wypłacanie nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa - mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Marszałek Sejmu zarejestrował Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Zarejestrowanie Obywatelskiego Komitetu oznacza rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem, gwarantującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest obecnie - z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy. Zbiórka podpisów potrwa do 8 czerwca br. Aby posłowie zajęli się sprawą, ustawę powinno poprzeć co najmniej 100 tys. osób.

Co chcemy zmienić?

Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustawę o dochodach JST, ustawę o systemie oświaty oraz ustawę Karta Nauczyciela. Dotyczy wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Proponowane zmiany oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie - gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej. Ale: samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych, a ich kompetencje w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli nie ulegną zmianie.

Dlaczego?

Obecny system finansowania oświaty prowadzi do przekazywania publicznych, samorządowych szkół w ręce fundacji i stowarzyszeń. W ten sposób dokonuje się prywatyzacja szkół, a nauczyciele tracą uprawnienia wynikające z Karty.

Chcemy „przywrócenia odpowiedzialności państwa polskiego za utrzymanie godności zawodu nauczyciela jako zawodu charakteryzującego się cechą zaufania społecznego. W szczególności odpowiedzialność państwa polskiego dotyczyć ma kwestii źródeł finansowania wynagrodzeń nauczycielskich”.

Gdzie można składać podpisy?

Pod projektem można się podpisać przede wszystkim w ogniwach Związku Nauczycielstwa Polskiego na terenie całego kraju.

Podpisy zbieramy do 8 czerwca.