Przerwa świąteczna w szkole a urlop nauczycieli Drukuj
Wpisany przez Wiesław Serafin   
poniedziałek, 07 grudnia 2015 18:50

Już niebawem w publicznych szkołach rozpocznie się zimowa przerwa świąteczna, która będzie trwała od 23 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W tym okresie uczniowie będą mieli przerwę od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W związku z tym wśród wielu nauczycieli pojawia się szereg wątpliwości dotyczący tego, czy w tym okresie będą musieli przyjść do pracy i przeprowadzać zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

W obecnym rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego nie ma regulacji, która wprost nakładałaby na nauczycieli obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych w trakcie przerwy świątecznej. Znajduje się jednak regulacja określająca od kiedy trawa zimowa przerwa świąteczna oraz wiosenna przerwa świąteczna. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 „zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek”, a „wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach”.

Obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych i poinformowania rodziców (opiekunów prawnych) o tym fakcie, został wprost nałożony na szkołę tylko w przypadku, gdy dyrektor ustali dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Obowiązek ten został określony w § 6a w zw. z § 5 ust. 1 powyższego rozporządzenia.

Brak obowiązku w rozporządzeniu dot. zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych w przypadku przerwy świątecznej nie oznacza, że w tym okresie nauczyciele szkół przebywają na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy karta nauczyciela, „nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania”.

Z przepisu tego wyraźnie wynika, że urlop wypoczynkowy nie przysługuje nauczycielom w okresie przerwy świątecznej, ponieważ nie jest to okres ferii letnich i zimowych. W związku z tym dyrektor szkoły może nałożyć obowiązek, aby w okresie przerwy świątecznej – poza dniami ustawowo wolnymi od pracy – nauczyciele zorganizowali np. zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w ramach tzw. dyżurów. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 42 ust. 1 KN „czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień”, a także m.in. zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN „w ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły (…)”. Bez wątpienia zorganizowanie zajęć wychowawczo – opiekuńczych będzie należało do zadań statutowych szkoły.

Autor: Patryk Juzefowicz – prawnik, specjalista z zakresu  prawa oświatowego, cywilnego i nowych technologii.