Wiek emerytalny Drukuj
Wpisany przez W.S.   
czwartek, 15 marca 2012 20:46

 

Obowiązujący wiek emerytalny w 26 państwach członkowskich UE i Chorwacji oraz ew. zapowiedzi zmian w tym zakresie

 

(Stan na  10 lutego 2011 r. ) 

Synteza informacji o wieku emerytalnym i planowanych reformach w UE:

  • W 7 państwach czł. UE nie są przewidywane zmiany wieku emerytalnego, przy czym kraje te maja bądź stosunkowo wysoki wiek emerytalny (63-67 lat) tożsamy dla obydwu płci (Belgia, Cypr, Irlandia, Luksemburg, Szwecja) bądź reformy nie doszły do skutku ze względu na opory społeczeństwa (Finlandia, Słowenia).
  • W 6 państwach czł. trwa dyskusja dotycząca zmiany obowiązującego wieku emerytalnego, przy czym kraje te można podzielić na dwie grupy: pierwsza grupa o stosunkowo niskim wieku emerytalnym, najczęściej rożnym dla kobiet (60-62 lata) i mężczyzn (60-65 lat) – Austria, Francja, Słowacja; druga grupa, w której obecnie wiek emerytalny wynosi 65 lat dla obydwu płci i planowane jest jego podniesienie (do 67 lat lub progresywne) – Malta, Niderlandy, Portugalia.
  • W 13 państwach czł. i w Chorwacji przeprowadzone zostały reformy, które już wprowadziły zmiany w wieku emerytalnym, lub zmiany te są rozłożone w czasie.

Najczęściej używana argumentacja w odniesieniu do planowanych lub już wdrożonych reform związanych z poniesieniem wieku emerytalnego w p.cz. UE:

  1. Wskazując na zmiany demograficzne, podkreśla się wagę długiej aktywności zawodowej społeczeństwa dla rozwoju gospodarczego państwa oraz dla wielkości przyszłych świadczeń emerytalnych pracownika.
  2. Konieczność wydłużania życia zawodowego wynika ze starzenia się społeczeństwa i uwarunkowań gospodarczych.
  3. Konieczność ochrony aktywnych ludzi starszych przed zjawiskiem wypierania ich z rynku pracy ze względu na wiek, wbrew ich woli kontynuowania aktywności zawodowej.
  4. Ograniczenie zjawiska przechodzenia na wcześniejszą emeryturę (szczególnie nasilającego się w okresie kryzysu gospodarczego).
  5. Kwestie finansowane (konieczność utrzymania stabilnego budżetu państwa; zapewnienie równowagi w systemie ubezpieczeń społecznych)
  6. Bodźce do kontynuowania pracy zawodowej przez uprawnionych do otrzymywania emerytury.

Obowiązujący wiek emerytalny

Planowane podniesienie wieku emerytalnego


K

M

K

M

Austria

60

65

Planowana jest reforma systemu emerytalnego

Belgia

65

65

We wdrażanych obecnie reformach systemu emerytalnego wiek emerytalny nie zmienia się.

Bułgaria

60

63

Od 2012 r. wiek emerytalny jest podnoszony co roku o 4 m-ce, by w 2021 r. osiągnąć odpowiednio 63 (K) i 65 (M) lat.

Czechy

60-65

(do września 2011 r.)

53-65

(do września 2011 r.)

Od października 2011 r. stopniowo podnoszony wiek emerytalny w zależności od roku urodzenia i – w przypadku kobiet – liczby dzieci, zrównując go do 67 lat dla rocznika 1977. Dla kolejnych roczników wiek emerytalny nadal rośnie.

Cypr

63 (po 33 latach pracy)

65 (po 15 latach pracy)

63 (po 33 latach pracy)

65 (po 15 latach pracy)

Nie są planowane zmiany.

 

Dania

65

65

Wiek 67 lat wprowadzany stopniowo od 2019 do 2022 r.

Estonia

62

63

Przyjęto reformę zakładającą dla obu płci osiągnięcie 63 lat do końca 2016 r. i 65 lat od 2017 r.

Finlandia

63-65

63 -65

Pojawiają się propozycje podwyższenia minimalnego wieku emerytalnego z 63 na 65 lat, ale opór związków zawodowych uniemożliwia rozpoczęcie dyskusji.

Francja

60

60

Plany osiągnięcia wieku 62-67 lat po 2020 roku.

Grecja

60

65

Zgodnie z reformą z 2010 r. wprowadzono jednolity wiek emerytalny 65 lat stopniowo wyrównywany do roku 2013.

Hiszpania

65

65

Wiek 67 lat od 2013 r.

 

Irlandia

65

 

65

 

Nie są planowane zmiany.

Litwa

60

62

Zgodnie z ustawą z czerwca 2011 r. wiek emerytalny zostanie wydłużony do 65 lat do 2026 r. i ujednolicony dla kobiet i mężczyzn.

Luksemburg

65

65

Reforma systemu rent i emerytur z 20 stycznia 2012 r. nie wprowadziła zmian obowiązującego wieku emerytalnego.

Łotwa

62

62

W 2010 r. podniesiono wiek emerytalny z 62 na 65 lat. Zmiany następować będą stopniowo od 2016 do 2021 roku.

Malta

65

65

W 2011 r. rząd przedstawił program zmian w systemie zgodnie z którym planuje się powiązanie wysokości wieku emerytalnego w tym kraju z oczekiwaną długością życia obywateli.
Szczegóły tej reformy nie są jeszcze znane.

Niemcy

65

65

W 2007 r. przejęto ustawę o stopniowym podnoszeniu od 2012 r. wieku emerytalnego do 67 lat dla obu płci.

Niderlandy

65

65

Trwa końcowy etap dyskusji nad rządową propozycją dot. wydłużenia wieku emerytalnego z obecnie obowiązujących 65 lat (dla obojga płaci) do 67 lat

Portugalia

65

65

Planowana jest reforma systemu emerytalnego (podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat)

Rumunia

Niecałe 60

Niecałe 65

Zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2010 r.

wiek emerytalny został ustalony na 63 lata dla kobiet (stopniowo do 2030) oraz 65 lat dla mężczyzn (stopniowo do 2015).

Słowacja

62

62

Trwa dyskusja nt. podwyższenia wieku emerytalnego

Słowenia

61  (po 20 latach pracy)

63 (po 15 latach pracy)

63 (po 20 latach pracy)

65 (po 15 latach pracy)

Reforma emerytalna została odrzucona w referendum w czerwcu 2011 r. (zakładała podwyższenie wieku emerytalnego do 65 lat)

Szwecja

61-67

61-67

Nie są planowane zmiany.

 

Węgry

62

62

W 2009 r. modyfikacja ustawy emerytalnej wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego, docelowo do 65 lat.

Wielka Brytania

60

65

9 listopada 2011 r. przyjęto nowelizację ustawy emerytalnej: podwyższono
i zrównano wiek emerytalny do 66 lat
(wejdzie w życie w latach 2018-2020)

Włochy

62 (w sek. prywatnym)

65 (w sek. publicznym)

65

W 2011 r. przeprowadzono szereg zmian w sys. emerytalnym zmieniających zasady naliczania emerytur, wyrównujących status różnych kategorii pracowników oraz podnoszących wiek emerytalny.

W najbliższym czasie nie są planowane w związku z tym żadne istotne korekty.

 

Chorwacja

65

65

Wiek 65 lat obowiązuje od 1 listopada 2010 r., przy czym w okresie przejściowym (do 2030 roku) kobiety mogą uzyskać prawo do emerytury pełnej lub wcześniejszej na korzystniejszych warunkach.