Start Sekcja emerytów Z historii sekcji
Z historii sekcji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   

Zapisy z kroniki sekcji /tekst oryginalny/

Rok 1966

Sekcja emerytów - nauczycieli przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP założona została w listopadzie 1966r. Przewodniczącym sekcji został  wybrany  Kol. Stanisław Syrycki. Po krótkim okresie jego działania przewodniczącą została Kol. Leonarda Walkowiak, która równocześnie od 1945 r. pełni funkcję skarbnika oddziału. Działalność Oddziału ZNP dotyczącą nauczycieli emerytów była zapoczątkowana znacznie wcześniej. Sprawy nauczycieli emerytów szczególnie intensywnie załatwiane były przez Kol. Kochmańską Zdzisławę sekretarz Oddziału ZNP. W 1966 r. sekcja liczy 20 członków. W roku 1966 w Dniu Nauczyciela, na spotkaniu Zarządu Oddziału ZNP z emerytami w czasie serdecznej rozmowy Prezes Zarządu Kol. Jarguz Kazimierz życzył emerytom zdrowia i zadowolenia oraz wręczył emerytom upominki w łącznej sumie 6500zł.  Nauczyciele emeryci również brali udział w Powiatowej Akademii z okazji Dnia Nauczyciela. .......

 

Rok 1967

Z okazji Dnia Nauczyciela w roku 1967 na spotkaniu z emerytami wręczono im upominki na kwotę 4700 zł. Jesienią 1967 roku przewodnicząca sekcji emerytów brała udział w naradzie sekcji  w Zarządzie Okręgu ZNP w Zielonej Górze, gdzie składano szczegółowe sprawozdanie z działalności sekcji. Sprawozdanie z działalności sekcji złożyła Leonarda Walkowiak podkreślając, że Zarząd Oddziału prowadzi dokumentację - ma ankiety nauczycieli emerytów, interweniuje w różnych sprawach, odwiedza ich w domach.

W dniu 10 października 1968r na zebraniu Zarządu Oddziału dokonano dokładnego spisu nauczycieli emerytów, zebrano brakujące ankiety, oraz wspólnie z sekretarzem Kol. Stanisławem Paprockim ustalono i wysłano do Zarządu Okręgu wykaz nauczycieli emerytów do nagród z okazji Dnia Nauczyciela. Jednocześnie ustalono aby w Dniu Nauczyciela spotkać się z emerytami na współnym zebraniu.

5 listopada 1968r w Zielonej Górze była narada, zebranie wszystkich przewodniczących sekcji emerytów z całego województwa przy udziale sekretarza Okręgu Kol. Rudnickiego. Na okręgowej sekcji emerytów omawiano sprawy kulturalno-oświatowe, sprawy socjalno-bytowe i inne. W tym zebraniu również brała udział przewodnicząca sekcji naszego Oddziału Kol. Leonarda Walkowiak. Zebrani podjęli cały szereg wniosków i uchwał w celu zapewnienia lepszej i stałej opieki szczególnie nad chorymi emerytami.

14 listopada 1968r znowu była obecna Leonarda Walkowiak na zebraniu komisji przy Zarządzie Okręgu ZNP w Zielonej Górze. Komisja rozpatrywała przysłane przez Oddziały wnioski o przyznanie emerytom nagród pieniężnych. Wnioski były akceptowane pozytywnie.

Oddział powiatowy w Szprotawie - sekcja emerytów otrzymała dla swoich członków kwotę 7200 zł. Spotkanie Zarządu Oddziału i emerytów ustalono na 21 lisopada w Liceum Ogólnokształcącym, na godz. 11.00. W tym spotkaniu wezmą udział wszyscy emeryci objęci ewidencją oraz koledzy z Głogowa.

W dniu 20 listopada do Głogowa wyjechał kol. Stanisław Syrycki - emeryt. Syrycki był zaproszony przez sekcję emerytów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Głogowie na uroczyste spotkanie z tamtejszymi emerytami nauczycielami.

Podpisy 16 członków sekcji emerytów.

 

Rok 1968

W dniu 21 listopada 1968 r. Zarząd Oddziału ZNP w osobie prezesa ob. Jarguza Kazimierza i sekretarza Kol. Paprockiego Stanisława oraz inspektora szkolnego ob. Lisieckiego Mieczysława witali serdecznie wszystkich nauczycieli emerytów na spotkaniu z okazji Dnia Nauczyciela – w spotkaniu tym wzięli udział emeryci z terenu miasta Szprotawy i z okolic jak również przedstawiciele emerytów z Głogowa. Zebranych powitał bardzo serdecznie prezes Zarządu Oddziału – po czym w miłej i serdecznej rozmowie i dyskusji upłynął czas przy kawie i herbacie. Ustalono, że takie spotkania będą miały miejsce nie tylko z okazji Dnia Nauczyciela, ale też z okazji Dnia Kobiet. Obecni złożyli swoje podpisy w kronice.

 

Ognisko nr 1 w Szprotawie zaprosiło swoich członków emerytów na uroczysty wieczorek z okazji Dnia Nauczyciela do Restauracji Kosmos, był to bardzo piękny miły dowód pamięci o członkach ogniska, którzy już czynnie nie pracują.

 

Na zebraniu emerytów wybrano tymczasowy Zarząd sekcji – jednomyślnie wysunięto trzy kandydatury i w ten sposób do Zarządu weszli:

 

Przewodnicząca: Leonarda Walkowiak

Sekretarz:            Kunegunda Kochmańska

Członek:              Stanisław Syrycki

 

21 listopada 1968 r. Szprotawa

 

Rok 1969

 

14 lutego  1969 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze z udziałem prezesa Oddziału ZNP Kol. Kazimierza Jarguza i przewodniczącej sekcji Kol. Walkowiak Leonardy – obecnych na zebraniu było 12 członków sekcji emerytów nie uczestniczyło 8 członków.

 

Zebranie otworzył prezes Jarguz Kazimierz, w serdecznych słowach powitał zebranych i wyjaśnił, że w tym czasie odbywa się kampania wyborcza we wszystkich ogniskach w powiecie.

 

Z kolei sprawozdanie z 3 – letniej działalności sekcji złożyła przewodnicząca sekcji Kol. Walkowiak. Po sprawozdaniu przy kawie i herbacie wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja – wypowiadali się wszyscy uczestnicy sekcji. Poruszane były w dyskusji różne sprawy i zagadnienia jak nap. sprawy wczasów, sanatoriów, prawo i interwencja w Wydziale Oświaty w przyznawaniu emerytom nagród, zapomóg i uzyskania pracy. Emeryci wyrazili chęć uczestniczenia konferencjach – wycieczkach i spotkaniach. Poruszano sprawy rent i emerytur. W celu wyjaśnienia zagadnień i spraw zabrał głos Kol. Prezes Kazimierz Jarguz i przewod. sekcji Walkowiak. Następnie przystąpiono do wyborów , które odbyły się jawnie. Do Zarządu wybrano te same osoby, które już poprzednio były a więc: Kol. Walkowiak, Kol. Kochmańska i Kol. Syrycki.

 

Na zjazd powiatowy Oddziału wybrano delegatów kol.

Biurkowska Katarzyna,

Walkowiak Leonarda,

Kochmańska Kunegunda,

Wilczewski Emil

Dzień 7 marca 1969 r. w sali biblioteki szkolnej przy Liceum Ogólnokształcącym na zaproszenie Zarządu oddziału Powiatowego ZNP przybyły nauczycielki – emerytki w liczbie 12-stu. Serdecznie powitał zebrane panie prezes Zarządu kol. Jarguz Kazimierz i sekretarz Stanisław Paprocki. Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Kobiet – na spotkaniu były obecne również panie z zarządu Kasy kol. Maria Józefiak i Wanda Krupowicz. Kolega prezes wręczył paniom kwiaty i przemówił bardzo miło i serdecznie. Po czym przy stole wywiazła się rozmowa na różne tematy interesujące zebranych, na zebraniu była obecna kol. Helena Dolata, która mimo choroby przybyła i bardzo była zadowolona jak też i inne panie.

 

Kilka godzin spędziły panie na miłej niekrępującej rozmowie – przy winie i kawie , ogólnie panie wyraziły opinie, że są to spotkania bardzo dla nich miłe i prosiły o częstsze tego rodzaju spotkania.

 

W dniu 17 kwietnia odbyła się w Zielonej Górze odprawa Sekcji Emerytów przy Zarządzie Okręgu – było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze Sekcji Emerytów. Na tym zebraniu uczestniczyli przewodniczący przy oddziałach powiatowych. W czasie zebrania zabrałam głos o pracy naszej sekcji i przedstawiłam klika wniosków dotyczących pracy sekcji i opieki nad emerytami.

 

Formy pracy sekcji emerytów w ramach spotkań z młodzieżą organizacji ZHP były również organizowane i tak w czerwcu bieżącego roku odbyły się takie dwa spotkania. Na zaproszenie drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie i opiekunki tej drużyny, kol. Marii Wielabińskiej i Urszuli Wojtasiewiczówny spotkała się z młodzieżą Leonarda Walkowiak przewod. sekcji. Spotkanie miało charakter bardzo uroczysty i serdeczny. Nowo przystępujący harcerze otrzymali legitymacje harcerskie, a harcerze wyższego stopnia otrzymali odznaki harcerskie. Po części oficjalnej – przemówieniach i serdecznych życzeniach już w klasie w bardzo miłej rozmowie przewodnicząca sekcji mówiła o pierwszych latach pracy nauczycielskiej na terenie miasta Szprotawy , w pierwszej szkole. Jak odbyła pierwsza nauka, gdzie mieściła szkoła i w jakich warunkach w ogóle pracowali nauczyciele, którzy przybyli w tym czasie do Szprotawy – byli to Zygmunt Walkowiak wrzesień 1945 r., Stefan Zychowicz późniejszy pierwszy inspektor szkolny i ja. Na zakończenie spotkania nauczycieli  i opiekunów  drużyny dyskutowano przy kawie i ciastkach. Podobne spotkanie odbyło się również w Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie na zaproszenie tamtej drużyny harcerskiej i opiekunki ob. Janiny Mrozek. Przy ognisku harcerskim i po występach harcerzy przewodnicząca sekcji mówiła o pierwszych latach pracy- szkoła Podstawowa nr 1 akurat mieści się naprzeciw budynku, gdzie odbywała się nauka dla dzieci tych obywateli, którzy pierwsi przybyli do Szprotawy. Wspomnieniami pierwszych lat pracy dzieliła się przewodnicząca z nauczycielami tej szkoły przy kawie i ciastkach – spotkanie było bardzo udane dla obu stron.

W tym czasie również członkowie sekcji i przewodnicząca w osobach Leonarda Walkowiak, Zdzisława Kochmańska, Teofila Miarka kilkakrotnie odwiedziły chorą koleżankę p. Helenę Dolatę. Była bardzo wdzięczna i wzruszona tymi odwiedzinami , ponieważ sama nie może często bywać w mieście ze względu na swój stan zdrowia.

W dniu 14 października 1969 r. odbyło się zebranie Sekcji Emerytów przy Zarządzie Okręgu ZNP delegatów i przewodniczących sekcji powiatowych –z naszego powiatu na zebraniu uczestniczyli przewod. Leonarda Walkowiak członek Zarządu Sekcji ob. Stanisław Syrycki.

Na zebraniu omówiono sprawy dotyczące sytuacji ogólnej emerytów domagano się budowy domu emerytów w Zielonej Górze i omawiano różne sprawy przed Zjazdem Okręgu ZNP.

Na zebraniu zabrała głos przewodnicząca sekcji. Omówiła prace sekcji przy naszym Oddziale.

Zebranie zakończyło obrady o godzinie 14-stej, zanotowano cały szereg bardzo istotnych wniosków zgłoszonych przez delegatów poszczególnych sekcji.

Prezes Sekcji Emerytów przy Zarządzie Okręgu tow. Więcław zobowiązał delegatów na VIII Okręgowy Zjazd ZNP w Zielonej Górze, aby skontaktowali się i wspólnie omówili wnioski, które emeryci przedstawia na zjeździe. Z naszego Oddziału delegatem z Sekcji Emerytów jest przewod. Sekcji Leonarda Walkowiak.

 

 

23 października 1969 r. odbył się VIII Okręgowy Zjazd Wyborczy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze.

Na zjeździe w imieniu nauczycieli emerytów w dyskusji zabrał głos prezes Sekcji Emerytów kol. Więcław przy Zarządzie Okręgu. W swoim wystąpieniu podkreślił aktywna pracę nauczycieli, którzy są w tej chwili na emeryturze, a działali w okresie bardzo trudnym dla państwa po wojnie – swoje siły i doświadczenie bez reszty oddali na usługi całego narodu. Mówił o konieczności budowy domu Emerytów w Zielonej Górze, gdzie znalazłoby miejsce i spokój wielu nauczycieli, którzy tego spokoju nie mają, mówił o konieczności podniesienia rent tym emerytom, którzy maja najniższy wymiar rent, o konieczności umieszczenia w prasie w Głosie Nauczycielskim i innych pismach związkowych o życiu i pracy nauczycieli – emerytów. Dalej o konieczności powołania przy Zarządzie Okręgu Komisji historycznej, któraby opracowała kronikę powołania ZNP. O nauczycielach z II wojny światowej i nauczycielach pionierach, którzy rozpoczynali pracę przed 25 laty, a o których niewiele się obecnie słyszy.

24 października 1969 na zebraniu Zarządu Sekcji Emerytów przy Oddziale przewod. Sekcji i kol. Kochmańska wspólnie omówiły zorganizowanie Dnia Nauczyciela dla Emerytów tut. powiatu. Postanowiono dzień ten szczególnie miło i uroczyście zorganizować ze względu na obchody 25 l. państwa polskiego i pracy wielu nauczycieli, którzy przed 25 laty rozpoczęli prace w Szprotawie.

Ustalono dokładną listę nauczycieli emerytów z uwzględnieniem tych szczególnie, którzy nie pracują dodatkowo i maja najniższy wymiar rent ; wytypowano ich do nagrody w Dniu Nauczyciela oraz tych, którzy rozpoczęli pracę nauczycielską w Szprotawie w 1945 r. Są to nauczyciele:

Leonarda Walkowiak

Kunegunda Kochmańska

Katarzyna Białkowska

Stanisław Syrycki

Ustalono również  wysłać zaproszenia do Sekcji Emerytów w Głogowie na spotkanie z emerytami z okazji dnia Nauczyciela. Na tym zebranie zakończono.

Podpisano:

L. Walkowiak.

 

 

W Dniu Naucz. Dnia 19 XI 1969  r. spotkałem się   z członkami Sekcji Emerytów i Naucz. w Szprotawie na uroczystości tego dnia. Frekwencja była bardzo dobra, nastrój miły, koleżanki i koledzy w pogawędce przyjacielskiej dzielili się wspomnieniami pierwszej pracy i przeżyć. Nastrój był  miły serdeczny. Zarząd Oddz. Powiatu ZNP przygotował przyjęcie na „super”. Z gości byli obecni delegaci E.J.N. Inspektorów …oraz władze Powiatu, którzy serdecznie witali zebranych i życzyli im dobrego zdrowia i długiego życia. Ja jako delegat Sekcji Okręgu Emerytów również powitałem zebranych życząc Im dużo zdrowia i dobrego samopoczucia.  Jednocześnie udzielałem rad, wskazówek z życia sekcji.

W miłym nastroju rozjechaliśmy - rozeszliśmy się do swych pieleszy.

W. Więcław

Przew. Sekcji Okręgu ZNP

Emeryt – naucz.

Ziel. Góra

 

 

Uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela Sekcja Emerytów rozpoczęła spotkaniem wszystkich członków z członkami zarządu Powiatowego ZNP w dniu 19.XI.1969 r. oraz przy udziale inspektora szkolnego kol. Tadeusza Główki. W spotkaniu brał również udział przewodniczący sekcji emerytów przy woj. Zarządzie Okręgu ZNP w Zielonej Górze tow. Więcław Władysław. Prawie wszyscy nauczyciele – emeryci byli na spotkaniu i w serdecznej, miłej pogawędce przy kawie i ciastkach omawiano różne zagadnienia i problemy nurtujące emerytów w czasie spotkania. Głos zabierali prezes Zarządu Oddziału Pow. ZNP w Szprotawie tow. Kazimierz Jarguz, Przewodniczący Sekcji Emerytów  Zarządu Okręgu ZNP tow. Więcław., kol. Inspektor szkolny Tadeusz Główka oraz Prezes Oddz. Pow. Sekcji Emerytów kol. L. Walkowiak. Życzono uczestnikom spotkania długich lat zdrowia i pomyślności – omawiano sprawy mieszkań i sytuacji zdrowotnej emerytów – spotkanie miało miejsce w jednym z gabinetów Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie za zgoda dyrektora Mariana Józefiaka i przy udziale kol. Marii Józefiak członka Zarządu Oddziału. Ponieważ w tym czasie był dokonywany lot na Księżyc również i oglądano w telewizji to wydarzenie ogromnej wagi w świecie. Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych. Organizatorem spotkania był Oddział Powiatowy ZNP – i prezes Sekcji Emerytów kol. Walkowiak.

 

Rok 1970

Dzień 8 marca był bardzo uroczyście obchodzony w Sekcji Emerytów przy Zarządzie Oddziału Pow. ZNP w Szprotawie. Zaproszono na spotkanie nie tylko panie emerytki ale również żony emerytów, spotkanie miało miejsce dnia 7 marca 1970 r. w Szkole Ogólnokształcącej w świetlicy razem z paniami nauczycielkami Szkoły Ogólnokształcącej- czyli Ogniska nr 2. w spotkaniu uczestniczyli kol. Prezes Zarządu K. Jarguz, inspektor szkolny kol. Edmund Świerczyński i dyrektor szkoły Marian Józefiak. Razem osób było około 40. Na wstępie młodzież Liceum przywitała panie występem artystycznym na który składały się tańce, śpiew – piosenki i orkiestra własna Liceum. Potem młodzież złożyła wszystkim paniom życzenia i wręczyła kwiaty – tulipany oraz paniom emerytkom czekoladę. Przy stole kolejno przemawiali inspektor szkolny i kolega Prezes - życzyli paniom zdrowia i pomyślności – przy miłej rozmowie czas przebiegał szybko i wesoło. Do stołu podawały uczennice Liceum i Szkoły ZSR pod opieką kol. Wandy Krupowicz – Na skromnym przyjęciu była sałatka własnej roboty, kiełbasa. Kanapki kawa herbata i ciastka – dużo pracy przy organizowaniu tego spotkania włożyła kol. Blanka Jarzębska. Ponieważ w tym dniu przyroda była bardzo przykra wiele z pań nie było – toteż tym paniom przesłano życzenia, czekoladę kwiaty do domu, a p. Zubkowskiej do szpitala, gdzie w tym czasie przebywała.

 

4 maja 1970 plenarne posiedzenie Sekcji Emerytów w Zarządzie Okręgu ZNP w Zielonej Górze.

Na posiedzenie wyjechały do Zielonej Góry Prezes Sekcji Emerytów Oddziału Pow. Kol. Leonarda Walkowiak i sekretarz sekcji K. Kochmańska.

Po złożeniu sprawozdań przez poszczególnych uczestników omówiono problemy nurtujące emerytów, szczególnie warunki mieszkaniowe miejsca w sanatorium oraz sprawa domu emerytów w Okręgu.

20 maja 1970 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału wybrano komisję, która miedzy innymi sprawami ma przydzielać zapomogi, względnie upominki pieniężne z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. Taki Fundusz Pomocy Koleżeńskiej istnieje przy Zarządzie Oddziału od stycznia 1970 r. Do Komisji weszły kol. Walkowiak Leonarda, K. Kochmańska, prezes Zarządu kol. Jarguz.

29.X.1970 r. odbyło się w zielonej Górze plenarne zebranie Sekcji emerytów, na którym obecna była przewod. Sekcji oddziału Pow. Kol. Leonarda Walkowiak. W czasie zebrania składano sprawozdania z działalności sekcji, takie sprawozdanie złożyła również delegatka Sekcji. W czasie dyskusji poruszano różne zagadnienia, wybrano sekcję historyczną przy Zarządzie Okręgu Komisje Wojewódzką Konkursową – do  tej komisji weszła kol. Leonarda Walkowiak.

Dnia 19 listopada 1970 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Pow. Z członkami Sekcji Emerytów. W spotkaniu uczestniczyło 20 emerytów – więc 100 procent. Nie była obecna kol. Maria Łętowska, ponieważ wyjechała ze Szprotawy do Krakowa już na stałe.

Spotkanie odbyło się w P. Przedszkolu nr 1 w Sali ośrodka metodycznego o godz. 12. Do zebranych nauczycieli emerytów przemówił prezes Zarządu oddziału kol. Jarguz serdecznie witając i życzył im zdrowia i pomyślności – również zabrał głos inspektor szkolny mgr Tadeusz Główka, który obok życzeń przedstawił pokrótce sytuację nauczycieli na terenie powiatu Szprotawy. Po przemówieniach wystąpiły z programem uczniowie szkoły nr 5, które odśpiewały piosenki pod kierownictwem kol. Barbary Barylskiej oraz dwie uczennice szkoły nr 4. Następnie przy wspólnym stole w miłej i serdecznej rozmowie spędzono czas do godziny 16stej. W czasie rozmowy wznoszono toasty – na stole były smacznie przyrządzone kanapki, sałatka, herbata i ciasto. Każdy z uczestników otrzymał czekoladę zamiast kwiatka. Poza tym prezes Zarządu wręczył uczestnikom Sekcji upominki pieniężne na łączna sumę 7 tysięcy złotych z Funduszu Pomocy K.

Spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela przygotowała przewodnicząca Sekcji Emerytów L. Walkowiak, a pomagały jej kol. K. Kochmańska , B. Jarzębska. Z Zarządu Oddziału pomogła również p. Maria Józefiak. Należy zaznaczyć, że wszyscy otrzymali zaproszenie na akademie powiatową – na tej akedemiji kol. L. Walkowiak otrzymała z rąk przewodniczącego PPRN złoty Krzyż Zasługi.

 

Rok 1971

 

9 marca 1971 r. w Klubie „Ruch” w Liceum ogólnokształcącym zebrało się 21 osób razem z przedstawicielami Zarządu Oddziału ZNP kol. Prezesem Kazimierzem Jarguzem – sekretarzem ob. Stanisławem Paprockim, prezesem Sekcji Emerytów w Zielonej Górze z Zarządu ZNP w Okręgu tow. Władysławem Wiecławem. Spotkanie uroczyste z okazji Dnia Kobiet odbyło się w bardzo serdecznej , kameralnej atmosferze. Na spotkaniu były nie tylko emeryci – nauczycielki, ale i żony emerytów. Koleżanka Przewodnicząca Sekcji razem z życzeniami wręczyła Koleżankom czekoladę i kwiaty. Serdeczne życzenia paniom złożył prezes Zarządu Oddziału – wyraził zdanie, że to są jedne z najmilszych i najprzyjemniejszych spotkań w ciągu roku. Bardzo wesoło i sympatycznie bawił zebranych prezes Zarządu Sekcji Okręgu tow. Więcław, który bardzo dowcipnie i wesoło prowadził rej zabawie towarzyskiej. Od godziny 15 do godziny 18stej spędzono czas przy kawie, herbatce oraz innych przygotowanych przez Sekcję przysmaków. Panie dzieliły się wrażeniami – prosiły o różne wyjaśnienia dotyczące nowych emerytur – warunków mieszkaniowych, warunków bytowych. Tow. Więcław zwrócił się do nauczycieli z apelem aby pisały o swojej pracy nauczycielskiej i pracy społecznej przed odejściem na emeryturę. Na spotkaniu  było 16 pań 4 członków Zarządu Oddziału kol. Maria Józefiak, kol. Zofia Ozon, ob. Kazimierz Jarguz, sekretarz Stanisław Paprocki oraz tow. Wł. Więcław.

 

12 maja 1971 r. odbyło się zebranie przewodniczących Ognisk, a przy tym omawiano sprawę wczasów wypoczynkowych dla nauczycieli emerytów  - dla tej grupy nauczycieli przydzielono bez ograniczenia  wczasy w Łagowie na pierwsza połowę czerwca. Zarząd Sekcji wysłał pisma  do wszystkich członków o przydziale wczasów do Łagowa w terminie od 2 czerwca. Zgłosiły się 3 osoby kol. Białkowska, Wasilewska i Dolatowa.

23 maja 1971 r. Zarząd Oddziału Powiatowego organizował wycieczkę bezpłatną dla członków do Kotliny Kłodzkiej., Cieplice, Karpacz, Pilichowice. W tej wycieczce brały udział cztery koleżanki emerytki dzięki staraniom przewodniczącej L. Walkowiak. Kol. Krupowicz, Ładzewska, Białkowska i Walkowiak. Wycieczka była bardzo udana i przyjemna  - nie obyło się bez przygody. Kol. Białkowskiej wypadła na wyciągu torebka, ale dzięki przygodnemu znajomemu została odnaleziona. Z tej wycieczki mamy kilka zdjęć na zaporze w Pilchowicach. Nie dopisała wycieczkowiczom jedynie pogoda, było zimno i wietrzno, ale wszyscy w humorach wrócili późnym wieczorem do domu.

 

2 czerwca 1971 r. odbyło się zebranie członków Sekcji w liczbie 16 osób; zebranych serdecznie powitała przewodnicząca kol. Walkowiak, równocześnie poinformowała przybyłych o przebiegu zebrania Sekcji Wojewódzkiej, w której uczestniczyła 21 maja. Informacje dotyczyły działalności Sekcji, warunków bytowych, a szczególnie warunków mieszkaniowych nauczycieli emerytów. Poza tym szczególny nacisk położono na udziale członków w konkursie na pisanie wspomnień i wydarzeń z życia i pracy nauczycieli w okresie wojny, przed wojną lub po wojnie. Przewodnicząca kol. Walkowiak zwróciła się z gorącym apelem o uczestnictwo członków naszej Sekcji w tym konkursie. Ostateczny termin składania prac mija z dniem 1 września 1971 r. W dalszym ciągu na zebraniu podjęto apel składania ofiar, niewielkiej kwoty na Komitet Budowy Zamku w Warszawie – w wyniku apelu zebrano sumę 250 zł na listę. Zebranie odbyło się w godzinach od 11stej do 12stej przy herbatce, ciastkach i kanapkach, toczyła się żywa dyskusja na temat spraw bieżących, spraw bytowych i warunków życia emerytów. Serdecznie żywo omawiano sprawę przyznawania wczasów z których by mogli korzystać nauczyciele emeryci.

 

Koleżanki, które były na wczasach w Łagowie serdecznie podziękowały za pobyt i wyrażały swoje zadowolenie z pobytu w Łagowie . były to kol. Białkowska, Dolata i Radzewska.

25 czerwca 1971 r. została wpłacona przekazem pocztowym kwota 250 zł na Budowę Zamku w Warszawie.

(zdjęcie) podpis pod zdjęciem: Fragment obrad poszerzonego Plenum Zarządu Sekcji Emeryt.-Naucz. przy okręgu ZNP w Zielonej Górze

 

(Notatka na marginesie) Zapoznano się z treścią kroniki w dniu  6 XI 1971 r. i przyznano prowadzącemu nagrodę w wysokości 400 zł.

Z. Góra 6 XI 71. r. (pieczątka Zarządu Okręgu Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze i 3 nieczytelne podpisy)

 

W ostatnich dniach sierpnia przesłano do Zarządu Okręgu ZNP Sekcji Emerytów w Zielonej Górze kronikę w celu wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „wspomnienia z okresu wojny i okupacji”. Również przesłano i pracę pod tym samym hasłem. W międzyczasie we wrześniu zmarł nasz kolega Józef Kościelski, kierownik szkoły w Niegosławicach, inspektor szkolny w Szprotawie i nauczyciel, członek Związku i Sekcji Emerytów, człowiek bardzo uczciwy i szanowany. Na pogrzebie kolegi, który odbył się w Lesznie Wielkopolskim była Leonarda Walkowiak, przewod. Sekcji – członek Zarządu Oddziału Pow. ZNP w Szprotawie i Ewa Rachwalska. Na grobie zmarłego kolegi złożono wiązankę kwiatów.

20.X.1971 odbyło się krótkie zebranie członków Sekcji w liczbie około 15 osób, na którym podjęto uchwały i wnioski dotyczące wytycznych na VI Zjazd Partii – przeważnie wnioski dotyczyły spraw socjalno – bytowych emerytów – ujęte były one w 5 punktach.

10.XI.1971 r. odbyła się narada sekcji wojewódzkiej, w której uczestniczyła przewodnicząca L. Walkowiak. Prezes Zarządu Okręgu ZNP w Zielonej Górze zapoznał zebranych z wynikami komisji, która brała udział w pracach nad przesłanymi do Okręgu kronikami i wspomnieniami nauczycieli. Komisja Konkursowa uznała te prace jako bardzo cenne i pożyteczne. Przyznano autorom nagrody pieniężne za wspomnienia z czasów wojny i okupacji oraz tajnego nauczania jak również za prowadzenie kronik w sekcjach. Poza tym omówiono Dzień Nauczyciela i składano sprawozdania z pracy w poszczególnych sekcjach w powiatach. Szprotawa wymieniona została jako jedna z aktywnych sekcji.

17.XI.1971. do Zielonej Góry została zaproszona na spotkanie w Zarządzie Okręgu ZNP w Sekcji Emerytów L. Walkowiak oraz inni emeryci, którzy prowadzili kroniki lub pisali wspomnienia. W czasie spotkania prezes Zarządu Okręgu mgr Głodek życzył zebranym w serdecznych słowach wiele sukcesu i wymienił nagrodzonych. Między innymi również i przewodnicząca sekcji otrzymała nagrodę za prowadzenie kroniki 400zł – i za pracę wyróżnioną p.t. „moje wspomnienia z pracy nauczycielskiej” złotych 300. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze przy lampce wina, kawie i ciasteczkach. Proszono obecnych, aby prowadzili dalej kroniki sekcji i pisali wspomnienia inni członkowie sekcji.

18 listopada 1971 r. spotkanie członków sekcji emerytów z okazji Dnia Nauczyciela w Zasadniczej Szkole Zawodowej, na którym uczestniczył obok prezesa Zarządu Oddziału kol. Kazimierza Jarguza, inspektor szkolny mgr Tadeusz Główka, sekretarz oddziału kol. mgr Stanisław Paprocki, członkowie Zarządu Oddziału mgr Maria Józefiak i Zofia Ozon. Z tej okazji inspektor szkolny złożył nauczycielom emerytom serdeczne życzenia długich lat zdrowia i pomyślności.

Podpisali: Tadeusz Główka – inspektor szkolny, Z. Ozon, L. Radzewska, H. Dolata, K. Białkowska, J. Zubkowska, J. Wasilewska, Blanka Jarzębska, W. Dziekańska, Stanisława Jaroszewska i 8 nieczytelnych podpisów

Spotkanie zostało uwiecznione na 5 zdjęciach, które zostały wklejone do kroniki i opatrzone podpisami:

1. W oczekiwaniu na przybycie inspektora szkolnego.

2. Inspektor szkolny mgr Tadeusz Główka składa zebranym serdeczne życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.

3. Emeryci-nauczyciele w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału Kazimierza Jarguza.

4. Serdeczna atmosfera wśród obecnych.

5. Senior zasłużony kol. Stanisław Syrycki.

Do kroniki została wklejona kartka o treści:

Z okazji Dnia Nauczyciela przesyłam Powiatowemu Oddziałowi Zw.N.P. w Szprotawie najserdeczniejsze i najszczersze życzenia wszystkiego najlepszego oraz wiele sukcesów w pracy. Przed wyjazdem ze Szprotawy chciałam pożegnać i podziękować za wszystko dobre jakiego doznałam od Związku podczas mego pobytu w Szprotawie i w tej sprawie byłam dwa razy w Związku, lecz niestety nikogo nie zastałam. Z poważaniem St. Jaroszewska. Konin, dn. 17 XI 1971.

 

W czasie spotkania prezes Zarządu Oddziału tow. Kazimierz Jarguz obok serdecznych życzeń wręczył uczestnikom wszystkim w liczbie 18 osób upominki na łączną sumę 6300 zł. Przy skromnie zastawionym stole i lampce wina prowadzono miłą, serdeczną dyskusję. Zdjęcia w czasie spotkania dokonał kol. mgr Zygmunt Walkowiak są one dołączone do kroniki. Następnie kol. Przewodnicząca Leonarda Walkowiak wręczyła wszystkim obecnym czekoladę i przy sposobności zakomunikowała kilka ważnych informacji dotyczących spraw bytowych nauczycieli emerytów. Kol. sekretarz mgr Stanisław Paprocki poinformował zebranych z organizacją Dnia Nauczyciela i zaprosił na Akademię z tej okazji do P. Domu Kultury w Szprotawie na godzinę 17-w dniu 19 listopada.

 

Rok 1972

 

8 luty 1972 zebranie Sekcji Emerytów przy Zarządzie Oddziału sprawozdawczo-wyborcze. Obecnych na spotkaniu emerytów 16 osób, dwoje nie przybyło na skutek choroby.

Zaproszonych gości tow. Zuzanna Bukańska, sekretarz Zarządu Powiat. Ligi Kobiet w Szprotawie, oraz 4 członków Zarządu mgr Stanisław Paprocki, mgr Maria Józefiak, Zofia Ozon, K. Jarguz. Sprawozdanie z działalności Sekcji za okres ostatnich czterech lat złożyła przewodnicząca Sekcji Leonarda Walkowiak mając na uwadze przede wszystkim socjalno-bytowe warunki emerytów. W dyskusji, jaka odbyła się po sprawozdaniu koleżanki i koledzy wysuwali wiele wniosków dotyczących spraw kulturalnych i bytowych-sprawozdanie i protokół z zebrania jest załączony do dokumentacji sekcji. Następnie w wyborach, jakie się odbyły wybrano jednogłośnie Zarząd Sekcji.

Do Zarządu na nową kadencję weszły ponownie

Kol. L. Walkowiak - przewodnicząca

Kol. Maria Skoroszewska - sekretarz

Kol. Zdzisława Kochmańska

15 lutego 1972 r.  zebrano się na bardzo miłej imprezie tak zwane „ostatki”. Przybyło wiele osób i każda z nich oczywiście przyniosła ze sobą smaczne dania, jak ciasto, bigos, wędliny, wino oraz pieczywo. Obecność 15 osób.

Przygotowano to wszystko w sali związkowej, ponieważ nie ma Zarząd Oddziału Klubu, ani innego pomieszczeni – ale impreza udała się nadzwyczajnie – przy stole dyskutowano, rozmawiano w bardzo miłej nieskrępowanej atmosferze. Z zaproszonych gości była kol. Maria Józefiak, która naszej Sekcji pomaga bardzo dużo, jest na każdym naszym zebraniu i aktywnie włącza się w udzielaniu pomocy. Była również tow. Z. Bukańska, sekretarz Ligi Kobiet i sekretarz Oddziału mgr Stanisław Paprocki. Spotkanie było miłe i życzenia koleżanek były, abyśmy częściej takie spotkania organizowały.

 

11 marca 1972 r. obchodziliśmy w naszej Sekcji Dzień Kobiet tradycyjnym już zwyczajem. Pogoda nie była zbyt sprzyjająca, ale mimo to dopisała nam frekwencja. Nasze koleżanki i żony naszych kolegów przybyły na tę miłą uroczystość, nie było tylko koleżanek z terenu ze względu na pogodę. Dal tych koleżanek zostały przesłane życzenia wraz z czekoladą w upominku.

Na spotkaniu było 21 osób w tym kol mgr Maria Józefiak z Zarządu Oddziału ZNP kol. Zofia Ozon tow. Zuzanna Bukowska sekretarz Zarządu Pow. Ligi Kobiet. Przybył również kol. sekretarz mgr Stanisław Paprocki. Koleżanki i gości przywitała serdecznie przewodnicząca Sekcji. L. Walkowiak życzyła obecnym koleżankom i gościom długich lat zdrowia i pomyślności i jak najwięcej radości w życiu. Wzniesiono toast lampką wina, po czym rozmowa potoczyła jak zwykle wokół spraw bliskich nauczycielom emerytom- a więc sprawa emerytur, mieszkań, wychowania młodzieży itd. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Serdeczne życzenia i kwiaty dla wszystkich pań złożyła tow. Bukańska. Panie w upominku otrzymały czekoladę, wywiązała się ożywiona dyskusja przy kawie i herbatce. Do późnych godzin niektóre z pań siedziały i rozmawiały – jest to jedyna z nielicznych okazji do spotkań i wymiany myśli.

Do kroniki wklejono dwie kartki z życzeniami o treści:

1. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet najlepsze życzenia sukcesów w pracy zawodowej i społecznej oraz w życiu osobistym przesyła Zarząd Powiatowy LK w Szprotawie. 8 marca 1972.

2. Z okazji Dnia Święta Kobiet Zarząd Ogniska ZNP w Szprotawie składa Koleżankom najserdeczniejsze życzenia.

 

6 maja 1972 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Zarządu Oddziału Powiatowego w Sali obrad PMRN w Szprotawie. Delegatem na zjazd powiatowy była nasza koleżanka – przewodnicząca Sekcji Emerytów, Leonarda Walkowiak jako członek prezydium. W czasie dyskusji zabrała głos, informowała o działalności Sekcji przy Zarządzie Oddziału, o sprawach bytowych nauczycieli emerytów, ich warunkach materialnych. Podkreśliła wielką pomoc jakiej udziela Sekcji Zarząd Oddziału szczególnie prezes kol. Jarguz i sekretarz kol. mgr Paprocki oraz kol. mgr Maria Józefiak. Domagała się natomiast większej troski i zainteresowania dla emerytów ze strony Ognisk, które nie zawsze o emerytach pamiętają. Również domagała się, aby pozostawiono nadal do dyspozycji Oddziału dla emerytów Fundusz Pomocy Koleżeńskiej, większej ilości miejsc w sanatoriach.

W nowych wyborach kol. Walkowiak weszła nadal do Zarządu Oddziału jako przewodnicząca Sekcji Emerytów i do Prezydium jako skarbnik Oddziału, daje to duże możliwości udzielenia dużej pomocy dla emerytów w nowej kadencji.

 

15 czerwca 1972 r. odbył się Zjazd Okręgowy sprawozdawczo-wyborczy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze w sali kolumnowej PWRN. Był to z kolei IX Zjazd delegatów z całego okręgu zielonogórskiego.

Na zjeździe po przemówieniach i sprawozdaniu toczyła się ożywiona dyskusja, w której również głos zabrał tow. Władysław Więcław, prezes Wojewódzkiej Sekcji Emerytów. Występował on wyłącznie w sprawach dotyczących emerytów, podkreślał duży wkład pracy emerytów w budowę socjalizmu Polski Ludowej, szkolnictwa i kultury polskiej. Domagał się podwyżki dla emerytów, miejsc w sanatoriach i w domach rencisty. Również domagał się, aby zasłużonym nauczycielom emerytom przyznawano oznaczenia państwowe, które byłyby dowodem uznania ich pionierskiej pracy, a czego jeszcze jest stanowczo za mało. Zjazd odbywał się w bardzo miłym nastroju. Prezesem Zarządu Okręgu nadal wybrano tow. mgr Józefa Gładka.

Delegatem na zjeździe ze strony Sekcji Emerytów w Szprotawie była kol. Leonarda Walkowiak.

Do kroniki wklejono zaproszenie następującej treści:

Uprzejmie zapraszamy na uroczyste zakończenie nauki w Szkole Podstawowej nr 5, które odbędzie się dnia 19 VI 1972 r. o godzinie 17.00. Uczniowie klas VIII wraz z wychowawczyniami.

Pod wklejonym zaproszeniem znajduje się notatka:

Dowodem kontaktu z uczniami i szkołą są zaproszenia na uroczystości zakończenia nauki klas VIII, w których uczestniczą nauczyciele emeryci byli wychowawcy.

 

Zebranie zwyczajne Sekcji w dniu 28 VI 1972 r. obecnych osób 16. na zebraniu przewodnicząca Sekcji przedstawiła członkom nowo wybranego prezesa Oddziału kol. mgr Mieczysława Soleckiego, który serdecznie powitał koleżanki i kolegów, wyraził nadzieję, że działalności Sekcji będzie nadal jedną z głównych działalności i obiecał jak najdalej idącą pomoc ze strony Zarządu Oddziału Powiatowego. W imieniu zebranych podziękowała koledze prezesowi przewodnicząca kol. Leonarda Walkowiak. Równocześnie kol. Walkowiak złożyła informację o przebiegu wyborów w Zarządzie Powiatowym z dnia 6 V. Jak również o przebiegu IX Zjazdu Okręgu ZNP w Zielonej Górze.

Udzieliła informacji o mającej nastąpić dla emerytów 10 % podwyżce i o lepszej i większej troski o emerytów ze strony władz związkowych i państwa. Przy herbatce toczyła się ożywiona dyskusja. Na zakończenie zebrania życzono sobie wzajemnie miłych i zdrowych wakacji.

 

20.IX 1972 r. odbyło się w Zielonej Górze zebranie delegatów oraz przewodniczących Sekcji Emerytów ze wszystkich powiatów, na którym dokonano wyboru Zarządu Wojewódzkiej Sekcji Emerytów i Prezydium. Z naszego powiatu delegatem była kol. K. Kochmańska i przewodnicząca Sekcji kol. L. Walkowiak.

Zebranie odbyło się w Klubie Nauczyciela przy Zarządzie Okręgu ZNP. Zebranych serdecznie powitał zastępca kuratora Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze tow. Dobosz. Przewodniczyła zebraniu kol. Berlińska, a sekretarzem była kol. Wituszyńska. Po złożeniu sprawozdania z działalności Sekcji za okres kadencji odbyły się wybory do Zarządu Sekcji, przebiegły sprawnie i w miłej atmosferze. Weszli tam przedstawiciele wszystkich powiatów, przeważnie przewodniczący Sekcji Powiatowych. Nowo wybrany Zarząd dokonał wyboru Prezydium w skład którego weszło 8 osób, w tym jedna kobieta, którą była L. Walkowiak z naszej Sekcji. Przewodniczącym Sekcji Wojewódzkiej i Prezydium został ponownie jednogłośnie wybrany tow. Władysław Więcław, któremu złożono życzenia i gratulacje. Następnie omówiono Dzień Nauczyciela, jak ma w tym roku przebiegać – podano do wiadomości, że datą stałą obchodu Dnia Nauczyciela będzie 14. październik ze względu na 200-setną rocznicę powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie i na świecie ministerstwa Oświaty.

Uroczystości mają mieć szczególny charakter, nauczyciele emeryci mają brać udział w akademiach powiatowych – w spotkaniach z młodzieżą w ogniskach i w szkole.

Również Zarządy Sekcji winne starać się, aby z tej okazji były wręczone emerytom upominki z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. Dyskusja toczyła się przy herbatce i kawie, atmosfera była ożywiona i miła.

 

14.XI 1972. Spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela. Dzień ten szczególnie upamiętnił się w naszej Sekcji ze względu na 200-setną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, o której krótko opowiedział inspektor szkolny mgr Tadeusz Główka, a drugą uroczystością było udekorowanie naszej koleżanki Katarzyny Białkowskiej wielkim odznaczeniem państwowym „Krzyżem Kawalerski Odrodzenia Polski Ludowej” w dniu 13.XI.1972. w sali kolumnowej w Zielonej Górze.

Spotkanie odbyło się w budynku, gdzie mieści się wydział Oświaty – w kancelarii wizytatorów, w spotkaniu uczestniczyło 26 osób, w tym 18 emerytów, koleżanek i kolegów z żonami. Był obecny jak wspomniano inspektor szkolny mgr Tadeusz Główka, prezes Zarządu Oddziału, mgr Mieczysław Solecki, przewodniczący Sekcji Wojewódzkiej tow. Władysław Więcław z Zielonej Góry oraz goście kol. Ozon Zofia i mgr Stanisław Paprocki. Emerytom z okazji Dnia Nauczyciela złożyły życzenia dzieci z Przedszkola nr 1 w Szprotawie i wręczyły kwiatki zrobione przez siebie z cukierków, następnie wygłaszały wierszyki okolicznościowe i śpiewały piosenki – było bardzo wzruszająco.

Przewodniczące Sekcji serdecznie podziękowała dzieciom i wychowawczyniom, wręczyła im cukierki, następnie po odejściu dzieci powitała przybyłych na spotkanie gości, koleżanki i kolegów – przekazała też życzenia Zarządu Okręgu i Zastępcy Kuratora tow. Dobosza. Prezes kol. mgr M. Solecki oprócz życzeń wręczył wszystkim emerytom upominki na sumę 8100 zł, a przewodniczącym czekoladę – w bardzo serdecznym nastroju i miłej atmosferze toczyła się ożywiona dyskusja na różne tematy. Inspektor szkolny mówił o nowej reformie szkolnej, a towarzysz Władysław Więcław informował przy tej okazji o sprawach dotyczących emerytów. Przy lampce wina, herbatce i kawie mile płynął czas aż do godziny 18-stej. Spotkania nasze są zawsze mile widziane i nasi członkowie bardzo chętnie przychodzą i wesoło się bawią, towarzysz Więcław zabawiał również całe towarzystwo przytaczając różne wesołe przygody i historie. Szczególne życzenia złożono kol. Białkowskiej, za co ona podziękowała zebranym.

Katarzyna Białkowska i Zygmunt Walkowiak zostali odznaczona w Zielonej Górze „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

8 listopada odbyło się zabranie członków Sekcji Emerytów, na którym omówiono plan pracy, warunki oceny pracy Sekcji oraz uczczono rocznicę powstania W. Rewolucji Październikowej i powstania Związku Radzieckiego. W części drugiej składano życzenia solenizantkom, które w listopadzie obchodzą swoje imieniny – są to koleżanki Białkowska Katarzyna, Jarzębska Blanka, Kochmańska Kunegunda i Walkowiak Leonarda. Na zebraniu obecny był sekretarz Zarządu Oddziału kol. Jan Rusak, którego przedstawiła zebranym przewodnicząca Sekcji, ponieważ został on niedawno na to stanowisko wybrany. Kolega sekretarz wypowiedział się, że będzie współpracował z Sekcją i służył jej pomocą. Czas upływał bardzo miło i przyjemnie – koleżanki wesoło dyskutowały przy herbatce i ciastkach.

Ustalono, że spotkania takie odbywać się będą raz w miesiącu, a w międzyczasie koleżanki będą odwiedzały chorych, którzy na zebranie nie zawsze mogą przyjść. Kolega sekretarz wykonał kilka zdjęć.

 

27 listopada 1972 r. Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP organizował udział swoich czlonków w imprezie estrad łódzkiej. W występie zespołu tej estrady brało udział 5 naszych czlonków (w godzinach wieczornych). Występ był udany i nasze koleżanki były zadowolone- wesoło i miło spędzono czas. Tytuł pod jakim występowali artyści estrady był "Popierajmy się".

 

8 grudnia 1972 r. Uczestniczyliśmy w seansie filmowym w kinie "As" na filmie pt. "Low SAtory". Było nas 12 osób, bo tyle zakupiono biletów i tyle było zgłoszeń. Dyskusja nad występem zespołu i filmem będzie na mającym się odbyć w najbliższym czasie spotkaniem, jeszcze w grudniu. Bilety w jednym i drugim przypadku załatwiła przewodnicząca sekcji.

 

20 grudnia 1972 r. odbyło się zebranieczłonków sekcji, na którym uczestniczyła Koleżanka z sekcji emerytów z Nowej Soli, P. Palczewska. W czasie spotkania wywiązała się żywa dyskusja na temat udziału kilkunastu koleżanek w kinie na filmie pt. "Low Story", poza tym toczyła się rozmowa i wspomnienia Koleżanek  na tematy codzienne. Ustalono również zorganizowanie spotkania noworocznego w 1973 r. Koleżanka Palczewska podzieliła się uwagami na temat działalności ich sekcji i zaprosiła przewodniczącą Kol. L Walkowiak na spotkanie noworoczne, które ma odbyć się w ich sekcji 14 stycznia 1973 r. Przy herbatce miło upływał czas i postanowiono takie spotkania kontynuować.

 

W grudniu 1972 r. zakończono kronikę Sekcji Emerytów zapoczątkowaną od listopada 1966 r. Zapisywano w niej wszystkie wydarzenia, zebrania i spotkania od początku założenia sekcji, oraz  wkejono zdjęcia z życia członków sekcji. Należy przyznać, że wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w zebraniach i spotkaniach. Mamy 18 członków, przewodniczącą jest Leonarda Walkowiak, która tą kronikę prowadzi.

W swojej działalności sekcja spotykała się z wielką życzliwością ze strony Wydziału Oświaty oraz inspektora szkolnego mgr Tadeusza Główki, Zarządu Powiatowej Rady Zakładowej ZNP w Szprotawie. Prezesa mgr Mieczysława Soleckiego i sekretarza Jana Rusaka.


W poprzednich kadencjach również dużą serdeczność i pomoc otrzymywali emeryci ze strony Prezesa Kazimierza Jarguza i sekretarza mgr Stanisława Paprockiego. Wiele sympatii, pomocy i życzliwości udzielała sekcji i jej członkom Kol. mgr Maria Józefiak - nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie. Od stycznia 1973 r. prowadzić będziemy drugą kronikę Sekcji Emerytów, chcemy aby były one upamiętnieniem dla przyszłych członków - jakimś dokumentem.

 

Członkowie Sekcji Emerytów

 

1.   LEONARDA WALKOWIAK - przewodnicząca od 1966 r, skarbnik Oddziału Pow. ZNP od 1945r, kierownik SP nr 1 a potem nr 5 w Szprotawie.

2.   MARIA SKOROSZEWSKA - sekretarz sekcji, skarbnik KZP, nauczycielka.

3.   ZDZISŁAWA KOCHMAŃSKA - członek zarządu sekcji, sekretarz Oddziału Pow. ZNP od 1948r, kierownik BP w Szprotawie.

4.   STANISŁAW SYRYCKI - prezes Oddziału Pow. ZNP, kierownik SP, pierwszy przewodniczący Sekcji Emerytów.

5.   KATARZYNA BIAŁKOWSKA - od 1946 do 1948 sekretarz Powiatowego Oddziału ZNP w Szprotawie, nauczycielka.

6.   HELENA DOLATA - nauczycielka SP w Szprotawie.

7.   TEOFILA MIARKA - nauczycielka w PTR w Szprotawie.

8.   ZOFIA TEICHMAN - pracownik administracyjny w Wydziale Oswiaty w Szprotawie.

9.   LUBOMIRA ŁADZEWSKA - nauczycielka j. obcych w LO.

10. FRANCISZKA DZIEKAŃSKA - nauczycielka, kierownik szkoły w Dziećmiarowicach.

11. JÓZEFA WASILEWSKA - nauczycielka SP w Szprotawie.

12. JULIA ZUBKOWSKA -  nauczycielka, pracownik biblioteki miejskiej w Szprotawie.

13. MICHALINA KRÓL - nauczycielka w SP Małomice.

14. MICHAŁ NIEDZIELSKI -  pracownik w PTR w Szprotawie.

15. WANDA KRUPOWICZ - nauczycielka SP nr 4 w Szprotawie, przewodnicząca KZP.

16. BLANKA JARZĄBSKA - pracownik administracyjny, sekretarka LO.

17. EMIL WILCZEWSKI - inspektor szkolny.

18. ANIELA KARKLIS - nauczycielka w SP Niegosławice.

 

PS Jeśli posiadacie Państwo jakiekolwiek materiały dotyczące działalności Sekcji Emerytów ZNP w Szprotawie od stycznia 1973 r , to bardzo proszę o kontakt z prezesem Oddziału ZNP w Szprotawie.

 
Designed by vonfio.de