Start Aktualności Materiał porównawczy KN-KP
Materiał porównawczy KN-KP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 20 kwietnia 2023 21:44

Materiał porównawczy Karta Nauczyciela – Kodeks pracy

Nauczyciele – gwarancje wynikające z Karty Nauczyciela

Karta Nauczyciela

Kodeks pracy

1. Gwarancje zatrudnienia i stabilizacji stosunku pracy

Brak ustawowych gwarancji – umowa o pracę rozwiązywana na zasadach ogólnych.

2. Zasady zatrudnienia określone ustawowo i związane ze stopniem awansu zawodowego

Dowolność zatrudnienia

Brak związku między rodzajem zatrudnienia a posiadanym stopniem awansu zawodowego

3. Pewność zatrudnienia pracowniczego w szkole samorządowej w każdym przypadku – tj. na podstawie stosunku pracy

Stosunek pracy tylko, gdy występują cechy stosunku pracy

4. Możliwość zatrudnienia na podstawie mianowania

Brak – jeżeli uchylone zostanie zatrudnienie na podstawie mianowania w KN

5. Ustawowe przekształcenie umowy o pracę w stosunek na podstawie mianowania

Brak

6. Zasady rozwiązywania stosunku pracy wyłącznie z powodów i na zasadach wskazanych w Karcie Nauczyciela

Brak ustawowych przyczyn rozwiązania – dowolność po stronie pracodawcy

7. Ustawowo regulowany czas pracy do 40 godzin w ramach pięciodniowego tygodnia pracy

· ewidencjonowany w ramach obowiązkowego pensum

· powyżej obowiązkowego pensum – nieewidencjonowany

· Czas pracy – ewidencjonowane 8 godzin dziennie i 40 godzin pracy tygodniowo - w ramach przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

· 8 godzin dziennie do dyspozycji pracodawcy

· Brak zagwarantowania pełnego etatu (8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo) oznacza pracę na część etatu

8. Ustawowy wymiar ewidencjonowanego pensum

· dla nauczycieli przedszkoli 22 i 25 godzin,

· dla nauczycieli szkół 18 godzin tygodniowo

Czas pracy - ewidencjonowane 8 godzin dziennie i 40 godzin pracy tygodniowo - w ramach przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

9. Pełen etat dla nauczycieli przedszkoli - 22 i 25 godzin

Pełen etat dla nauczycieli szkół - 18 godzin

Pełen etat dla nauczycieli specjalistów - do 22 godzin

Pełen etat - 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo (ewidencjonowane)

Nawet praca w wymiarze 22 i 25 godzin tygodniowo (pełne pensum dla nauczycieli przedszkola według KN) oznacza pracę na część etatu (odpowiednio 0,55 etatu i 0,63) = wynagrodzenie za część etatu

Skutek:

- brak zagwarantowania pełnego etatu tj. 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo = praca na część etatu (niepełne zatrudnienie) za część wynagrodzenia

10. Możliwość obniżenia lub zwolnienia z obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze – bez zmiany wymiaru zatrudnienia i bez zmiany wynagrodzenia

Tylko w ramach pracy na część etatu – ze zmniejszonym wynagrodzeniem.

11. Ustawowe dwa dni wolne od pracy – sobota i niedziela

Sobota nie jest dniem wolnym od pracy

12. Sformalizowane zasady rozwiązywania stosunków pracy:

· na koniec roku szkolnego,

· za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

Okresy wypowiedzenia z Kodeksu pracy uzależnione od okresu pracy (od 2 tygodni do 3 miesięcy); wypowiedzenie w dowolnym momencie

13. Odprawy pieniężne w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia dla nauczycieli mianowanych w przypadku zmian organizacyjnych i orzeczenia niezdolności do pracy

Odprawa tylko z ustawy z ustawy o zwolnieniach grupowych z powodów organizacyjnych – uzależniona od stażu pracy, najwyższa w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia

14. Odprawa emerytalna w maksymalnej wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia

Odprawa emerytalna w maksymalnej wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia

15. Stawki wynagrodzenia regulowane prawem:

· wynagrodzenie zasadniczego - w rozporządzeniu,

· pozostałe składniki - w uchwale samorządowej

Wynagrodzenie w całości dowolnie kształtowane przez pracodawcę

16. Ustawowe stawki średniego wynagrodzenia określone ustawą

Brak

17. Ustawowo regulowane odrębne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Brak – godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw w ramach 40-godzinnego czasu pracy

18. Ustawowo regulowany dodatek funkcyjny m.in. dla wychowawców przedszkoli

Brak

19. Ustawowo regulowany dodatek motywacyjny

Brak

20. Ustawowo regulowany dodatek za warunki pracy

Brak

21. Ustawowo regulowany dodatek uzupełniający w sytuacji nieosiągania średnich stawek wynagrodzenia

Brak

22. Ustawowo regulowany dodatek stażowy

Brak

23. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – niezależne od dofinansowania wypoczynku z funduszu socjalnego

Brak

24. Dodatek wiejski

Brak

25. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Brak, tylko na zasadzie odrębnej ustawy

26. Regulowane ustawowo odrębne wynagrodzenie za pracę przy projektach unijnych

Brak

27. Nagroda jubileuszowa do 250% wynagrodzenia

Brak

28. Świadczenie na start dla nauczyciela początkującego

Brak

29. Podwyżka wynagrodzenia związana z awansem zawodowym

Brak

30. Ustawowe zasady podwyższania wynagrodzenia

· podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w związku ze zmianą stawek określonych w rozporządzeniu płacowym

· uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego

· uzyskanie wyższego stopnia wykształcenia

Brak, pracodawca dowolnie określa wysokość wynagrodzenia

31. Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego:

· 35 dni w szkołach nieferyjnych

· w czasie ferii w szkołach feryjnych - 2 tygodnie zima + ok. 9 tygodni lato

Maksymalny wymiar urlopu kodeksowego - 26 dni

32. Urlop uzupełniający w szkołach feryjnych – do 8 tygodni

Brak

33. Urlop dla poratowana zdrowia – 3 lata

Brak

34. Obligatoryjny obowiązek utworzenia funduszu socjalnego w szkołach jako samorządowych jednostkach budżetowych – gwarantowany dostęp do świadczeń socjalnych

Obowiązek utworzenia funduszu socjalnego tylko jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 50 pracowników

brak dostępu do świadczeń socjalnych jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia funduszu socjalnego

35. Wyższy odpis na fundusz socjalny 110% kwoty bazowej – wyższe świadczenia

Zwykły odpis z ustawy 37,5% przeciętego wynagrodzenia

36. Elastyczne formy zatrudnienia bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy (uzupełnienie, ograniczenie, przeniesienie).

Rozwiązanie umowy o pracę lub wypowiedzenie warunków pracy i płacy

37. Swoboda stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie nauczyciel uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.

Brak – zależy od decyzji organu prowadzącego lub pracodawcy

Opracował – Krzysztof Lisowski

 
Designed by vonfio.de