Start Aktualności Arkusz organizacyjny szkoły
Arkusz organizacyjny szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
środa, 15 marca 2023 14:56

Arkusz organizacyjny szkoły na rok szkolny 2023/2024 Plan prezentacji

 

Podstawy prawne opracowania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

Opracowanie projektu arkusza i tryb jego zatwierdzania.

Opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły przez zakładową organizację związkową.


Arkusz organizacyjny szkoły 2023/2024

Arkusz organizacji jest podstawowym dokumentem określającym zasady funkcjonowania szkoły i przedszkola. Dokument ten opiera się na aktualnych przepisach prawa oświatowego tj: najważniejszych z nich:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019.1148),

2. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U.2019.502 ze zmianami),

3. Rozporządzenie MEN z 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz.U.2019.639)

4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.2020.1280).

Ustawa – Prawo oświatowe – art.110

Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły i zawiera w nim szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor przekazuje arkusz do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.

Dyrektor szkoły przekazuje arkusz do organu prowadzącego, który przed zatwierdzeniem zasięga opinii kuratora oświaty.

Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji szkoły.

 

Ustawa – Prawo oświatowe – zatwierdzanie arkusza – terminy

1. DYREKTOR opracowuje arkusz organizacyjny szkoły i przekazuje związkom zawodowym do zaopiniowania do 4 kwietnia 2023 r.

2. ZWIĄZKI ZAWODOWE wydają opinię w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza najpóźniej do 19 kwietnia 2023 r.

3. DYREKTOR szkoły przekazuje arkusz do organu prowadzącego do 21 kwietnia 2023 r.

4 . ORGAN PROWADZACY 8 maja 2023 r. przekazuje arkusz do KO na 10 dni roboczych. Kurator Oświaty opiniuje arkusz do dnia 20 maja 2023 r.

5.ORGAN PROWADZĄCY zatwierdza arkusz do 29 maja 2023r.

Ustawa – Prawo oświatowe -terminy zatwierdzania arkusza cd.

Zmiany wprowadzane w zatwierdzonych arkuszach przez organ prowadzący do 30 września 2023r. procedowane są ze związkami zawodowymi oraz kuratorem oświaty opinie wydają te organy w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian.

Organ prowadzący zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Zmiany wprowadzone przez dyrektora szkoły do zatwierdzonego arkusza po 30 września 2023 r. zatwierdza organ prowadzący w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania bez konsultacji ze związkami zawodowymi i kuratorem oświaty.

 

Dane zawarte w arkuszu organizacyjnym przedszkola
Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Arkusz przedszkola określa:

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin przydzielonych w tygodniu;

3) liczbę nauczycieli, którzy w danym roku przystępują do awansu zawodowego wraz z terminami złożenia wniosków o podjęcie tych postępowań;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

6) liczbę oddziałów;

7) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

8) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego;

9) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

10) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

Dane zawarte w arkuszu organizacyjnym szkoły

Arkusz szkoły określa:

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć i liczbę godzin tych zajęć;

3) liczbę nauczycieli, którzy w danym roku przystępują do awansu zawodowego wraz z terminami złożenia wniosków o podjęcie tych postępowań;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

A dla każdego oddziału:

a) tygodniowy lub semestralny wymiar godzin obowiązkowych, w tym godziny z zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego,

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e) zwiększony wymiar godzin przyznanych przez organ prowadzący w danym roku szkolnym,

g) tygodniowy lub semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

h) godziny z wychowawcą;

8) ogólną liczbę godzin finansowanych przez organ prowadzący szkołę, w tym zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych zajęć realizowanych przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

9) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;

10) liczbę godzin zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;

11) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

Dane zawarte w arkuszu organizacyjnym szkoły z oddziałami przedszkolnymi

Arkusz szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi zawiera:

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli;

3) liczbę nauczycieli, którzy w danym roku przystępują do awansu zawodowego wraz z terminami złożenia wniosków o podjęcie tych postępowań;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników;

5) liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników.

6) liczbę oddziałów przedszkolnych;

7) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;

8) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego;

9) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;

10)ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 

Dane zawarte w arkuszu organizacyjnym szkoły
Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

Obowiązujące ramowe plany nauczania w roku szkolnym 2022/2023

Rozporządzenie MEN z 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U.2019,639)

 

Dane zawarte w arkuszu organizacyjnym szkoły
Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego, praktycznej nauki zawodu, zajęcia z wychowawcą wynikające z załączników do rozporządzenia i określone dla danego typu szkoły,

- Obowiązkowy podział na grupy od IV klasy szkoły podstawowej

a) informatyka - oddział powyżej 24 uczniów (liczba uczniów w grupie ile stanowisk komputerowych),

b) język obcy - oddział powyżej 24 uczniów (przy podziale uwzględnia się stopień zaawansowania

znajomości języka),

c) wychowanie fizyczne - powyżej 26 uczniów – w klasach IV- VIII SP i ponadpodstawowych mogą

być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców,

d) zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego w formie ćwiczeń i laboratoriów (nie więcej

połowa tych zajęć) – oddział powyżej 30 uczniów,

e) realizacja kształcenia zawodowego opartego na programie modułowym,

f) w oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów

niepełnosprawnych na zajęciach komputerowych, języków obcych, wf, podział na grupy jest

obowiązkowy z tym że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób;

2. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – wynikają z załączników do rozporządzenia dla danego typu szkoły.

3. Zajęcia z doradztwa zawodowego (kl VII i VIII – po 10 godzin w każdym roku, a LO, T i branżowa I stopnia – 10 godzin w cyklu).

4. Godziny do dyspozycji dyrektora – wynikają z załączników do rozporządzenia dla danego typu szkoły

a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,

b) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe - również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,

c) w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga - również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

5. Dodatkowe zajęcia (3 godz.) przyznane przez organ prowadzący i przeznaczone na:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne,

c) zajęcia języka migowego,

d) zajęcia z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

 

6) Zajęcia z religii lub etyki – 2 godziny lekcyjne,

7) Zajęcia wychowania do życia w rodzinie – po 14 godzin w każdym roku, w

tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,

8) Zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub regionalnego oraz

naukę własnej historii i kultury – na pisemny wniosek rodzica,

9) Zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach

mistrzostwa sportowego (w oddziałach i szkołach sportowych 10 godzin, w szkołach

mistrzostwa sportowego 16 godzin zajęć sportowych).

10) Zajęcia świetlicowe w SP – 25 uczniów w grupie a uczniów niepełnosprawnych 5,

11) Internat jako integralna część szkoły:

- 30 wychowanków w grupie SP, 35 w grupie szkoły ponadpodstawowej, w oddziale szkoły

specjalnej do 16 uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych

niedostosowaniem społecznym.

Dane zawarte w arkuszu organizacyjnym szkoły
Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy pp……

PPP w szkole jest udzielana w formie:

1) klas terapeutycznych - do 15 uczniów

2) zajęć rozwijających uzdolnienia – do 8 uczniów

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – do 8 uczniów

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych – do 5 uczniów, logopedycznych – do 4 uczniów, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – od 5 do 10 uczniów, zajęcia o charakterze terapeutycznym – do 10 uczniów;

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – 1 uczeń,

8) porad i konsultacji;

9) warsztatów.

Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych. (§ 20 ust. 5 i 6 rozporządzenia).

 

Opiniowanie arkusza przez związki zawodowe

1. Upoważnionym organem ZNP do opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół jest oddział ZNP jako międzyzakładowa organizacja związkowa:

Oddział ZNP - art. 18 ust.1 Statut ZNP

Oddział jest międzyzakładową organizacja związkową o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.

Kompetencje statutowe ma zarząd oddziału – art. 57 ust.1pkt.1 Statutu ZNP,

2. Do kompetencji zarządy oddziału należy w szczególności reprezentowanie ZNP i jego członków wobec pracodawców, organów prowadzących placówki oraz innych podmiotów na terenie działania oddziału.

Zarząd może delegować kompetencje art. 57 ust.3 i 4

3. Zarząd oddziału może upoważnić prezydium zarządu oddziału, sekretariat zarządu oddziału lub poszczególnych członków zarządu oddziału do wykonywania niektórych jego kompetencji.

4. Zarząd oddziału może przekazać zarządowi ogniska niektóre ze swoich kompetencji

Opinia dotyczyć może spraw:

- wszystkich pracowników niezależnie od ich przynależności związkowej ( w zakresie praw i interesów zbiorowych)

- poszczególnych członków związku lub pracowników niezrzeszonych na ich wniosek ( w spawach indywidualnych stosunków pracy, w zakresie obrony ich praw i interesów wobec pracodawcy).

Treść opinii:

- stwierdzenie uogólniające – pozytywna/negatywna lub warunkowa,

- zastrzeżenia i uwagi oraz propozycje zmian,

- wniosek o pisemne powiadomienie ZOZ o zmianach dokonanych w arkuszu w stosunku do opiniowanego projektu- po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

Ważne dane w arkuszu :

opinia na temat warunków pracy, jakie w danym roku szkolnym projektuje się stworzyć w celu właściwej realizacji zadań statutowych, w tym planowanej liczby godzin do podziału pomiędzy nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

ZOZ winna zadbać, aby te warunki były jak najkorzystniejsze,

Dane w arkuszu ważne z punktu widzenia zbiorowych interesów pracowniczych:

liczba oddziałów poszczególnych klas,

liczba uczniów w poszczególnych oddziałach,

ogólna liczba godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez jst, w tym liczba godzin dydaktycznych, opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, z zakresu ppp oraz innych zajęć realizowanych przez pedagoga, psychologa czy logopedę,

liczba godzin zajęć świetlicowych, opiekuńczych w internacie,

liczba godzin biblioteki szkolnej,

tygodniowy przydział godzin dla poszczególnych oddziałów w tym: ( poszczególnych rodzajów zajęć obowiązkowych z podziałem na grupy, zajęć religii, etyki, godzin doradztwa zawodowego, godzin dodatkowych przyznanych przez JST, godzin do dyspozycji dyrektora, godzin ppp),

przydział godzin poszczególnym nauczycielom

Dane w arkuszu ważne z punktu widzenia indywidualnych interesów pracowniczych:

  1. Należy pamiętać, że do arkusza wpisuje się wyłącznie nauczycieli już zatrudnionych na stanowiskach określonych w umowie o pracę. Pozostałe godziny to tzw. wakaty,
  2. Zgodnie z art. 35 ust.1 KN dyrektor szkoły może bez zgody nauczyciela przyznać mu 1i1/4 etatu a do 1 i ½ etatu po uzyskaniu jego zgody. To właśnie w kwietniu zoz winna zwrócić uwagę, aby nie zostały złamane te zasady, a przede wszystkim nie może ich modyfikować organ prowadzący poprzez wydawanie dyrektorom wytycznych co do konstrukcji arkuszy.
  3. Opiniując arkusz nie wypowiada się zoz na temat zmian o warunkach pracy lub płacy ani na temat zwolnienia któregokolwiek z pracowników- w tym celu przewidziany jest odrębny tryb konsultacji związkowych.

Moc prawna opinii ze związkami zawodowymi:

1. Obowiązek dyrektora jej zasięgnięcia w określonym trybie,

2. Uprawnienie ZOZ do jej wydania w trybie określonym przepisami – termin i adresat.

3. Możliwość – nie obowiązek – uwzględnienia uwag opinii zoz przez dyrektora.

Forma opinii zgodna z rodzajem zastosowanej procedury:

1. Pisemna - złożenia własnoręcznego podpisu na arkuszu.

2. Ustna potwierdzona protokołem lub adnotacją na dokumencie.

 

 
Designed by vonfio.de