Start Aktualności Ocena pracy nauczycieli.
Ocena pracy nauczycieli. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 29 września 2022 14:31

Rozporządzenie  Ministra Edukacji i Nauki

 

Ocena pracy nauczycieli.

Dz.U.2022.1822 z dnia 2022.08.30

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 30 sierpnia 2022r.Wejście w życie:

1 września 2022 r.ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie oceny pracy nauczycieli

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1822.)

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje:

§  1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli;

2) szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli;

3) szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.

§  2.

1. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dzielą się na:

1) obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela;

2) dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

2. Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

3) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;

4) wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;

5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;

6) współpracę z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych;

7) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;

8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;

9) współpracę z rodzicami.

3. Kryterium oceny pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, nie dotyczy nauczyciela zatrudnionego w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, szkole dla dorosłych, placówce kształcenia ustawicznego, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli.

4. Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;

2) diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;

3) analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;

4) wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;

5) realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą - Karta Nauczyciela", w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, i prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 42 ust. 2f ustawy - Karta Nauczyciela;

6) podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

7) pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;

8) prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;

9) realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;

10) umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;

11) umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;

12) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;

13) przeprowadzanie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;

14) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne;

15) inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

5. Dyrektor szkoły przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela wskazuje jedno kryterium oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 4, związane ze specyfiką pracy tego nauczyciela.

6. Nauczyciel przed dokonaniem oceny pracy przez dyrektora szkoły wskazuje jedno kryterium oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 4, związane ze specyfiką swojej pracy.

§  3.

1. Dyrektor szkoły ustala poziom spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez siebie zgodnie z § 2 ust. 5 i jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez nauczyciela zgodnie z § 2 ust. 6, a następnie ustala ocenę pracy nauczyciela.

2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:

1) od 0 do 30 - w przypadku kryterium oceny pracy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

2) od 0 do 5 - w przypadku kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-9 i ust. 4.

3. W przypadku gdy dyrektor szkoły ustali, że suma punktów:

1) wynosi 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) jest równa lub wyższa niż 75% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 89,99% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) jest równa lub wyższa niż 55% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 74,99% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) wynosi poniżej 55% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

§  4.

1. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty,

2) organu prowadzącego szkołę,

3) rady szkoły,

4) rady rodziców

- dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 5.

3. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 6.

4. W przypadku dokonywania oceny pracy na wniosek nauczyciela:

1) nauczyciel we wniosku o dokonanie oceny pracy wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 6;

2) dyrektor szkoły, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy, wskazuje jedno kryterium oceny pracy zgodnie z § 2 ust. 5.

5. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy - Karta Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

§  5.

1. Dyrektor szkoły przygotowuje projekt oceny pracy, o którym mowa w art. 6a ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela.

2. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

3. Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy również w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

§  6. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, o której mowa w art. 6a ust. 8a ustawy - Karta Nauczyciela. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

§  7.

1. Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - do kuratora oświaty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.

2. Zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ust. 9a-9d ustawy - Karta Nauczyciela, rozpatruje odwołanie od oceny pracy nauczyciela po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

4. Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu oceniającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu oceniającego.

5. Zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.

6. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia podpisuje przewodniczący zespołu oceniającego.

7. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczyciel otrzymuje kartę oceny pracy uwzględniającą to rozstrzygnięcie. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

§  8. Przepisy § 2-7 stosuje się odpowiednio do dokonywania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny pracy uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§  9.

1. Obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły obejmują:

1) organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;

2) planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;

3) współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji między tymi organami;

4) prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;

5) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

7) wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;

8) organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;

10) tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

11) podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego;

12) wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;

13) doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;

14) współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;

15) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;

16) prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.

2. W przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1) obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2;

2) jedno dodatkowe kryterium oceny pracy dyrektor szkoły wskazuje przed dokonaniem oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 4.

3. W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.

§  10.

1. Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala się:

1) w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez dyrektora szkoły zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2;

2) w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.

2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:

1) w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a) od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1,

b) od 0 do 30 - w odniesieniu do kryterium oceny pracy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,

c) od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-9 i ust. 4;

2) w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a) od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1,

b) od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.

3. Do ustalania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§  11.

1. Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły dokonują:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty - w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6, 10 i 11 oraz ust. 2 i 3;

2) organ prowadzący szkołę - w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 15 i 16;

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty - w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-5, 7-9 i 12-14.

2. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

3. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora kolegium pracowników służb społecznych zasięga się również opinii rady programowej kolegium. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 4 ust. 1 i 3, ust. 4 pkt 1, § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.

§  12.

1. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ust. 9e, 9f, 9h i 9i ustawy - Karta Nauczyciela, rozpatruje po uprzednim wysłuchaniu dyrektora szkoły, który złożył wniosek.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego dyrektor szkoły ma zostać wysłuchany, zawiadamia dyrektora szkoły o posiedzeniu. Niestawienie się dyrektora szkoły, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

3. Przepisy § 7 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.

§  13. Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 9-12 stosuje się odpowiednio.

§  14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 2

Minister Edukacji i Nauki: wz. D. Piontkowski

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1625), które traci moc z dniem 1 września 2022 r. na podstawie art. 1 pkt 2 lit. l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).

 
Designed by vonfio.de