Start Aktualności Ogólne zasady organizacji konsultacji
Ogólne zasady organizacji konsultacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 08 września 2022 21:56

Zgodnie z treścią art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela  w ramach zajęć i czynności statutowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

 

 

 1. Konsultacjami są spotkania mające na celu zasięgnięcie opinii, rady lub wyjaśnień.
 2. Konsultacje to nie są zajęcia, czyli regularne, stałe lekcje, wykłady, ćwiczenia lub treningi organizowane przez szkołę.
 3. Konsultacje są odrębnymi czynnościami od pozostałych zajęć i czynności statutowych szkoły, choć mieszczą się w tym samym katalogu określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN
 4. Konsultacje nie są realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Wymiar konsultacji jest ustalony w ramach tygodnia pracy, a nie miesiąca.
 6. Konsultacje wliczane są do 40-godzinnego tygodnia pracy, ale nie do obowiązkowego pensum zajęć.
 7. Konsultacje nie są ewidencjonowane i dokumentowane.
 8. Sposób realizacji konsultacji odbywa się w drodze polecenia służbowego i w ramach podległości służbowej, o ile polecenie jest zgodne z prawem, a w treści statutu szkoły nie przewidziano sposobu realizacji obowiązku z art. 42 ust. 2f KN.
 9. Sposób realizacji konsultacji może zostać uregulowany w statucie szkoły; projekt nowelizacji statutu przygotowuje rada pedagogiczna na podstawie art. 72 ust. 1 u.p.o.
 10. Do realizacji obowiązku konsultacji zobowiązani są nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni między innymi w:

§ przedszkolach,

§ szkołach,

§ placówkach doskonalenia nauczycieli,

§ placówkach oświatowo-wychowawczych,

§ placówkach kształcenia ustawicznego,

§ centrach kształcenia zawodowego,

§ placówkach artystycznych - ogniskach artystycznych,

§ poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

§ młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

§ młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

§ specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawcze,

§ specjalnych ośrodkach wychowawczych,

§ ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,

§ placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

§ bibliotekach pedagogicznych.

Propozycja zapisu w statucie szkoły dotyczącego sposobu realizacji obowiązku przeprowadzania konsultacji (art. 42 ust. 2f KN)

 1. Konsultacje, o których mowa w art. 42 ust. 2f KN, są realizowane w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej.
 2. Rodzice uczniów niepełnoletnich, uczniowie pełnoletni i ich rodzice zgłaszają chęć udziału w konsultacji za pomocą stosownego wpisu w dzienniku elektronicznym, lub w innej formie (np. mailowo), wskazując na rodzaj konsultacji (stacjonarna, zdalna).
 3. Termin i godzina konsultacji ustalana jest w porozumieniu w ramach kontaktów określonych w pkt 2.
 4. Forma zdalna konsultacji realizowana jest w formie korespondencji w dzienniku elektronicznym, maili, lub za pomocą komunikatorów internetowych.
 5. Konsultacje mają charakter opinii, wyjaśnień lub porad.
 6. Konsultacje nie są realizowane w formie zajęć.
 7. Konsultacje nie podlegają ewidencji czasu pracy przez pracodawcę oraz dokumentowaniu.

Opracował Krzysztof Lisowski 

 
Designed by vonfio.de