Start Aktualności Wynagrodzenie za konsultację
Wynagrodzenie za konsultację PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
wtorek, 02 lutego 2021 19:49

Kwestia ewentualnego prawa do wynagrodzenia z tytułu przeprowadzania konsultacji indywidualnych z uczniami.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 6 i ust. 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389) w klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. W ramach konsultacji dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

W myśl § 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty m.in. zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.

Jeżeli tego typu konsultacje są w przewidziane w statucie szkoły jako zajęcia i czynności statutowe, wówczas są one wykonywane w ramach zajęć i czynności określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – dalej KN, a więc w ramach tzw. zajęć statutowych za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Natomiast jeżeli tego typu konsultacje nie są wymienione w treści statutu, a jednocześnie dyrektor szkoły przydziela nauczycielom obowiązek ich realizowania na stałe lub w dłuższym przedziale czasu, jak również zobowiązuje do ich ewidencjonowania, zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 7a KN, wówczas należy traktować tę pracę jako wykonywaną w ramach obowiązkowego pensum (art. 42 ust. 2 pkt 1 KN), a więc za wynagrodzeniem z tytułu godzin ponadwymiarowych (art. 35 ust. 3 KN), jeżeli praca wykracza powyżej obowiązkowy wymiar pensum.

Należy także pamiętać, że jeżeli konsultacje odbywają się w trybie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a więc w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280 ze zm.), wówczas zgodne z treścią art. 42 ust. 2d KN będą to także zajęcia rozliczane w ramach obowiązkowego pensum (art. 42 ust. 2 pkt 1 KN), a więc za wynagrodzeniem z tytułu godzin ponadwymiarowych (art. 35 ust. 3 KN), jeżeli praca wykracza powyżej obowiązkowy wymiar pensum.

Opracował Krzysztof Lisowski

st. specjalista ds. prawnych

w Zespole Polityki Edukacyjnej

Biuro ZG ZNP

Warszawa, 1 lutego 2021 r.

 
Designed by vonfio.de