Start Aktualności ZFŚS w szkole
ZFŚS w szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
wtorek, 02 lutego 2021 19:34

Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli - 2021 r.

Zasada: Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS  w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia danego roku (art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela).

W roku 2021: Do ustalenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli  w roku 2021 r. stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. tj. 2.752,92 zł (art. 4 ustawy z 19 listopada 2020 r. dalej jako: ustawa okołobudżetowa).

W 2021 r. odpis na ZFŚS nauczycieli wynosi (2.752,92 zł x 110%) 3.028,21 zł.

Odpis na ZFŚS nauczycieli - emerytów

Dla nauczycieli będących: emerytami, rencistami  lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Odpis na emerytowanych nauczycieli wynosi 5% pobieranych świadczeń w skali roku.

Odpis podstawowy na ZFŚS pracowników niepedagogicznych

Zasada: Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS).

W 2021 r.: Odpis podstawowy na ZFŚŚ w 2021 r. oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. tj. 4.134,02 zł. (art. 81ustawy okołobudżetowej, art. 5j ustawy o ZFŚS).

Odpis podstawowy na ZFŚS w 2021 r. wynosi 1.550,26 zł.

Świadczenie urlopowe nauczycieli 2020/2021

Do końca sierpniu każdego roku nauczyciele otrzymują świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalone proporcjonalnie  do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2020/2021 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1.550,26 zł.

Ustawa z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2400) – art. 4, art. 81

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) – art. 53.Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1352) – art. 5j.

 
Designed by vonfio.de