Start Aktualności Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym
Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
wtorek, 07 lipca 2020 12:22

Zmiany w rozporządzeniu o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w kontekście pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym.

I. Powrót do standardowej organizacji pracy przedszkola

Z dniem 29 czerwca 2020 r. dokonano zmiany w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410) – dalej r. czas. ogran.

Uchylony został §3a ust. 3b r. czas. ogran., który zobowiązywał dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej (w której funkcjonował oddział przedszkolny) do zapewnienia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób – w odniesieniu do dzieci, których rodzice zdecydowali o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oznacza to, że od dnia 29 czerwca 2020 r. przedszkola wróciły do standardowej formuły organizacji swego funkcjonowania.

W związku z tym od dnia 29 czerwca 2020 r. przedszkola działają tak jak przed ograniczeniem ich funkcjonowania w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

II. Przerwy wakacyjne zarządzone przez organ prowadzący

Zgodnie z treścią §  12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Organ prowadzący może brać pod uwagę propozycje dyrektorów w sprawie dyżuru wakacyjnego, ale ostateczną decyzję o nowej organizacji pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu podejmuje sam.

W związku z tym organ prowadzący w lipcu i sierpniu  może wyznaczyć placówki wychowania przedszkolnego, które pełnić będą w tym czasie dyżur.

Mogą być wskazane wszystkie lub niektóre przedszkola prowadzone przez organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego - w zależności od potrzeb.

Sposób i termin uzyskania od rodziców informacji ustala organ prowadzący. Harmonogram i zasady funkcjonowania przedszkoli w okresie wakacyjnym, z uwzględnieniem terminów przerw w pracy przedszkoli ustalonych dla każdego przedszkola, na wniosek dyrektora i rady przedszkola, określa w formie zarządzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Powyższe regulacje, tj. ustalenie przerw w działalności przedszkoli w okresie wakacyjnym, w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia urlopowe nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Zatem niezależnie od tego, czy organ prowadzący ustali przerwy wakacyjne, czy też nie, urlop nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni, zgodnie z dyspozycją art. 64 ust. 3 KN.

Jeżeli z jakichś szczególnie uzasadnionych powodów nauczyciel przedszkola w okresie wakacyjnej przerwy w funkcjonowaniu przedszkola zarządzonej przez organ prowadzący nie będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego, powinien zostać skierowany przez dyrektora przedszkola do pozostawania w gotowości do pracy i wówczas będzie otrzymywał wynagrodzenie postojowe, zgodnie z art. 81 § 1 k. p.

III. Praca nauczycieli po przywróceniu standardowej organizacji pracy przedszkoli

W związku z uchyleniem możliwości realizowania zajęć przedszkolnych w formie zdalnej wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu są zobowiązani do świadczenia pracy w siedzibie przedszkola. W ramach wykonywania pracy w standardowej formule nauczyciele otrzymują wynagrodzenie w składnikach i kwotach do których nabyli prawo.

Jeżeli organ prowadzący ze względów sanitarnych lub innych nie zdecyduje się na zarządzenie wahadłowych przerw w funkcjonowaniu przedszkoli na swoim terenie, może wystąpić sytuacja, kiedy z powodu braku dostatecznej liczby dzieci w przedszkolach, poszczególni nauczyciele nie będą mieli pracy.

Wówczas nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia się do pracy, a dyrektor przedszkola ma prawo powierzyć im inne zadania zgodnie z kwalifikacjami. W takiej sytuacji nauczyciele otrzymują wynagrodzenie w składnikach i kwotach do których nabyli prawo.

Nauczyciele, którzy w związku z niemożnością zabezpieczenia pracy przez pracodawcę zostaną na polecenie dyrektora przedszkola przesunięci w stan gotowości do pracy, otrzymają wynagrodzenie postojowe, zgodnie z art. 81 § 1 k. p.

Wobec powyższego nauczyciel powinien wykazać pracodawcy swoją dyspozycyjność i wolę wykonywania pracy w siedzibie przedszkola, ponieważ tylko w ten sposób nabędzie prawo do pełnego, przysługującego mu wynagrodzenia, w kwotach i składnikach do których nabył prawo, a nie do wynagrodzenia postojowego, ograniczonego wyłącznie do wynagrodzenia zasadniczego (i ewentualnie dodatku funkcyjnego).

Opracował

Krzysztof Lisowski

st. specjalista ds. prawnych

w Zespole Polityki Edukacyjnej ZG ZNP

Uwaga!

Zgodnie z przepisami zawartymi w tzw. tarczy 4.0 w okresie obowiązywania stanu epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, może polecić kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej (np. dyrektorowi szkoły/placówki) tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę - zgodnej z jego kwalifikacjami - w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, na czas określony do 3 miesięcy.

W okresie tym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP

Warszawa, lipiec 2020 r.

 
Designed by vonfio.de