Start Aktualności Kwota wolna od podatku od świadczeń z ZFŚS
Kwota wolna od podatku od świadczeń z ZFŚS PDF Drukuj Email
Wpisany przez W.S.   
wtorek, 09 czerwca 2020 22:07

Na mocy art. 4 ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2020r., poz. 568)

został zmieniony limit kwoty wolnej od podatku dla pracowników korzystających z rzeczowych lub pieniężnych świadczeń z ZFŚS.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.13) ) po art. 52j dodaje się art. 52k–52u. Z tego Art. 52l podnosi limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. do 2 000 zł

Przypominam, że aby skorzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 należy spełnić łącznie następujące warunki:

  1. Wypłata musi nastąpić dla pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  2. Pracownik musi otrzymać rzeczowe lub pieniężne świadczenia, przy czym należy pamiętać, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, stąd też one nie podlegają zwolnieniu od podatku.
  3. świadczenia muszą zostać sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  4. Kwota świadczenia nie może przekroczyć 2000 zł w ciagu roku kalendarzowego.
  5. Limit ten obowiązuje w roku 2020 i 2021, chyba, że po 2021r. zostanie utrzymany. Do 2019r. limit ten wynosił 1000 zł.
  6. Kwoty wypłacone powyżej 2000 zł podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej.

Do kwoty rocznego limitu 2000 zł wlicza się wartość wypłaconych świadczeń pracownikom z ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych – jest to limit łączny.

 

Jeśli pracodawca w 2020r. przyznał pracownikowi rzeczowe, albo pieniężne świadczenie z ZFŚS, przed wejściem w życie nowych przepisów, a którego wartość przekroczyła 1000 zł i odprowadził zaliczkę na podatek dochodowy, pracownik otrzyma zwrot podatku przy rozliczeniu rocznym.

 

 

 

 
Designed by vonfio.de