Start Aktualności Praca zdalna - najważniejsze zasady
Praca zdalna - najważniejsze zasady PDF Drukuj Email
Wpisany przez W.S.   
środa, 25 marca 2020 14:15

Najważniejsze  zasady pracy zdalnej:

1. Realizowanie przez nauczyciela zadań edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – jest pracą dydaktyczną wykonywaną w ramach pensum (art. 42 ust. 2 pkt 1 KN).

2. Gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w ww. sposób (tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

3. Realizowanie ww. zadań w innej formie, określonej przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym – jest pracą dydaktyczną wykonywaną w ramach pensum (art. 42 ust. 2 pkt 1 KN).

4. Realizowanie obowiązków pracowniczych w ww. formie jest wykonywaniem pracy wynagradzanej na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela, tj. na zasadach obowiązujących sprzed wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania szkół – ze wszystkimi dodatkami do jakich nauczyciel nabył prawo.

5. Wynagrodzenie za czas przestoju (art. 81 § 1 k.p.) występuje tylko w sytuacji, gdy nauczyciel nie realizuje zadań dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób określony przez dyrektora szkoły.

6. Powyższe zasady wynagradzania obowiązują wstecznie do początku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a więc od dnia 12-16 marca 2020 r.

7. Dyrektor szkoły ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

8. Zniesienie obowiązku obecności pracowników w szkole;

9. Na zasadzie wyjątku dyrektor może zobowiązać nauczycieli do pracy w szkole tylko wtedy, gdy są to czynności niezbędne, konieczne i które nie mogą być zastąpione czynnością wykonywaną zdalnie na odległość.

10. Na zasadzie ww. wyjątku dyrektor może zobowiązać nauczycieli do pracy w szkole, gdy:

- jest to niezbędne do realizacji zajęć wykonywanych w ramach obowiązkowego pensum w formie zdalnej na odległość, lub

- jest to niezbędne do realizacji innej formy realizacji tychże zadań (tj. w sytuacji, gdy nie jest możliwe wykonywanie ich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

11. Dyrektor nie może zobowiązywać nauczycieli do obecności w szkole w ramach wykonywania innych czynności statutowych szkoły (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN), jak również innych zadań czy czynności np. szkoleniowych (art. 42 ust. 2 pkt 3 KN), chyba, że jest to niezbędne do funkcjonowania jednostki systemu oświaty.

12. Dyrektor zobowiązując nauczycieli do realizacji wskazanych obowiązków na terenie szkoły jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

13. Dyrektor zobowiązując nauczycieli do realizacji wskazanych obowiązków na terenie szkoły jest dochować należytej staranności w ustaleniu czy nie naraża pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 
Designed by vonfio.de