Start Aktualności Najistotniejsze zmiany w KN
Najistotniejsze zmiany w KN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
środa, 31 stycznia 2018 17:15

W art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (uofzo) znowelizowana została ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (KN). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany, które wejdą w życie od 1 września 2018 r. i później.

W opracowaniu zawarto również niektóre zmiany wprowadzone do ustawy – Prawo oświatowe.

Zmiany od 1 września 2018 r.

Art. 1 ust. 2 pkt 2 KN

Nauczyciele publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, zostaną objęci przepisami ustawy –   Karta Nauczyciela w takim samym zakresie jak nauczyciele niepublicznych przedszkoli.

Art. 6 KN

Wprowadzono zapis o obowiązku doskonalenia się nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły.

Art. 6a KN

· Rozszerzono skalę oceny pracy nauczyciela z trzystopniowej na czterostopniową (ocena wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna).

· Dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela                           w szkolnym regulaminie – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych.

· Wprowadzono obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu                   ze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel   - w zależności od posiadanego stopnia - nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu).

Przepisy przejściowe (art. 123 uofzo)

  1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych  i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i mianowanego dokonuje się po raz pierwszy                              na zasadach określonych w znowelizowanym art. 6a KN, do dnia 31 sierpnia 2021 r. , a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego –                                       po zakończeniu tego stażu.
  3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się                        co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w znowelizowanym art. 6a, do dnia 30 czerwca 2020 r.

Art. 9a-9i KN

· Dodano przepis zgodnie z którym nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

· Zastąpiono ocenę dorobku zawodowego za okres stażu  oceną pracy, uwzględniającą między innymi dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu.

· Wydłużono ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat (z dwóch do trzech lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z jednego roku do czterech lat okres pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego; przewidziano możliwość skrócenia ścieżki awansu (nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany - legitymujący się wyróżniającą oceną pracy - będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole                 co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego).

· Wydłużono staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy oraz zastąpiono rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną złożoną z przedstawicieli danej szkoły egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną,                      w skład której wejdą osoby spoza szkoły (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra edukacji narodowej).

· Wydłużono ścieżkę awansu zawodowego m.in. dyrektora szkoły, nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy.

Przepisy przejściowe (art. 124-130 uofzo)

Art. 124

Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2018 r. w szkole,  posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej,  z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 125

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony  przed                      1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Art. 126

Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych                                          i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 127

W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem  1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Art. 128

W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Art. 129

W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

Art. 130

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli  legitymuje się co najmniej 2-letnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Art. 10 ust. 2 i 3 KN

· Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, stosunek prac nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący 2 lata szkolne w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.                                       W przypadku gdy nauczyciel odbywa dodatkowy staż z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny rok szkolny.

· W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą,  o której mowa wyżej, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu.

Art. 10 ust. 8a KN

· Nauczyciel nie ma obowiązku przedstawić dyrektorowi szkoły informacji z KRK w celu potwierdzenia warunku o niekaralności, w przypadku  gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy  w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust.  5c  poprzedniego stosunku pracy.

Art. 10a KN (dodany)

· Wprowadzono przepis zgodnie z którym nauczyciele publicznych innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli i placówek oraz szkół niepublicznych                            o uprawnieniach szkół publicznych będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Art. 42 ust. 3 KN lp. 12 (dodana)

Ustalono pensum dla tzw. nauczycieli wspomagających w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Art. 42 ust. 7 pkt 3  lit. b KN

Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych –                                        z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych –                        w wymiarze do 22 godzin.

Art. 42 ust. 5c (dodany)

Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk                        o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Art. 42 ust. 6a (dodany)

Wprowadzono zasadę, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,                                nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania  w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania                          w więcej niż jednym oddziale.

Art. 42a ust. 1a (dodany)

Wprowadzono przepis zgodnie z którym nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Art. 61 KN uchyla się.

· Likwiduje się zasiłek na zagospodarowanie.

Przepis przejściowy (art. 136 uofzo)

Nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnili warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie zachowują prawo do tego zasiłku.

Art. 15 ust. 7-9 ustawy – Prawo oświatowe uchyla się.

· Z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela.

Przepis przejściowy (art. 143 uofzo)

Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

Art. 15 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe

· Wprowadzono zmiany w zakresie wynagradzania specjalistów zatrudnionych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, którzy będą otrzymywali wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej; rozszerzono przepis o rozwiązanie na podstawie którego organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia                              w wyższej wysokości.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Art. 70a KN

· Wprowadzono zmianę w zakresie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli –                    w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, natomiast w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wsparcie doradztwa metodycznego na obszarze województwa.

Zmiany od 1 września 2020 r.

Art. 33a KN (dodany)

· Wprowadzono dodatek za wyróżniająca pracę dla nauczyciela dyplomowanego legitymującego się  co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Przepis przejściowy (art. 133 uofzo)

Dodatek za wyróżniająca pracę w pełnej wysokości (16%)  po raz pierwszy przysługuje od dnia                                1   września 2022 r.

W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela  dyplomowanego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć ustala się w wysokości:

1) od dnia 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3%,

2) od 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 6%.

Ocena pracy dokonywana na nowych zasadach.

 

Warszawa, styczeń 2018 r.

 
Designed by vonfio.de