Start Aktualności Jeszcze o zadaniach nauczyciela określanych w statucie szkoły
Jeszcze o zadaniach nauczyciela określanych w statucie szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
piątek, 24 listopada 2017 19:20

Zadania statutowe szkoły powinny wynikać z przepisów prawa oświatowego obowiązujących dany typ placówki i być określane zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami konkretnej szkoły. Realizacji zadań statutowych szkoły służą wszystkie działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane w tej szkole. Statut powinien zawierać zamknięty katalog precyzyjnie określonych działań stanowiących opis sposobu realizacji wszystkich zadań statutowych w szkole. Zakres zadań nauczycieli określony w statucie wynikać powinien z zadań statutowych szkoły i być zgodny ze sposobem ich realizacji opisanym w statucie.

Określając w statucie zakres zadań nauczycieli, należy w szczególności mieć na uwadze aktualną regulację art. 42 Karty Nauczyciela, która określa obowiązki realizowane przez nauczyciela w ramach 40-godzinnego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia. Na obowiązki te składają się:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 – tzw. pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W ramach zajęć i czynności nauczyciela  wynikających z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN) ustawa nie przewiduje już prowadzenia zajęć określonych w godzinowym wymiarze tygodniowym (tzw. godzin karcianych). W ramach tych zajęć i czynności nie należy też ujmować godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opieki świetlicowej  (art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela).

Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, o których mowa w przepisach Karty określających obowiązki nauczyciela, to wszystkie formy aktywności zawodowej nauczyciela nieuwzględnione w arkuszu organizacji szkoły i niewchodzące do pensum nauczyciela oraz niezwiązane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Katalog zadań nauczyciela określony w statucie może, ale nie musi zawierać  obowiązku prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów. To zależy, czy takie zajęcia są wpisane w statucie w części opisującej zadania statutowe danej szkoły i sposoby ich realizacji. Ustalony przez radę zakres zadań nauczyciela stanowić będzie pełen katalog obowiązków nauczyciela w danej szkole, a ich realizacja podlegać będzie ocenie dyrektora szkoły.

 

Rada pedagogiczna mocą swojej decyzji wyrażonej w uchwale może ustanowić katalog zadań nauczyciela, doprecyzowując w nim także zakres zajęć i czynności realizowanych przez nauczyciela poza pensum oraz poza zajęciami i czynnościami związanymi z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.  W tej części znaleźć się mogą takie zajęcia i czynności, jak spotkania z rodzicami, przygotowanie uroczystości szkolnych, sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez organizowanych przez szkołę itp. Wśród tych czynności nie musi być prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami. Zajęcia te powinny zostać ujęte w zadaniach nauczyciela realizowanych w ramach pensum. Zachęcamy  do nie przyjmowania takich zapisów statutowych, które sytuują prowadzenie cyklicznych zajęć z uczniami w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.

 

 
Designed by vonfio.de