Start Archiwalne artykuły
Propozycje zmian w KN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 27 kwietnia 2017 11:52

Ministerstwo Edukacji Narodowej przesyła projekt zmiany ustawy Karta Nauczyciela

Przepis

Obecna regulacja

Projektowana regulacja

Ocena pracy nauczyciela

Art. 6a

 

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

 

Przepisy przejściowe:

Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 

Art. 6a ust. 1

Ocena pracy nieobowiązkowa

Obligatoryjna ocena pracy dokonywana we wskazanych  ustawą terminach i okolicznościach:

1) po zakończeniu stażu na stopień: nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego;

2) po zakończeniu dodatkowego stażu;

3) co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia     

           nauczyciela dyplomowanego.

 

Przepisy przejściowe:

Do dnia 31 grudnia 2019 r. dokonuje się oceny pracy nauczycieli legitymujących się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Art. 6a ust. 2 i dodany 2a

Trzymiesięczny termin na dokonanie oceny wystawianej na wniosek wszystkich uprawnionych

 

Brak  terminu dokonania oceny wystawianej z inicjatywy dyrektora

Trzymiesięczny termin na dokonanie oceny wystawianej na wniosek wszystkich uprawnionych

 

Trzymiesięczny termin (od dnia zawiadomienia nauczyciela o wszczęciu procedury) dokonania oceny wystawianej z inicjatywy dyrektora

 

21-dniowy termin oceny wystawianej po zakończeniu stażu (liczony od dnia złożenia sprawozdania za okres stażu).

 

Art. 6a ust. 4

Trzystopniowa skala oceny:

1)      wyróżniająca;

2)      dobra;

3)      negatywna.

Pięciostopniowa skala oceny:

1) wyróżniająca;

2) bardzo dobra;

3) dobra;

4) niezadowalająca;

5) negatywna.

Art. 6a ust. 5

Konieczność zasięgnięcia opinii:

- doradcy metodycznego, a w przypadku braku takiej możliwości –  innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opiekuna naukowo-dydaktycznego (na wniosek nauczyciela);

 

 

 

Możliwość zasięgnięcia opinii (z inicjatywy dyrektora):

- doradcy metodycznego, a w przypadku braku takiej możliwości –  innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opiekuna naukowo-dydaktycznego;

- samorządu uczniowskiego.

Konieczność zasięgnięcia opinii:

- rady rodziców;

- opiekuna stażu (w przypadku oceny kończącej staż);

- doradcy metodycznego, a w przypadku braku takiej możliwości –  innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opiekuna naukowo-dydaktycznego (na wniosek nauczyciela);

 

Możliwość zasięgnięcia opinii (z inicjatywy dyrektora):

- doradcy metodycznego, a w przypadku braku takiej możliwości –  innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opiekuna naukowo-dydaktycznego;

- samorządu uczniowskiego.

Art. 6a ust. 5a

-------------

Wskazanie 14-dniowego terminu na wyrażenie opinii przez radę rodziców (od dnia otrzymania zawiadomienia).

Art. 6a ust. 5b-5d, 5f

Wskazanie w akcie wykonawczym podmiotów dokonujących oceny w przypadku, gdy:

- dyrektor nie jest nauczycielem;

- nauczyciel uzupełnia etat;

- nauczyciel jest doradca metodycznym.

Przeniesione do ustawy wskazania podmiotów dokonujących oceny w przypadku, gdy:

- dyrektor nie jest nauczycielem;

- nauczyciel uzupełnia etat;

- nauczyciel jest doradca metodycznym.

Art. 6a ust. 5e

-------------

W przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor szkoły wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których nauczyciel odbywał staż.

 

Art. 6a ust. 8a

------------

(Rezygnacja ze szczegółowego wskazania elementów obligatoryjnych karty oceny w nowym rozporządzeniu?)

Wskazanie, że ocena pracy jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny.

Art. 6a ust. 10a

-----------------

Przeniesienie do ustawy i modyfikacja części przepisów dot. procedury odwoławczej z rozporządzenia:

- 30-dniowy termin na rozpatrzenie odwołania;

- rozszerzony katalog rozstrzygnięć przy odwołaniu:

a)podtrzymanie oceny,

b)uchylenie jej i ustalenia nowej oceny,

c) uchylenie jej i przekazania sprawy do ponownego ustalenia oceny (jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa);

- forma pisemna z uzasadnieniem rozstrzygnięcia.

Art. 6a ust. 12

Delegacja do  rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny, trybu jej dokonywania i trybu odwoławczego oraz składu zespołu oceniającego.

Delegacja do nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny, trybu jej dokonywania i trybu odwoławczego oraz składu zespołu oceniającego kryteriów zapowiedzią zmiany kryteriów oceny dotychczas obowiązujących.

Uchylenie art. 6a ust. 13

Przepisy szczególne dotyczące zasad oceny w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych nieprowadzonych przez JST, przedszkolach, placówkach niepublicznych i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Objęcie nauczycieli tych przedszkoli, szkół i placówek jednolitymi zasadami oceny.

Awans zawodowy

Art. 9b ust. 1 pkt 1

 Warunkiem nadania nauczycielowi stażyście stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jest uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

Warunkiem nadania nauczycielowi stażyście stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Art. 9c ust. 1 pkt 1

Staż, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, trwa 9 miesięcy.

Staż, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, trwa rok i 9 miesięcy.

W art. 9c dodaje się ustęp 2a

_

 

W przypadku gdy po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy lub mianowany otrzyma ostateczną ocenę pracy na poziomie oceny niezadowalającej, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły może odbyć jeden dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.

W art. 9c uchyla się ust. 6-11

Uchylone przepisy dotyczą trybu dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Projektuje się zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy.

Art. 9d ust. 4

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole                         co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu                   w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Standardowa ścieżka awansu wynosi 10 lat.

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole                         co najmniej trzech lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu

w szkole co najmniej czterech lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Standardowa ścieżka awansu wydłuża się o 5 lat.

W art. 9d dodaje się ust. 4a

                                                _

Nauczyciele kontraktowi i mianowani, którzy po uzyskaniu odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego lub mianowanego otrzymali wyróżniającą ocenę pracy (dokonaną na nowych zasadach), mogą rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Art. 9d ust. 7

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek                     o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego  w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym  wymiarze.

Ocenę dorobku zawodowego zastępuje co najmniej dobra ocena pracy.

Art. 9e ust. 1-3

Dyrektor szkoły może złożyć wniosek o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie                 3 lat.

 

Nauczyciel mianowany zatrudniony na stanowisku na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne (np. w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, CKE i oke) jak wyżej – tj. odpowiednio po upływie 4 i 3 lat.

 

Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy może złożyć wniosek o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego odpowiednio po upływie                 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Propozycja zmiany: odpowiednio po upływie 5 i 4 lat.

 

 

 

 

 

Propozycja zmiany: odpowiednio po upływie 5 i 4 lat.

 

 

 

 

Propozycja zmiany: odpowiednio po upływie 5 i 5 lat.

W art. 9f dodaje się ust. 4

_

W przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy do stażu zalicza się okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Art. 9g ust. 1

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;

2)      przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;

3)      opiekun stażu.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,

2)      przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3)      przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;

4)      ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

5)      opiekun stażu.

Art. 9g ust. 8

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu przed odpowiednimi komisjami może ponownie złożyć wniosek                                   o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego                  po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:

1)      nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy                             z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;

2)      nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy.

Przepis modyfikuje się - brak możliwości odbycia dodatkowego stażu przez nauczyciela stażystę!

Art. 9g ust. 1

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

4)      dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;

5)      przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;

6)      opiekun stażu.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

6)      dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,

7)      przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

8)      przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;

9)      ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

10)   opiekun stażu.

Art. 9g ust. 8

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu przed odpowiednimi komisjami może ponownie złożyć wniosek                                   o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego                  po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:

3)      nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy                             z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole;

4)      nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy.

 

 

Przepis modyfikuje się - brak możliwości odbycia dodatkowego stażu przez nauczyciela stażystę!

Nawiązanie, zmiana  i rozwiązanie stosunku pracy

Art. 10-10a

 

Wchodzą w życie z dniem 1 września 2018r.

Art. 10 ust. 2

Zatrudnienie nauczyciela stażysty na czas określony – jeden rok szkolny.

Zatrudnienie nauczyciela stażysty na czas określony – dwa lata szkolne.

Art. 10 ust. 8a

Obowiązek przedłożenia  informacji z KRK każdorazowo przed nawiązaniem stosunku pracy.

Z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem nawiązywany jest kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c poprzedniego stosunku pracy.

Art. 10a

-------------------------

W odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych nieprowadzonych przez JST, przedszkolach, placówkach niepublicznych i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych realizujących podstawę programową -  obowiązek zatrudniania  na umowę o pracę w trybie kp.

Art. 19-22b

 

Wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Uchylenie art. 19

Możliwość przeniesienia służbowego nauczyciela przez organ prowadzący do innej szkoły bez jego zgody na okres do 3 lat.

Brak możliwości przeniesienia nauczyciela do innej szkoły bez jego zgody.

 

Przepisy przejściowe:

Do nauczycieli przeniesionych do innej szkoły na podstawie art. 19 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r. , przepisy te mają zastosowanie do końca okresu, na jaki zostali przeniesieni.

Art. 22 ust. 2b

----------------

W razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia, pracy w wymiarze wyższym niż wynikający z tego ograniczenia, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji, dyrektor szkoły ma obowiązek w pierwszej kolejności zwiększenia wymiaru zatrudnienia tego nauczyciela.

Art. 23

 

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

Art. 23 ust. 4 pkt 3 oraz art. 27 ust. 3

------------

Rozszerzenie katalogu możliwości rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem o sytuację zaistniałą w razie uzyskania niezadowalającej oceny pracy -  z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie.

Art. 27

 

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Uchylenie art.  27 ust. 2 oraz zmiana oraz art. 27 ust. 3

Możliwość rozwiązania umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok (w uzasadnionych przypadkach 2 lata).

Objęcie tych nauczycieli regulacją przewidującą rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa w razie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 182 dni (w uzasadnionych przypadkach przedłużoną o kolejne 12 miesięcy).

 

Przepisy przejściowe:

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, którzy w dniu 1 stycznia 2018 r. są czasowo niezdolni do pracy z powodu choroby, a okres tej niezdolności przekracza 182 dni, dokonywane jest na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Wynagrodzenia

Art. 30 ust. 1 pkt 2 KN

Dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy.

Dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego oraz za warunki pracy.

Art. 30 ust. 1 pkt 4 KN

Nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 KN.

Nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Art. 30 ust. 3 KN

Średnie wynagrodzenie oparte o kwotę bazową (określoną w ustawie budżetowej) i wskaźniki:

·     nauczyciel stażysta - 100%

·     nauczyciel kontraktowy - 111%

·     nauczyciel mianowany - 144%

·     nauczyciel dyplomowany - 184%

 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego tylko dla nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy:

·     magister,

·     magister inżynier lub równorzędny,

·     oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oparte o:

1. kwotę bazową - nie niższą niż 71 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym o dwa lata rok budżetowy,

2.wskaźniki:

·             nauczyciela stażysty - 84%,

·             nauczyciela kontraktowego - 86%,

·             nauczyciela mianowanego - 98%,

·             nauczyciela dyplomowanego - 115%

 

Art. 30 ust. 3a KN

Brak regulacji

 

Podział środków na dodatek motywacyjny.

 

 Środki wydatkowane w roku budżetowym na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie mogą być niższe niż 3,7 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach, przy czym w danej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego środki te nie mogą być niższe niż 1,85 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w tej szkole.

 

Art. 30 ust. 5 KN

Minister określał w rozporządzeniu:

·                  corocznie wysokość stawek minimalnego wynagrodzenia

·                  sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a KN,

·                  wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,

·                  sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

 

Minister będzie określał w rozporządzeniu:

·                  wskaźniki procentowe kwoty bazowej do ustalenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, posiadających niższy poziom wykształcenia niż wyższe lub nieposiadających przygotowania pedagogicznego,

·                  sposób obliczania wysokości stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,

·                  sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a KN,

·                  szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

·                  szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat,

·                  ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,

·                  wskaźniki procentowe kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości minimalnej  stawki dodatku za wyróżniającą pracę,

·                  wskaźniki procentowe kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości minimalnych stawek dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu,

·                  wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, służące do ustalenia wysokości minimalnych oraz maksymalnych stawek dodatku za warunki pracy,

·                  sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

 

Art. 30 ust. 6 KN

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, określa w drodze regulaminu:

·                  wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

·                  szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

·                  wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN.

 

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu:

·                     wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego oraz za warunki pracy, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach,

·                     wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

– uwzględniając konieczność wydatkowania środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości ustalonej zgodnie z art. 30 ust. 3a KN, zróżnicowania wysokości tych dodatków oraz zapewnienia ich przyznawania wyłącznie nauczycielom szczególnie zaangażowanym w pracę.

 

Art. 30 ust. 7 i 7a KN

 

Zmiany dotyczące delegacji dla ministra dotyczące określenia wynagrodzenia w szkołach rządowych i w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Art. 30 ust. 8 KN

 

Zagwarantowanie przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis socjalny, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.

Środki niezbędne na wynagrodzenia nauczycieli (wynagrodzenie zasadnicze + dodatki) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis socjalny, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 30 ust. 10 KN

Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w rozporządzeniu płacowym lub podwyższonej przez organ prowadzący.

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego, mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone zgodnie z ust. 3, 3a (minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz stawki dodatku motywacyjnego).

Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej zgodnie z ust. 3 (minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego) lub rozporządzenia płacowego lub podwyższonej przez organ prowadzący.

Art. 30 ust. 10b KN

Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad ustalony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w ust. 3, 3a lub przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Art. 30 ust. 11a KN

Kwota bazowa ustalana corocznie w ustawie budżetowej

Kwota bazowa, od której wyliczane są wskaźniki minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w taki sposób, aby jej wysokość w danym roku budżetowym nie była niższa niż 71 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym o dwa lata rok budżetowy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 30a i 30b KN

Obowiązek przeprowadzenia analizy osiągania stawek średnich wynagrodzeń w danej jednostce samorządu terytorialnego, wypłacania dodatku uzupełniającego, oraz przedstawiania analiz regionalnym izbom obrachunkowym

Uchylenie art. 30a i 30b KN

 

Art. 33 ust. 3 KN

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Uchylenie art. 33 ust. 3 KN

- w związku z projektowaną zmianą art. 30 ust. 5 pkt 5 KN

Art. 33a KN

Brak regulacji

Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy, przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę.

 

Nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wyróżniającą pracę z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uzyskana przez niego wyróżniająca ocena pracy stała się ostateczna.

 

Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy na poziomie niższym niż ocena wyróżniająca stała się ostateczna.

Art. 33b KN

W rozporządzeniu płacowym

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

·         stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

·         sprawowanie funkcji:

-    wychowawcy klasy,

- doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,

-  opiekuna stażu.

Art. 34 ust. 2 KN

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności zajęć realizowanych w warunkach trudnych i uciążliwych.

Uchyla art. 34 ust. 2 KN

- w związku z projektowaną treścią art. 30 ust. 5 pkt 9 KN

Art. 35 ust. 3a KN

Brak regulacji

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w przepisach o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Art. 39 ust. 3 KN

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

Wynagrodzenie wypłaca się nauczycielowi miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca.

Czas pracy

Art. 42-42a

 

Wchodzą w życie z dniem 1 września 2018r.

Art. 42 ust. 3 w tabeli dodaje się lp. 12

------------------

Określenie pensum dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w wymiarze 22.

Art. 42 ust. 3 w tabeli dodaje się lp. 13

-------------------

Określenie pensum dla tzw. nauczycieli wspomagających  w wymiarze 20.

Art. 42 ust. 5c

-------------------

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – pensum  jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.

Art. 42 ust. 6a

-----------------

Wprowadzenie zasady, że dyrektor szkoły jego zastępca oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole, nie mogą mieć godzin ponadwymiarowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Art. 42 ust. 7b

------------

Delegacja do rozporządzenia, w którym określi się wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, uwzględniając w szczególności zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek.”

Art. 42a ust. 1a

--------------

Obniżenie wymiaru pensum nauczyciela niepełnosprawnego korzystającego z obniżonego wymiaru czasu pracy - nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którego maksymalne normy czasu pracy ustalane są zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Uprawnienia socjalne i urlopy

Art. 53 ust. 3a

W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych                                        z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach                                  i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

Rozszerzono regulację na szkoły przekazane do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.

Art. 54 uchyla się

 

Prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy. Dodatek mieszkaniowy. Dodatek wiejski.

Likwidacja tych uprawnień (należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe po przekazaniu do zaopiniowania przez ogniwa ZNP projektu ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela)

Art. 56 uchyla się

 

Prawo do działki gruntu szkolnego.

 Likwidacja uprawnienia (należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe po przekazaniu do zaopiniowania przez ogniwa ZNP projektu ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela)

Art. 58 uchyla się

 

Mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkołę.

Likwidacja uprawnienia

(należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe po przekazaniu                 do zaopiniowania przez ogniwa ZNP projektu ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela)

Art. 60 uchyla się

 

Zachowanie uprawnień określonych w art. 56 i 58 również po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

 

Likwidacja uprawnienia

(należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe po przekazaniu                 do zaopiniowania przez ogniwa ZNP projektu ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela)

 

 

Art. 61 uchyla się

 

Zasiłek na zagospodarowanie.

Likwidacja uprawnienia

(należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe po przekazaniu                 do zaopiniowania przez ogniwa ZNP projektu ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela)

W art. 64 dodaje się ust. 2a

Dyrektorzy korzystali z urlopu wypoczynkowego jak nauczyciele szkół feryjnych.

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

W art. 64 dodaje się ust. 3a

_

Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły „feryjnej i nieferyjnej”, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć,           a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której               w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne.

Art. 66 ust. 1

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Dodano urlop dla poratowania zdrowia.

Dodaje się  art. 66a

_

Jeżeli nauczyciel szkoły, o której mowa  w art. 64 ust. 3 (szkoła,                  w której nie przewidziano ferii szkolnych), nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności                        z powodu:

1)         czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2)         odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3)         powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia   się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,

4)         urlopu macierzyńskiego,

5)       urlopu dla poratowania zdrowia

– urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy.

 Część urlopu wypoczynkowego niewykorzystaną z powodu:

1)         czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2)         odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3)         odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,

4)         urlopu macierzyńskiego,

5)       urlopu dla poratowania zdrowia

– udziela się w terminie późniejszym.

Dodaje się art. 67d

_

 1. Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Dyrektor szkoły jest obowiązany uwzględnić wniosek nauczyciela.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a ustawy – Kodeks pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, dyrektor szkoły obniża wymiar zatrudnienia nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

3. W przypadku nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, obniżenie wymiaru zatrudnienia może nastąpić bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica lub opiekuna dziecka z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, a w innych przypadkach –  z początkiem roku szkolnego.

4. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich.

 

Dodaje się art. 67e

         Dotychczas obowiązuje regulacja zawarta w Kodeksie pracy.                                   

1. Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni,  z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.

3. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka  są zatrudnieni,                  z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może korzystać jedno                         z nich.

Art. 70a ust. 3 i 4

 3.  W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

 4. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty                                      i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty,                            z zastrzeżeniem ust. 5.

3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości stanowiącej równowartość iloczynu liczby 5000 oraz kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

4. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości stanowiącej równowartość iloczynu liczby 5000 oraz kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Art. 72 uchyla się

Dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Likwidacja uprawnienia

Art. 73

(zmiana brzmienia

niektórych zapisów,  dodanie

nowych przepisów)

1.Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia,  w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

 

 

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie określonym w tych przepisach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         11. Minister właściwy do spraw zdrowia,                                          w porozumieniu  z ministrem właściwym do spraw oświaty                 i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu,                       o którym mowa w ust. 1, wzór orzeczenia i sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin odwołania się od orzeczenia.

 

Zmiana warunków i  celu udzielania urlopu:

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1)       w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2)       na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

– w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.,

 

Doprecyzowanie rozumienia warunku nieprzerwanego okresu zatrudnienia:

1a. Okres siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.,

 

Doprecyzowanie obowiązku badań kontrolnych po powrocie z urlopu zdrowotnego:

6. W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim  w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.,

 

 

 

Zmiana podmiotu orzekającego na lekarza medycyny pracy:

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby,                       w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184), zwany dalej „uprawnionym lekarzem”.,

 

Określenie procedury ubiegania się o urlop:

10a.Uprawniony lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

10b. Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia i określa czas potrzebny na przeprowadzenie zalecanego leczenia na podstawie:

1)       wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2)       wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3)       dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

10c. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie                              o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwane dalej „orzeczeniem lekarskim”.

10d. Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do instytutu badawczego                                                 w dziedzinie medycyny pracy najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły.

10e. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie.

10f. Uprawniony lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań podmiotowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

10g. Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

10h. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

10i. Koszty badań, o których mowa w ust. 10b  pkt 1 i 2, oraz koszty badań przeprowadzanych w trybie odwoławczym ponosi szkoła.

10j. Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego.,

12. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1948),  na okres ustalony w tym skierowaniu.

 

 

 

 

Modyfikacja dotychczasowej delegacji:

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia:

1)              zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu jest obowiązany poddać się nauczyciel,

2)              wzór skierowania na badanie lekarskie,                              o którym mowa w ust. 10a,

3)              wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

–      uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu stwierdzenia potrzeby leczenia oraz określenia czasu na jego przeprowadzenie, a także zapewnienia jednolitości stosowanych dokumentów.,

       

                                        

 
Designed by vonfio.de