Start Aktualności Nie więcej niż 25
Nie więcej niż 25 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
piątek, 24 marca 2017 22:52

Minister Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie organizacji szkół i przedszkoli.

W okresie zajęć dydaktycznych w przypadku przyjęcia do klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia, dyrektor szkoły ma obowiązek podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów przekroczyłaby 25 - minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dokument wchodzi w życie od 1 września 2017 r.

W kwestii liczby uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania, co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25.

Dokument zakłada, że liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z nowymi przepisami doboru kandydatów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

Znowelizowane regulacje wskazują maksymalną liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie więcej niż 5 dzieci), którzy mogą uczyć się w zorganizowanych dla nich łącznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łącznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym.

Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące liczebności oddziałów w przypadku przyjmowania uczniów do klas I–III w trakcie roku szkolnego. I tak, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, w przypadku przyjęcia z urzędu do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły (po poinformowaniu rady oddziałowej) ma obowiązek podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów zwiększyłaby się o ponad 25.

W opisanej sytuacji, na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dyrektor szkoły może odstąpić od takiego podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale, jednak nie więcej niż o dwoje dzieci. W takim przypadku obligatoryjnie należy zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące form organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W każdej szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne powinny być organizowane w oddziałach. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą odbywać się także w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

Rozporządzenie zawiera również regulacje związane z elementami tworzącymi nazwę szkoły i przedszkola oraz sposobem stosowania nazwy szkoły i przedszkola.

W podpisanym dokumencie znajdują się rozwiązania dotyczące warunków i sposobu używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na świadectwie i legitymacji szkolnej.

Przepisy pozwalają na fakultatywne zawieranie w nazwie szkoły określeń wskazujących na funkcjonowanie w szkole oddziałów przedszkolnych, specjalnych, integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz dwujęzycznych.

Jak informuje resort edukacji, zostały również dostosowane regulacje umożliwiające ujęcie w nazwie szkoły: języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkołach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym lub gdy zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Doprecyzowano również tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w sprawie nadania imienia powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola. Ma on także określać plan działań szkoły lub przedszkola, związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.

Znowelizowane przepisy zakładają, że utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiającego do pracy, nie stanowi przekształcenia (o którym mowa w art. 89 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe).

W rozporządzeniu została wskazana także możliwość zlokalizowania, w uzasadnionych przypadkach, poszczególnych oddziałów przedszkolnych (nie więcej jednak niż 6) w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

Podpisane rozporządzenie określa także terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola z uwzględnieniem przepisów art. 110 ustawy – Prawo oświatowe. Ponadto, rozszerzono wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Regulacja ta ma na celu ujednolicenie wymagań organu prowadzącego wobec dyrektora szkoły i przedszkola.

W rozporządzeniu doprecyzowano rozwiązania dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w klasach łączonych szkoły podstawowej. Znalazły się też regulacje dotyczące czasu trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych.

Źródło: MEN

 
Designed by vonfio.de