Start Oddział Z kart historii
Z kart historii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   

 

Prezesi Oddziału ZNP w Szprotawie


Kadencja - lata           Prezes

2014 - 2019        -    Wiesław Serafin

2010 - 2014        -    Wiesław Serafin

2006 - 2010        -    Wiesław Serafin

2002 - 2006        -    Wiesław Serafin

1998 - 2002        -    Wiesław Serafin

1994 - 1998        -    Jan Trochanowski

1990 - 1994        -    Jan Trochanowski

1986 - 1990        -    Jan Trochanowski

1983 - 1986        -    Jan Trochanowski

1881 - 1983        -    działalność związku zawieszona (stan wojenny)

1979 - 1981        -    Ferdynand Żuber

1975 - 1979        -    Ferdynand Żuber

1973 - 1975        -    Edward Sokółka

1972 - 1973        -    Mieczysław Solecki

1968 - 1972        -    Kazimierz Jarguz,  oddeleg. Stanisław Paprocki - sekretarz

1964 - 1968        -    Kazimierz Jarguz

1963 - 1964        -    Wacław Jaroszewicz

1959 - 1963        -    Kazimierz Makuch

1958 - 1959        -    Antoni Rachwalski

1957 - 1958        -    Mieczysław Lisiecki

1955 - 1957        -    Bogdan Badurski

1953 - 1955        -    Henryk Jarosz

1951 - 1953        -    Edward Dec

1950 - 1951        -    Józefa Utrat Kosiarska

1947 - 1950        -    Jan Anioł

1946 - 1947        -    Zdzisław Dąbrowicz

1945 - 1946        -    Zygmunt Walkowiak

 

 

Protokół nr 12 (interpretacja autentyczna)

z posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP odbytego dnia 15.09. 1948 r. w lokalu własnym w obecności następujących członków ZNP: kol Anioła Jana - prezesa,kol. Palczyńskiego Tadeusza - Przew. Wydz. Obrony Prawnej, Syryckiego Stanisława - Przew. Wydz. Społecznego, Kol. Kwietnia Stanisława - Przew. Wydziału Pedagogicznego, kol. Walkowiak Leonardy - Przew. Wydziału Finansowego, Kol. Kochmańskiej Kunegundy - sekretarka Zarządu Oddziału, oraz Prezesa Zarządu Ogniska Szprotawy kol. Czajkowskiego Aleksandra.

Porządek dzienny:

1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Wydz. Pedagog.

3. Dokooptowanie Przew. Wydz. Organizacyjnego.

4. Omówienie spraw związanych z konferencją rejonową w dniu 18.09.1948 r.

5. Wolne wnioski

Ad 1.

 

Protokół nr 11 (interpretacja autentyczna)

z posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP odbytego dnia 22.07. 1948 r. w lokalu własnym w obecności 5 członków Kol. Anioła Jana, Palczyńskiego Tadeusza, Kwietnia Stanisława, Syryckiego Stanisława oraz Kol. Walkowiak Leonardy.

Porządek dzienny:

1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Wybór delegata do Powiatowej Rady Związków Zawodowych.

3. Wybór delegata do Powiatowej Rady Narodowej

4. Ułożenie rozdzielnika sum przeznaczonych na konferencje rejonowe.

5. Wolne wnioski.

Ad 1. Protokół odczytany został i bez zmian przyjęty.

Ad 2. Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru Kol. Kwietnia Stanisława jako delegata  do Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Szprotawie..

Ad 3. Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru Kol. Anioła Jana jako delegata do Powiatowej Rady Narodowej.

Ad 4. Zarząd po dyskusji dokonał rozdzielnika sumy przydzielonej na konferencje rejonowe według następującego rozdzielnika:

- na rok 1947/48 Przew. Wydz. Pedagog. tytułem wynagrodzenia za pracę 4000 zł,

- rejon Szprotawa 5500 zł,rejon Niegosławice - 2500 zł, rejon Przemków 2000 zł.

Zarząd postanawia wynagrodzić za każdorazowo przeprowadzoną lekcję i wygłoszony referat. O wynagrodzeniu za tę pracę decyduje przewodniczący Wydz. Pedagog. oraz Przewodniczący Rej. Konferencji.

Ad 5. Wolnych wniosków nie było.

Na tym posiedzenie zarządu zakończono.

Sekretarz Kochmańska Kunegunda                   Prezes  Jan Anioł

inne podpisy: Tadeusz Palczyński, Walkowiak Leonarda, Stanisław Syrycki


Protokół nr 10 (interpretacja autentyczna)

z plenarnego posiedzenia Zarządu Oddz. Pow. ZNP w Szprotawie odbytego 20.04.1948 r.

w obecności delegata Zarządu Okręgu ZNP we Wrocławiu ob.Dorożyńskiego. /interpretacja autentyczna/

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie ogólne z życia organizacyjnego i społeczno-politycznego  w powiecie przez prezesa Oddziału.

2. Sprawozdanie i plan pracy przewodniczącego Wydziału Organizacyjnego.

3. Sprawozdanie i plan pracy przewodniczącego Wydziału Pedagogicznego.

4. Sprawozdanie i plan pracy przewodniczącego Wydziału Pracy Społecznej.

5. Sprawozdanie i plan pracy przewodniczącego Wydziału Finansow.

6. Sprawozdanie i plan pracy Wydziału Obrony Praw.

7. Sprawozdania prezesów Ognisk.

8. Referat. Rola i zadania ZNP w okresie realizacji jedności klasy robotniczej i ruchu ludowego w chwili obecnej.

9. Ustalenie planu pracy organizacyjnej i społeczno - politycznej do wykonania.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Zebranie zagaił prezes Oddziału Powiat. ZNP ob. Anioł Jan witając delegata Zarządu Okręgu, wizytatora kuratoryjnego

oraz wszystkich zebranych członków Zarządu Oddziału Pow. ZNP w ilości 5 osób oraz prezesów Ognisk - 2 osoby.

Po zagajeniu prezes Zarządu ob. Anioł Jan wygłosił swoje sprawozdanie.

Ogólna liczba nauczycieli zrzeszonych w  ZNP na terenie powiatu szprotawskiego wynosi 91 osób.

Koleżanki i koledzy biorą czynny udział w organizacjach społecznych, kulturalno - oświatowych i politycznych.

W bibliotece pracuje 3 kol.

W radach narodowych - 5 kol.

W świetlicy - 16 kol.

W Z.S.Ch - 2 kol.

W harcerstwie - 2 kol

Tow. Burs "Styp." - 14 kol

PCK - 8 kol.

Przysposobienie Rol. i Wojsk. - 17

W samorządach spółdzielni różnych typów - 43

Aktywny udział kolegów na odcinku życia politycznego:  PPR - 21, PPS - 9, SL - 5

Reszta Koleżanek i kolegów są sympatykamitych ugrupowań politycznych.

Zarząd Oddziału Pow. ZNP współpracuje ze wszystkimi org. politycznymi i org. młodzieżowymi.

Również współpracuje z władzami administracyjnymi. przewodniczący wydziału organizacyjnego

ob. Ulanowicz nie przedłożył sprawozdania motywując tym, że nie może udzielać się na zebraniach,

nie zna regulaminu i mieszka daleko i pracy tej aktualnie nie może się poświęcić.

Z kolei wygłosił sprawozdanie Przew. Wydz. Pedagogicznego ob. Kwiecień Stanisław. Wydział Pedagogiczny

dzieli sie na trzy regiony konferencyjne. Konferencji w poszczególnych regionach ma być 5. Dotychczas było

8 konferencji w terenie. Dwie konferencje nie odbyły sie z powodu przerwy w nauce, dwie zaś z powodu

przeszkód Inspektoratu. Referaty na konferencjach są wygłaszane na tematy ogólne.

Lekcje praktyczne prowadzą przeważnie nauczyciele kwalifikowani.

Biblioteka pedagogiczna jest przy inspektoracie.  Mamy pisma pedagogiczne, które są rozdzielane na poszczególne ogniska.

Kol. Dorożyński jest zdania aby tak jak referaty, tak i lekcje praktyczne były placone. Pobudzi to do bardziej

intensywnej pracy koleżanki i kolegów.

Następnie odczytał swe sprawozdanie Przew. Wydz. Społecznego ob. Syrycki Stanisław. Na każdej konferencji rejonowej

należałoby powiadomić koleżanki i kolegów o nowych aktualnych zagadnieniach. Wielu kolegów i koleżanek chciałoby pracować,

ale nie wie jak należałoby zorganizować konferencje informacyjne. Dla szerzenia współżycia należy często stosować herbatki towarzyskie.

Ogniska powinny systematycznie prowadzić referaty i nawzajem powinny wiedzieć o swej pracy.

Następnie przewodniczący Obrony Prawnej ob. Palczyński powiedział, że Wydział Obrony Prawnej załatwia sprawy bieżące.

Dotychczas takich spraw było mało. Została załatwiona sprawa węgla, który został już nadesłany. Jeżeli chodzi o ziemię,

to wiadomym mu jest, że przydzielają dla szkoły 1 ha.

 

SPRAWOZDANIE OGNISK

 

ob. Czajkowski wygłosił sprawozdanie z pracy i działalności ogniska w Szprotawie.

Ognisko ZNP w Szprotawie zostało zorganizowane w lutym 1948 roku.

Konferencji rejonowych było dwie w Szprotawie. Ma być jeszcze jedna w Dzikowicach.

Zarząd Ogniska zwrócił się przez Zarząd Pow. do Zarządu Okręgu w sprawie węgla. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymał.

Została zorganizowana spółdzielnia Nauczycielska. Wszystkie stanowiska zostały obsadzone przez nauczycieli, tylko kierownik

spółdzielni jest osobą prywatną. Na plenum Rady Narodowej zostały załatwione dwie sprawy, to jest sprawa mieszkania ob. Cz..ki

i sprawa ogrodu ob. Syr...go.

Następnie wygłosił swe sprawozdanie prezes ogniska Niegosławice ob. Niedzielski.

Po sprawozdaniu Prezesów Ognisk głos zabrał delegat Zarządu Okręgu Kol. Dorożyński.

My nauczyciele musimy iść z duchem czasu, nie możemy stać i patrzeć na wszystko obojętnie co się dzieje wokół nas.

Musimy czynnie pracować dla demokratycznej Polski. Trzeba koniecznie przed 1 maja nauczycieli zjednoczyć by nie byli

wyrzucani poza nawias społeczeństwa. Referat o przystąpieniu do tej czy innej partii powinien być wygłoszony przed 1 maja.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz - Kochmańska. Prezes J. Anioł,  Podpisy: T. Palczyński, L. Walkowiak, S. Syrycki i podpis nieczytelny


Protokół nr 9

z zebrania Zarządu Oddz. Pow. ZNP w Szprotawie odbytego 04.04.1948 r.  /interpretacja autentyczna/

 

Porządek zebrania:

 

1. Odczytanie protokołu

2. Sprawy czynszu mieszkaniowego.

3. Sprawa finansowa

4. Sporządzenie rozdzielnika sum przeznaczonych na konferencje rejonowe.

5. Wolne wnioski.

 

Na wstępie odczytano protokół, który przyjęto bez zmian.

Następnie zabrał głos Prezes Oddziału Powiatowego ZNP ob. Anioł Jan w sprawie czynszu mieszkaniowego, aby Urząd Miejski pobierał od nauczycieli

taki czynsz jaki zostaje mu wypłacony przez państwo. Dlatego też Zarząd Oddziału Powiatowego  ZNP postanowił wystosować do Prezydium Rady Narodowej w Szprotawie pismo, aby czynsz mieszkaniowy był regulowany w wysokości takiej, jaką nauczyciel otrzymuje na ten cel od państwa według uchwały z dnia 29.03.1948r.

Następnie Prezes ob. J. Anioł zaznaczył, że sprawa finansowa związku przedstawia się bardzo słabo, bowiem po rozliczeniu wydatków każdego miesiaca pozostaje znikoma ilośc gotówki w kasie związkowej. Dletego też należy poczynić jak najdalej idące oszczędności z wydatkami na znaczki i przybory kancelaryne. Zarząd postanowił ze składek członkowskich za miesiąc kwiecień, które mają być odesłane do Zarządu Głównego do Warszawy odlizcyć

900 zł, tytułem należności Zarządu Głownego Związkowi Oddziałowemu w Szprotawie za książki. Następnie Zarząd przystąpił do sporządzenia rozdzielnika sum przeznaczonych na konferencje rejonowe w sumie 7000 zł. Przewodniczący Konferencji Rejonowych M. Kwiecień ma rozporządzać  tą gotówką i sam ma regulować wszelkie należności. Mianowicie: Referaty wygłaszne przez nauczycieli mają być płacone 200 zł zaś dyrektorowi 250 zł razem z kosztami podróży. Przewodniczącym Konferencji Rejonowym ma być wypłacana suma po 500 zł. Przewodniczącemu Wydziału Pedagogicznego 2200 zł.

Za pisanie na maszynie zaproszeń na zjazd powiatowy Z.N.P. oraz za przepisywanie artykułów na maszynie ma być wypłacana suma 1000 zł.

Pozostaje jeszcze 1000 zł kwota do rozporządzenia.

Zarząd następnie rozpatrzył podanie pracowników "Domu dziecka" w sprawie chęci przystapienia do Z.N.P.. Trzy osoby w osobach Kierownika Domu Diecka, Wychowawczyni oraz ob. Kwietniowej zostały przyjęte w myśl statutu Z.N.P.

Powołujując się na rozporzadzenie statutu Z.N.P. Zarząd postanowił odebrać od Ob. Cz...ki legitymację członkowską i wykreślić z listy członków.

Na tym zebranie zakończono.

Podpisano:

Sekretarz: Kochmańska

Członkowie Zarządu; Jan Anioł, T. Palczyński, Walkowiak, Stanisław Syrycki

 

 

Protokół nr 8 z zebrania Zarządu Oddziału Pow. ZNP w Szprotawie odbytego 15.11.1947r. /interpretacja autentyczna/

1. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania

2. Wybór sekretarza Z.N.P.

3. Ułożenie prowizorycznego preleminarza

4. Sprawy aktualne

 

Zarząd w osobach Prezesa Zarządu Oddziału Pow. ZNP ob. Anioła Jana, Przewodniczącego Wydz.Ped. ob. Kwietnia Stanisława, Przewodniczącego Wydz. Org. ob. Ulanowicza Bogusława, Przewodniczącego Obrony Prawnej ob. Palczyńskiego Tadeusza wybrał sekretarzem ob. Kochmańską Zdzisławę za wynagrodzeniem miesięcznym za pracę w wysokości 1000 zł. zaś skarbniczce ob. Walkowiakowej Leonardzie 600 zł. Następnie wyżej wymieniony Zarząd przystąpił do ułożenia prowizorycznego preleminarza. Dokładne opracowanie i wykonanie tej pracy polecił ob. Walkowiakowej.

Jako sprawy aktualne była poruszana sprawa kartofli i obuwia przydziałowego. Zarząd zwrócił się w tej sprawie do aprowizacyjnego kol. Syryckiego Stanisława aby poczynił starania aby kartofle były nauczycielom wydane tak jak innym urzędnikom. Jeżeli chodzi o obuwie, to jest takie rozporządzenie powiedział Kol. aprowizacyjny ob. Syrycki Stanisław, że obuwie zostanie przydzielone inspektoratowi, który sam będzie rozdzielał nauczycielom.

W wolnych wnioskach była poruszana sprawa Spółdzielni Nauczycielskiej. Zarząd poprosił ob. Syryckiego aby na dzień 29 XI 47r. przygotował sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

Na tym zebranie zakończono.

Podpisali

Sekretarz -   Kochmańska

Członkowie Zarządu - Jan Anioł, Walkowiak, S. Syrycki, T. Palczyński

 

 

Protokół nr 7 z zebrania Zarządu Oddz. Pow. Z.N.P. w Szprotawie odbytego w dniu 12.III 1947r. /interpretacja autentyczna/

 

Porządek zebrania:

1.  Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania.

2.  Przydział członków do poszczególnych Ognisk.

3.  Odczytanie okólników i pism Zarządu Głównego i Okręgu ZNP i podjęcie decyzji.

4.  Wybór delegatów do Pow. Rady Narodowej w Szprotawie.

5.  Wolne wnioski.

 

Na wstępie odczytano protokół i przyjęto bez zmian.

Zarząd Oddziału Pow. ZNP postanowił skierować pismo do kierowników szkół w Przemkowie i Walcerzowie w sprawie nadesłania protokołów z dokonania wyboru Zarządu Ognisk.

Na jednodniową konferencję przewodniczących pracy społecznej Zarząd postanowił delegować:

Do Pow. Rady Narodowej powołano kol. Ścibisza Władysława i kol. Kwietnia Stanisława kierownika szkoły. W sprawie burs i internatów Zarząd zamówił broszurkę  "Jak starać się o stypendium TBS"

Na tym zebranie zakończono.

Protokół podpisali: K Wawrzych. L Walkowiak i podpis nieczytelny.

 

 

Protokół nr 6 z zebrania Zarządu Oddziału Pow. ZNP w Szprotawie odbytego w dniu 2 III 1947 r. /inerpretacja autentyczna/

Porządek dzienny

1. Zagajenie

2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania

3. Udzielenie urlopu prezesowi

4. Sprawa założenia Spółdzielni  "Samopomoc Nauczycielska"

5. Tymczasowa administracja Spółdzielni Nauczycielskiej

6. Wolne wnioski

 

Po zagajeniu i odczytaniu protokołu z ostatniego zebrania prezes Zarządu Oddziału Pow. ZNP Kol. Dąbrowicz Zdzisław prosi o udzielenie urlopu do chwili walnego zebrania członków ZNP z racji tej, że nie może pełnić równocześnie funkcji inspektora i prezesa, ponieważ sprawy związkowe często

bywają sprzeczne z zarządzeniami kuratorium, a więc inspektor nie może przeciwko nim występować a stanowisko prezesa powierza zastępcy kol. Kwietniowi Stanisławowi. Następnie postanowiono założyć i uruchomić dla nauczycielstwa całego powiatu Spółdzielnię "Samopomoc Nauczycielska". Fundusz aprowizacyjny z Ministerstwa Aprowizacji w wysokości 300zł od 1.I.1947r. - 30.VI.1947r. będzie przelewany na rzecz członków Spółdzielni.

Do czasu powstania Zarządu Spółdzielni upoważnione są następujące osoby :

1. ob. Inspektor Szkolny Dąbrowicz Zdzisław , z urzędu ob. Referent Aprowiz. Syrycki Stanisław i od Zarządu Oddz.Pow. ZNP wiceprezes Kierownik Szkoły - Kwiecień Stanisław

2. skarbnik Zarządu Oddz. Pow. ZNP ob. Walkowiak Leonarda

i 3) ob. Wawrzyk Katarzyna pełni funkcję w roli sekretarza.

Zarząd Oddziału pełni tymczasową funkcję do czasu powstania Zarządu Spółdzielni.

Wyżej podane tymczasowe kierownictwo Spółdzielni zajmie się:

1. zaangażowaniem ekspedientki

2. przejęciem i uporządkowaniem lokalu

3. omówieniem warunków pracy ekspedientki Spółdzielni.

Kierownikiem Spółdzielni z ramienia Inspektoratu Szkolnego zostaje referent aprowizacyjny ob. Syrycki Stanisław któremu w wolnych wnioskach powierzono prowadzenie spraw formalnych takich jak deklaracje, legalizacja statutu itp.

 

Na tym zebranie zakończono /podpisy trzech czł zarządu: nieczytelny, K.Warzych,L.Walkowiak/

 

 

Protokół nr 5 z konferencji naucz. odbytej w dniu 8.II.1947 r. w szkole powsz. w Szprotawie. /interpretacja autentyczna/

Porządek zebrania:

1. Omówienie lekcji przeprowadzonych w klasach: I, II i III-ciej.

2. Dyskusja nad przeprowadzonymi lekcjami.

3. Przemówienie p. Inspektora Szkolnego o reorganizacji szkoły.

4. Wspólna herbatka-zabawa towarzyska.

5. Wolne wnioski.

Najpierw omówiono lekcje w klasie III. z geografii na temat: Jak się jeździ po drogach?

Lekcja według prowadzącej była zainteresowana - dużo pomocy.

Na sekcji zabrały głos osoby:

1) Nie był podawany tok lekcji.

2) Lekcja nie była prowadzona w formie opowiadania.

3) Prowadzący pobudzał dz. do aktywności.

Cel lekcji był osiągnięty, dzieci dużo skorzystały. Sam prowadzący był swobodny.

Omówienie lekcji w klasie II z jęz. polskiego. Tematem lekcji: opracowanie czyt. Jak dziecci pomagały kolegom? Cel lekcji: Jak pomagamy kolegom?

Do dyskusji zgłosiło się 5 osób:

1) Prowadząca lekcję słuchaczka kursu samokształcenia naucz. Kałka Krystyna była swobodna, dzieci aktywne.

2) Za mało był podkreślony moment wychowawczy.

3) W rozmowie wstępnej należało wyjaśnić wyrazy niezrozumiałe, przed albo po czytaniu, aby nie przerywać czytania. Cel lekcji był osiągnięty.

Druga godzina arytmetyki w kl. II. Temat: Mnożenie w zakresie II ćw. tab. mn. Cel: Utrwalenie rach. pam. Wprowadzenie zadań z treścią.

Na pracę domową przykłady z książki. W dyskusji podkreślano: 1) za mało zrozumienia treści przy układaniu zadań z treścią. 2) Zwrócić uwagę, na której stronie zadania do rozwiązania. Postawa uczącej była swobodna.

Wreszcie omówienie lekcji w kl. I z polskiego i arytmetyki przeprowadzonych przez słuchaczkę kursu samokszt. naucz. kol. Hołownię Marię, która do lekcji była należycie przygotowana. W czasie lekcyj wszystkie jednostki metodyczne były uwzględnione. Dzieci były zainteresowane na lekcji. Zastosowano korelacje w przedmiotach.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na stopniowanie trudności przy pisaniu, najpierw uwzględnia się przepisywanie tekstu, potem pisanie z pamięci, a na końcu pisanie ze słuchu. Po omówionych lekcjach przemawiał p. Insp. Szkolny o reorganizacji w szkolnictwie na terenie powiatu szprotawskiego. Aby zatrudnić naucz. na całym powiecie z dniem 1.II.1947 r. otwarto 10-cio dniowy kurs samokształcenia nauczycieli. Po zakończeniu kursu nowo-mianowani naucz. mieli podpisać nominację. Przedtem p. insp. zaznaczył: czeka was ciężka praca, aby osiągnąć pełne kwalifikacje. Każdy słuchacz musi uzupełnić liceum pedag. pracą na własnych terenach ( końcowe dni miesiąca i początkowe następnego mies.) poświęcone będą na ogólne kształcenie. Kierownicy szkół, którym powierzone będą nowe siły naucz. mają nad nimi roztoczyć opiekę - młodych obowiązuje posłuch wśród koleżeństwa, należy wytężyc siły, aby praca dla nowej demokratycznej i stałej Polski wydała rezultaty. Każdy kwalifikowany naucz. musi przyjść z pomocą.

Następnie p. inspektor zapoznał zgromadzonych z treścią komunikatów o nowej reorganizacji szkoły.

1) Na Inspektora Szkolnego został powłany z dn. 13.I.1947 r. kierownik 8-kl. szkoły w Walcerzowicach. kol. Dąbrowicz Zdzisław.

2) Na sekretarza Inspektoratu Szkolnego odwołano kier. szkoły w Długim kol. Palczyńskiego Tadeusza.

3) Na referenta aprowizacyjnego powołano kol. Syryckiego Stanisława naucz. szkoły powsz. w Szprotawie.

4) Opiekę nad dzieckiem powierzono p. Kantorowicz Elizie.

Potem p. Inspektor apeluje do kierow. szkół powszechnych, by okólniki, które będą wydawane co miesiąc, były wypełnione i w terminie załatwione. Odpowiedzi negatywne powinny być też załatwione.

Na terenie powiatu żadna szkoła nie prowadzi administracji szkolnej. Druki do prowadzenia kancelarii otrzymają kierownicy z Inspektoriatu Szk.

Od 1.II.1947 r. obowiązuje wykaz karny. Na opał szkół Inspektorat wyznaczył po 1 tonie szkołom 1 kl. 2 i 3 kl. po 2 i 3 tony węgla.

Wina gmin, aby wykupiła węgiel. Dzieci w zimnej klasie  nie powinny sie uczyć. Kierownik powinien zawiadomić Inspektorat, a Inspekt. zawiadamia - Kuratorium.

Minister Piasecki napewno przychylnie ustosunkowuje się do szkolnictwa. Należy czytać okólniki, ponieważ są one wskazówką dla kierowników informatorem i t.d.

Sprawa dożywiania dzieci na terenie powiatu. Kierownicy winni przesyłać wykazy dzieci 3-12 i od 12-18 l. do 5-tego każdego miesiąca.

Sprawa zaaprowiantowania naucz. odbywa się centralnie, które znajduje się w Inspektotacie w wydziale aprowizacyjnym. Po przydziały można się

zgłaszać między 5-6 godz.

Karty odzieżowe zwrócić celem otrzymania obuwia - podać wymiary bucików.

Uwaga dla przedszkoli. Cały szereg przedszkolanek urlopuje bez powidamiania kierowników, który może udzielić urlopu na 3 dni, a resztę można uzyskać

w Inspektoracie.

Konferencję zakończono wspólną herbatką i zabawą towarzyską. Celem współpracy z ogółem społeczeństwa nastąpiła podwyżka pensji, oraz aby szkołę traktować na równi z innymi urzędami. Należy nawiązać ścisłą współpracę  z innymi współczynnikami na terenie.

Pan Inspektor komunikuje, że Urząd wnioskowania o przyznaniu prawa własności przy Starostwie prosi nauczycielstwo o pomoc przy wypełnianiu deklaracyj. Za wypełnienie deklaracji należy pobierać po 50 zł.

Z dniem 1.III.1947 r. będzie podział na rejony:

I rejon Szprotawa

II rejon Walcerzowice

III rejon Przemkowo

Terminy poborów nie ustalone.

Sprawy ogniskowe. Konferencje ogniskowe dokonają wyboru Zarządów składających się z 3 osób: z prezesa, sekretarza i skarbnika.

Zebrania ogniska łącznie z lekcjami praktycznymi dla naucz. niewykwalifikowanych. Inspektor na wniosek Zarządu może zwolnić opieszałych - kto nie przyjeżdża na konferencje prowadzi lekcje w klasie.

W końcu wyznaczono termin następnej konferencji powiatowej na dzień 12.IV.1947 r. w Przemkowie.

Na tym konferencję zakończono.

Członkowie Zarządu

- podpis nieczytelny

 

PS. Zapisy tego protokołu są w kilku miejscach mało zrozumiałe. Nie wnosiliśmy zmian, gdyż jest to interpretacja autentyczna.

 

 

Protokół nr 4 z zebrania Zarządu Oddziału w Szprotawie w dniu 29.01.1947 r. /interpretacja autentyczna/

Porządek zebrania:

1. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania.

2. Odczytanie okólników.

3. Wybór przewodniczącego wydziału finansowo-gospodarczego.

4. Wolne wnioski.

 

Na początku zebrania odczytano protokół, który przyjęto bez poprawek.

Następnie odczytano aktualne okólniki. Z kolei przystąpiono do wyboru przewodniczącego wydziału finansowo-gospodarczego. Dotychczasowy skarbnik kol. Anioł Jan prosił Zarząd żeby go zwolnić z funkcji prowadzenia działu finansowego tłumacząc się brakiem czasu gdyż jest za bardzo zajęty pracą w gimnazjum.

Prośba jego została przyjęta. Zarząd zwrócił się do kol. Walkowiak Leonardy i oddał jej prowadzenie tego działu od dnia 1.02.1947 r. Kol. Walkowiak Leonarda przyjęła:  1. książkę kasową ZNP, 2. dziennik główny, 3. listy składek członków, 4. rachunki. Saldo kasowe odebrane wynosiło 3820 zł

W wolnych wnioskach podano do wiadomości o podniesieniu składek członkowskich o 2% od poborów służbowych z dodatkami. Na tym zebranie zakończono i podpisano.

Zarząd

- podpis nieczytelny

- L. Walkowiak

- K. Wawrzyk

 

 

Protokół nr 3 z dnia 8 stycznia 1947r. /interpretacja autentyczna/

z zebrania Zarządu Oddziału Pow. ZNP w Szprotawie.

 

Porządek dzienny:

1. Sprawy kursów nauczycieli niekwalifikowanych.

2. Powołanie referenta aprowizacji.

3. Omówienie spraw związanych z polepszeniem warunków pracy nauczycielstwa szprotawskiego.

4. Sprawa podniesienia opini szkoły w powiecie szprotawskim.

5. Wolne wnioski.

 

Na wstępie Kol. Dąbrowicz omówił sprawę kursów dla nauczycieli niekwalifikowanych, które muszą być uruchomione do dnia 01.02.1947r drogą kierowanego samokształcenia. Kandydaci muszą mieć ukończonych 7 oddziałów. Nauczyciele niekwalifikowani będą mieli kontrakt, a z chwilą ukończenia kursów otrzymają etat.

Na referenta aprowizacji powołano przez związek kol. Syryckiego Stanisława, który ma zająć się dożywianiem dzieci "Burs" nauczycielskich całego powiatu. Referat aprowizacji jest urlopowany na cały okres pełnienia swojej służby.

Nauczycielstwo nie ma okólników. Związek zwraca się do Kuratorium o wglądnięcie na szkolnictwo powiatu w Szprotawie i zahamowanie różnych rzeczy z miejsca, aby nauczyciel z innych źródeł nie dowiadywał się o swoich bolączkach. Różne waśnie inspektora szkolnego z instytucjami na terenie powiatu biją w Związek.

Prezes Związku staje w obronie koleżeństwa i szkoły. Ogólne nastawienie we Wrocławiu, że nie ma co robić w Szprotawie i z tego względu dużo osób uciekło. Jakie zwierzchnictwo taki nauczyciel - opinia jednego członka na zebraniu Rady Narodowej.

Zarząd Oddziału postanowił skierować pismo do Kuratorium w sprawie uzdrawiania stosunków w szkolnictwie. Na tym zebranie zakonczono i podpisano. Zarząd /dwa podpisy nieczytelne/

PS. Z protkołu dowiadujemy się o jakimś konflikcie, jednakże zapisy są zbyt ogólne, aby wyciągnąć wnioski.

Protokół nr 2 z dnia 21 września 1946r. / interpretacja autentyczna/

 

Zebranie ZNP odbyło się w Szkole Powszechnej w Szprotawie. Obecnych 35 czlonków.

Porządek dzienny.

1. Zagajenie

2. Odczytanie protokołu

3. Odczytanie komunikatów

4. Wybór członka do Powiatowej Rady Narodowej

5. Wybór Zarządu ZNP

Po zagajeniu i odczytaniu protokołu z ostatniego zebrania przystąpiono do czytania i omówienia komunikatów. Na członka do Powiatowej Rady Narodowej powołano ob. Walkowiaka Zygmunta.Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu ZNP. Zgłoszono na prezesa kandydatury:

1. Kol. Dąbrowicza

2. Kol. Kwietnia

Prezesem wybrano kol. Dąbrowicza ilością 23 głosów. W oddzielnym głosowaniu zastępcą wybrano kol. Kwietnia ilością 27 głosów. Na sekretarza wystawiono kandydatki: 1. kol. Kochmańską, 2. kol. Wawrzyk, 3. kol. Scibiszową.

Na sekretarza wybrano kol. K. Wawrzyk ilością 32 głosówa na zasępcę kol. Scibiszową. Na skarbnika wybrano jednogłośnie kol. Zychowicza Zbigniewa. Na referentkę aprowizacyjną powołano p. Nowakowską Weronikę. Na przewodniczącego wydziału pedagogicznego powołoano dyr. gimnazjum Kołodziejskiego Wacława. Na przewodniczącego wydziału finansowego powołano kol. Palczyńskiego Tadeusza. Na przewodniczącego wydziału obrony prawa powołano ks. Milewskiego Dominika. Kol. Dąbrowicz podkreślił, że na oświacie będziemy budować Polskę demokratyczną, a nie na przekonaniach politycznych ( Oklaski!!!). Na tym zebranie zakończono. Zarząd /podpisali K Wawrzyk i podpis nieczytelny/.

 

PS. Proszę zauważyć jak różnił się związek zawodowy w tamtych czasach od obecnego. Zebrania związkowe odbywały się również nie za często.

 

Opracował W.S

 

Protokół nr 1 z dnia 10 listopada 1945 r. /interpretacja autentyczna/

 

Zebranie odbyło się w lokalu Inspektoratu Szkolnego w Szprotawie. Obecnych 13 nauczycieli. Zebranie zagaił Inspektor Szkolny Antoni Zychowicz, który w krótkich słowach przypomniał zadania ZNP. Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium. Na przewodniczącego Pow. Oddz. ZNP wystawiono kandydaturę Kol. Walkowiaka Zygmunta którego wybrano jednogłośnie. Z kolei zabrał głos przewodniczący proponując następujący porządek obrad :
1. Zapisy na członków ZNP.
2. Wybór sekretarza.
3. Wybór skarbnika.
4. Wybór delegata na Okręgowy Zjazd ZNP we Wrocławiu.
5. Wybór delegata na Walny Zjazd w Bytomiu.
6. Wybór kandydatów do Pow. Komisji Weryfikacyjnej.
7. Wolne wnioski i zakończenie
Ad 1. Na członków ZNP wpisało się 13 koleżanek i kolegów.
Ad 2. Na sekretarza ZNP wybrano jednogłośnie kol. Zychowicza Zbigniewa, który przystąpił do protokołowania zebrania.
Ad 3. Na skarbnika wybrano jednogłośnie kol. Przybylskiego Józefa.
Ad 4. Na delegata na Okręgowy Zjazd ZNP we Wrocławiu wybrano sekretarza Powiatowego Oddziału ZNP kol. Zychowicza Zbigniewa .
Ad 5. Na Delegata na Walny Zjazd ZNP w Bytomiu wybrano kierownika szkoły powszechnej w Przemkowie kol. Kabzę Henryka.
Ad 6. Na kandydatów do Pow. Komisji Weryfikacyjnej zgłoszono Insp. Szkolnego A. Zychowicza byłego przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Tajnego Nauczania na powiaty pułaskii i iłucki kierownika szkoły powsz. w Szprotawie Syryckiego Stanisława i kierownika szkoły powsz. w Przemkowie Kabzę Henryka.
Ad. 7. W związku z powyższym przewodniczący Pow. Oddz. ZNP Walkowiak Zygmunt udzielił wyjaśnień i wydał instrukcję delegatom ZNP na wyżej wymienione wyjazdy, oraz wręczył listy uwierzytelniające. Na tym zebranie zakończono.

 

Podpisali : Sekretarz ZNP /Zychowicz Zbigniew/ Przewodniczący Pow Oddz. ZNP /Walkowiak Zygmunt/

 

Opracował W.S

 

PS Jeśli posiadacie Państwo jakiekolwiek materiały dotyczące działalności Oddziału ZNP w Szprotawie z lat 1950- 1990 bardzo proszę o kontakt z prezesem Oddziału ZNP w Szprotawie.

 
Designed by vonfio.de