Start Aktualności Wypłacanie nagrody jubileuszowej
Wypłacanie nagrody jubileuszowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
niedziela, 18 maja 2014 14:25

MEN udzielił odpowiedzi na pytanie terminu wypłacania nagrody jubileuszowej - czy należy to zrobić w dniu nabycia do niej praw czy pod koniec miesiąca.

 

Pytanie: Pytanie: Do tej pory wypłacałam nauczycielom nagrodę jubileuszową w dniu nabycia do niej prawa, a więc dokładnie np. 20 sierpnia, 19 września. Spotkałam się jednak z interpretację, że należy ją wypłacać w ostatnim dniu miesiąca. Czy to prawda? Jeśli jednak miałabym rację wypłacając nagrodę np. 19 września, to z jakich miesięcy powinnam uwzględnić średnią za nadgodziny: z poprzedniego roku szkolnego, czy też tylko z bieżącego miesiąca   (w którym przecież jeszcze wynagrodzenia za nadgodziny nie wypłacałam)?

Nagroda wypłacana w ostatnim dniu miesiąca

 

Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r. nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

 

Zastosuj
Jednak jako świadczenie jednorazowe jest ona wypłacana w ostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik nabył do niej prawo (art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela).

 

Podstawa obliczenia nagrody jubileuszowej

 

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r.).

W przypadku, gdy nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

 

Przy obliczaniu nagrody uwzględnione godziny ponadwymiarowe

Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r.). Natomiast ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Zastosuj
W związku z przepisem § 1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. obliczając nagrodę jubileuszową dla nauczyciela należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zaliczane jest do składników wynagrodzenia uwzględnianych w średnich wysokościach z miesięcy roku szkolnego. W związku z § 4 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc wyliczania nagrody, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu obliczania tej nagrody.

Zatem w przypadku nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej i wypłaty tej nagrody we wrześniu, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się w średniej wysokości z miesięcy roku szkolnego poprzedzających 30 września, czyli są to właściwie godziny ponadwymiarowe przyznane nauczycielowi we wrześniu, z uwzględnieniem godzinowej stawki wynagrodzenia przysługującej nauczycielowi w tym miesiącu.

 

        Podstawa prawna: 

 

UWAGA !!!!!

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym. Prawo do niej nie wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ale z przepisów wewnątrzzakładowych. Tylko niektóre grupy zawodowe, jak np. nauczyciele, pracownicy urzędów państwowych czy samorządowych, mają prawo do nagrody jubileuszowej zagwarantowane przepisami rangi ustawowej. Istotą nagrody jubileuszowej jest, że przysługuje ona po przepracowaniu określonej liczby lat. Jednak sposób ustalenia wysokości świadczenia, okresu czasu, który do nagrody uprawnia oraz terminu wypłaty jest regulowany przepisami wykonawczymi, bądź wewnętrznymi.

Nagroda jubileuszowa ma specyficzny status wśród świadczeń fakultatywnych. Nie jest to wynagrodzenie za pracę, wynikające obligatoryjnie z przepisów prawa pracy. Nie jest także nagrodą – w jej dosłownym znaczeniu, ponieważ nie jest świadczeniem wyłącznie uznaniowym. Nagroda jubileuszowa najbardziej przypomina premię, której warunkiem przyznania jest wieloletnia praca.

 
Designed by vonfio.de