Start Aktualności Czy zawsze nauczyciel musi wykonać polecenie dyrektora szkoły?
Czy zawsze nauczyciel musi wykonać polecenie dyrektora szkoły? PDF Drukuj Email
Wpisany przez W.S.   
czwartek, 10 listopada 2011 10:29

Szkołą lub placówką kieruje jej dyrektor.

 Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jest on kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Z tego powodu przysługuje mu prawo wydawania poleceń służbowych w stosunku do zatrudnionych w szkole pracowników. Pracownicy z zasady zobowiązani są do ich wykonywania. Jednakże są sytuacje, kiedy to nauczyciel będzie miał prawo odmówić wykonania polecenia służbowego. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy kodeksu pracy.


Zgodnie z art. 100 § 1 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Wynika z tego, że pracownik, w tym również nauczyciel może odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli jest ono sprzeczne z przepisami prawa, zakresem jego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub nie jest związane z pracą. Poleceniem sprzecznym z prawem może być np. polecenie wpisania nieprawdziwych danych do dokumentacji szkolnej. Natomiast sprzecznym z umówioną pracą w przypadku nauczyciela może być np. polecenie sprzątania placu szkolnego. W sytuacji, gdy pojawia się wątpliwość, czy dane polecenie jest zgodne z prawem powinno się poprosić o wydanie polecenia na piśmie i ewentualną odmowę wykonania polecenia odpowiednio uzasadnić.


Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Art. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn zm.

 
Designed by vonfio.de