Start Prawo związkowe i oświatowe Dni wolne od pracy to nie to samo co dni wolne od zajęć dydaktyczno-wych.
Dni wolne od pracy to nie to samo co dni wolne od zajęć dydaktyczno-wych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
wtorek, 05 lipca 2011 09:46

Pytanie: Które dni dla nauczyciela są wolne od pracy, a które wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Odpowiedź: Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy (art. 1519 § 1 Kodeksu pracy). Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. Nauczyciel nie ma obowiązku ewidencjonowania czasu pracy w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dni wolne od pracy - wg przepisów

Dniami wolnymi od pracy poza niedzielami są: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - święto państwowe, 3 maja - Święto Narodowe 3 Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia (art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).

Dyrektor może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć...

Karta Nauczyciela nie wprowadza innych, dodatkowych dni wolnych od pracy dla nauczycieli. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,

2) gimnazjów - do 8 dni,

3) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni

(§ 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

Zapamiętaj: Dniem wolnym od zajęć lekcyjnych jest dla nauczycieli również Dzień Edukacji Narodowej (art. 74 Karty Nauczyciela).

...także pod warunkiem zrealizowania zajęć w soboty

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyżej wymienionym wymiarze, dyrektor szkoły lub placówki, może - za zgodą organu prowadzącego - ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty (§ 5 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Zastosuj: W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych (§ 6a ww. rozporządzenia).

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy

Nauczyciele mogą być zobowiązani do przyjścia do pracy w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, gdyż nie są to dni wolne od pracy. Nie mają jednak obowiązku ewidencjonowania czasu pracy, gdyż nauczyciel zobowiązany jest jedynie do ewidencjonowania zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych poprzez dokonywanie wpisów do dziennika lekcyjnego lub dziennika zajęć (art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela) oraz zajęć realizowanych w ramach tzw. godzin karcianych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Zapamiętaj: Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. Nauczyciele nie mają jednak obowiązku ewidencjonowania czasu pracy w takich dniach.

Podstawa prawna:

  • art. 1519 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 ze zm.),
  • art. 42 ust. 7a, art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • § 5, § 6a rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.).

Dariusz Dwojewski

 
Designed by vonfio.de