Start Aktualności Kwalifikacje pedagoga szkolnego
Kwalifikacje pedagoga szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez W.S.   
poniedziałek, 04 lipca 2011 10:57

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do pracy w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego?

Czy nauczycielka posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej ma kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego?
Odpowiedź: Według mojej opinii osoba, która ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej nie posiada kwalifikacji do pracy w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) – dalej r.k.n.n.w. Jak wynika z § 20 r.k.n.n.w. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach posiadała m.in. osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Według mojej opinii nauczyciel-pedagog powinien posiadać takie przygotowanie zawodowe (ukończyć taką specjalność), które będzie gwarantowało wykonanie zadań pedagoga szkolnego w konkretnej szkole. Pamiętajmy, że zadania nauczycieli-pedagogów w poszczególnych typach szkół są odmienne, ponieważ odmienne są potrzeby uczniów uczęszczających do konkretnych szkół. Zatem dyrektor szkoły zatrudniając osobę na to stanowisko powinien dokonać oceny kwalifikacji przyjmowanego nauczyciela pod kątem potrzeb. Oceny kwalifikacji zatrudnianej osoby dokonujemy poprzez porównanie programu ukończonego kierunku (specjalności) studiów z zadaniami jakie będzie realizować ta osoba na zajmowanym stanowisku. Uważam, że pedagog szkolny, aby posiadać kwalifikacje do pracy w szkole powinien ukończyć studia w zakresie pedagogiki ogólnej. Chociaż zgodnie z wykładnią Ministerstwa Edukacji Narodowej, oprócz pedagogiki ogólnej, za kierunki zgodne można uznać pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą, pedagogikę szkolną i pedagogikę resocjalizacyjną. Proszę jednak pamiętać, że taką wykładnię należy traktować jako nieoficjalną, która nie posiada umocowania prawnego. Mając powyższe na uwadze uważam, że osoba, która ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej nie posiada kwalifikacji do pracy w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego, gdyż nie ukończyła pedagogiki i studiów podyplomowych w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom. Jednak ostateczną decyzję w sprawie kwalifikacji danego nauczyciela musi podjąć dyrektor szkoły. Według mojej opinii absolwent kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego otrzymuje wiedzę i umiejętności związane ze zintegrowaną edukacją wczesnoszkolną i wychowaniem przedszkolnym. Natomiast absolwent studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej.

Informacja o autorze:

Autor współpracuje z Prawem Oświatowym, ABC Wolters Kluwer Polska


Krzysztof Lodziński

 
Designed by vonfio.de