Start Sekcja emerytów Ustalanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli
Ustalanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 03 lutego 2011 12:32

Nauczyciele emeryci w celu ustalenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych składają różne dokumenty, np. jeden z ostatnich odcinków emerytury, wyciąg za miesiąc z rachunku bankowego, potwierdzający wpływ emerytury w kwocie netto, potwierdzenie z ZUS o wysokości emerytury i jej waloryzacji w ciągu roku itp. Jak prawidłowo obliczyć odpis? Czy należy przeliczać podaną na wyciągu kwotę netto emerytury na kwotę brutto x 12 miesięcy i z tego obliczyć 5% w celu ustalenia odpisu? Czy uwzględniać podaną przez ZUS wysokość emerytury po waloryzacji, która nastąpiła w trakcie roku? Szkoła przyjmuje takie dokumenty dotyczące wysokości emerytury, jakie otrzymuje od emerytowanych nauczycieli. Czy jest to prawidłowe?

Odpowiedź Z wyjaśnień udzielonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytania „Gazety Samorządu i Administracji” wynika, że to, jakie dokumenty dotyczące wysokości emerytury będą służyć do naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) dla emerytowanych nauczycieli oraz sposób dokonania tego odpisu, powinien określić dyrektor szkoły.

Uzasadnienie Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela). Przepis ten ma zastosowanie do nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z publicznych szkół i innych placówek oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego bądź organy administracji rządowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: MEN) w odpowiedzi na pytania „Gazety Samorządu i Administracji” wskazało, że biorąc pod uwagę brzmienie art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela, wydaje się, że dla prawidłowej jego realizacji oraz poprawnego określenia ogólnej puli środków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie kompensacyjne, informacje służące skalkulowaniu wysokości emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych powinny opierać się na faktycznych danych. W związku z tym dane niezbędne do prawidłowego naliczenia odpisu na ZFŚS powinny być zbierane i weryfikowane przez poszczególne szkoły (placówki), w których nauczyciele będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie kompensacyjne korzystają ze świadczeń z ZFŚS.

Według MEN w art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela ustawodawca wskazał, że forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora szkoły (placówki). Wymieniony przepis określa szkołę (placówkę) jako jednostkę właściwą do dokonania odpisu. Powyższą zasadę potwierdzają przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS), cedując na pracodawcę obowiązek dokonania odpisu. Do ustawy o ZFŚS odwołuje się Karta Nauczyciela (art. 53 ust. 5).

Należy też zauważyć, że na mocy art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pozyskanie oraz wykorzystywanie takich danych jest możliwe, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – wyjaśniło MEN.

Ustawodawca w Karcie Nauczyciela, jak również w ustawie o ZFŚS ceduje na pracodawcę obowiązek dokonania odpisu na ZFŚS. Zdaniem MEN, biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminu gospodarowania ZFŚS, w dokumencie tym powinien być określony sposób dokonania odpisu dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie kompensacyjne.

Jarosław Żarowski

Podstawy prawne

w Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228)

w Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

w Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706)

 

 
Designed by vonfio.de