Start Aktualności Nauczanie indywidualne a zwrot kosztów dojazdów do domu ucznia
Nauczanie indywidualne a zwrot kosztów dojazdów do domu ucznia PDF Drukuj Email
Wpisany przez W.S.   
sobota, 27 listopada 2010 10:44

Nauczycielowi powierzono nauczanie indywidualne (w domu ucznia), musi dojechać do innej miejscowość. Czy należy mu wypłacać delegacje? Czy musi wyrazić zgodę na przydzielenie nauczania indywidualnego? Jak to rozwiązać od strony kadrowej?

 Przepisy oświatowe nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu nauczyciela do domów uczniów nauczanych indywidualnie lub dodatkowego wynagrodzenia dla nauczyciela rekompensującego ww. koszty. Przepisy nie przewidują również obowiązku otrzymania zgody od nauczyciela, któremu przydzielono nauczanie indywidualne ucznia. Ewentualne dofinansowanie kosztów dojazdów do uczniów nauczanych indywidualnie powinno być rozpatrywane w kontekście nawiązanej przez nauczyciela umowy o pracę (lub aktu mianowania).


1. Przepisy oświatowe nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu do ucznia
Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. Zadania z zakresu nauczania indywidualnego dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi tej szkoły lub nawiązać odrębny stosunek pracy na nauczanie indywidualne. Dyrektor szkoły jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i zobowiązany jest do odpowiedniej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w niej. Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu nauczyciela do domów uczniów nauczanych indywidualnie lub dodatkowego wynagrodzenia dla nauczyciela, rekompensującego ww. koszty.

2. Dofinansowanie - w zależności od zapisów w umowie
Kwestie związane z dofinansowaniem kosztów dojazdów do uczniów nauczanych indywidualnie powinny być rozpatrywane w kontekście nawiązanej przez nauczyciela umowy o pracę (lub aktu mianowania) oraz określonych przez pracodawcę zadań i obowiązków nauczyciela. Umowa o pracę powinna określać m.in. miejsce świadczenia pracy przez pracownika. Podobnie akt mianowania określa stanowisko i miejsce pracy nauczyciela. Również umowa o pracę lub akt mianowania zawarty z nauczycielem realizującym wyłącznie nauczanie indywidualne powinien określać miejsce pracy tego nauczyciela. W zależności od określonego w umowie o pracę (akcie mianowania) miejsca świadczenia pracy przez nauczyciela, prowadzącego indywidualne nauczanie, będą wynikać wszelkie dodatkowe obowiązki pracodawcy, o ile nauczyciel ponosi jakiekolwiek koszty związane z tym nauczaniem.

3. Podróż służbowa - na polecenie pracodawcy
Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania, określonego przez pracodawcę, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zakładu pracy lub stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego. Koniecznym warunkiem wypłaty należności z tytułu podróży służbowej jest zatem wydanie pracownikowi przez pracodawcę polecenia wyjazdu w celu wykonania określonego zadania służbowego. W sytuacji, gdy pracownik wykonywał zadania w ramach podróży służbowej, uprawniony jest do określonych świadczeń wypłacanych na podstawie rozporządzenia wydanego na mocy Kodeksu pracy.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Nie jest podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r. I PKN 350/00, OSNP 2003/2/36).


Czas dojazdu do pracy pracownika wykonującego pracę w innej miejscowości niż miejsce swojego zamieszkania lub siedziba pracodawcy powinien być uwzględniony w ramach ustalonej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy pracownika.

Podstawa prawna:
art. 71b ust. 5c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572),
art. 29, art. 775 Kodeksu pracy,
art. 7, art. 14 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674).


 

Źródło: Portal Kadrowy

 
Designed by vonfio.de