Start Aktualności Bony towarowe a ekwiwalent pieniężny z ZFŚS
Bony towarowe a ekwiwalent pieniężny z ZFŚS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
środa, 17 listopada 2010 17:22

Czy pracodawca może z ZFŚS wypłacić pracownikom bony świąteczne w formie pieniężnej (każdemu przelać na konto) kwotę odpowiednią do dochodów rodziny?


Odpowiedź:  

Pomijając fakt, iż bony można przekazać wyłącznie w formie bonów, przekazując pracownikowi 500 zł na konto z okazji świąt można skorzystać ze zwolnienia w wysokości 380 zł (przy założeniu, że pracownik nie otrzymywał wcześniej rzeczowych i pieniężnych świadczeń socjalnych).

Uzasadnienie:  

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jednocześnie świadczenia socjalne finansowane ze środków ZFŚS są w pełni zwolnione od składek ZUS na mocy § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).
Od strony ZFŚS należy zauważyć, iż przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) nie ograniczają świadczeń finansowanych z tego funduszu jedynie do świadczeń rzeczowych. Istotne jest jedynie, aby miały one charakter działalności socjalnej (usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową) i były przyznawane w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Tym samym pracodawca może zamiast świadczeń rzeczowych dawać pracownikom bony towarowe albo wypłacać świadczenia pieniężne.
W efekcie świąteczne świadczenie socjalne wypłacone w formie pieniężnej korzysta ze zwolnienia od podatku do kwoty 380 zł (nadwyżka podlega opodatkowaniu) - oczywiście limit ten liczy się narastająco od początku roku, a w ramach limitu rozlicza się świadczenia rzeczowe i pieniężne.

 
Designed by vonfio.de