Start Prawo związkowe i oświatowe ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY
ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 czerwca 2010 11:47

ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) ar­kusz organizacji szkoły jest dokumentem określającym szczegółową organizację nauczania, wy­chowania i opieki w danym roku szkolnym. Jest on opracowywany przez dyrek­tora szkoły do dnia 30 kwietnia każ­dego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę nie później niż 30 maja dane­go roku. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowa­nych ze środków przydzielonych przez organ prowa­dzący szkołę. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organiza­cji szkoły, dyrektor szkoły ustala tygo­dniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

Jednocześnie w myśl art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) – dalej u.z.z., pracodawca zobowiązany jest udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Zdaniem Krzysztofa Barana wyrażonym w komentarzu do art. 28 u.z.z., o tym czy dana informacja jest niezbędna do działalności związkowej decyduje organizacja związkowa, tym samym występując z wnioskiem do pracodawcy o przekazanie tego typu  informacji nie jest ona zobligowana do uzasadnienia swego wystąpienia (Komentarz do ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych [w:] K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Oficyna, 2007). Pracodawca może jednak odmówić przekazania żądanych przez organizację informacji, jeżeli informacje te podlegają szczególnej ochronie np. dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), czy też tajemnica państwowa na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)

W świetle powyższego należy uznać, iż dyrektor szkoły zobowiązany jest do przekazania zakładowej organizacji związkowej arkusza organizacyjnego szkoły, po ewentualnym usunięciu z niego danych, których ujawnienie łączyłoby się z naruszeniem prawa.

 

 
Designed by vonfio.de